Мәтта 28:1—20

  • Аллаһ Исаны дирилдир (1—10)

  • Әсҝәрләрә рүшвәт верилир (11—15)

  • Шаҝирд һазырламаг тапшырығы (16—20)

28  Шәнбә ҝүнүндән сонра, һәфтәнин илк ҝүнү* дан јери сөкүләндә, Мәҹдәлли Мәрјәмлә о бири Мәрјәм сәрдабәјә бахмаға ҝәлдиләр.+  Орада ҝүҹлү зәлзәлә олмушду. Чүнки Јеһованын мәләји ҝөјдән енмишди. О, дашы кәнара дијирләјиб үстүндә отурмушду.+  Мәләк шимшәк кими ишылдајырды, палтары гар кими ағаппаг иди.+  Кешикчиләр тир-тир әсирдиләр, горхудан аз гала бағырлары чатлајаҹагды.  Мәләк гадынлара деди: «Горхмајын! Мән билирәм ки, сиз дирәкдә едам едилмиш Исаны ахтарырсыныз.+  О, бурада јохдур. Өзүнүн дедији кими дирилиб.+ Ҝәлин онун гојулдуғу јерә бахын.  Сонра исә тез ҝедин, шаҝирдләрә онун дирилдијини сөјләјин. Онлара дејин: “Иса сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедир,+ ону орада ҝөрәҹәксиниз”. Мән сизә хәбәр вердим».+  Гадынлар тәләсик сәрдабәдән чыхдылар вә горху гарышыг бөјүк севинҹлә гача-гача һәр шеји шаҝирдләрә хәбәр вермәјә ҝетдиләр.+  Јолда Иса гаршыларына чыхыб онлары саламлады. Гадынлар јүјүрүб Исанын өнүндә диз чөкдүләр вә онун ајагларына сарылдылар. 10  Иса онлара деди: «Горхмајын, ҝедин гардашларыма дејин ки, Ҹәлиләјә ҝетсинләр. Орада мәни ҝөрәҹәкләр». 11  Гадынлар јолларына давам етдиләр. Ҝөзәтчиләрдән бир нечәси+ шәһәрә ҝедиб баш вермиш һадисәни бөјүк каһинләрә чатдырды. 12  Бөјүк каһинләр ағсаггалларла топлашыб мәсләһәтләшәндән сонра әсҝәрләрә бөјүк мәбләғдә ҝүмүш пул вердиләр 13  вә тапшырдылар: «Белә дејәрсиниз: “Ҝеҹә биз јатанда онун шаҝирдләри ҝәлиб ҹәсәди оғурладылар”.+ 14  Архајын олун, әҝәр бу, валинин гулағына чатса, биз һәр шеји она баша саларыг». 15  Әсҝәрләр пулу ҝөтүрүб һәр шеји тапшырылдығы кими етдиләр. Бу шајиә индијәдәк бүтүн јәһудиләр арасында ҝәзиб-долашыр. 16  Он бир шаҝирд Ҹәлиләјә,+ Исанын дедији даға ҝәлди+ вә 17  Исаны ҝөрәндә она тәзим етди. Лакин бәзиләриндә шүбһә варды. 18  Иса јахынлашыб шаҝирдләрә деди: «Ҝөјдә вә јердә бүтүн һакимијјәт мәнә верилиб.+ 19  Буна ҝөрә дә ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын,+ онлары Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә вәфтиз един,+ 20  сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин.+ Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм».+

Һашијәләр

Јахуд базар ҝүнү. Јәһудиләрдә һәфтә базар ҝүнүндән башлајырды.