«Әмр ет ки,.. јахшылыг етсинләр,.. әсил һәјатдан бәрк-бәрк јапышсынлар» (1 ТИМ. 6:17—19).

НӘҒМӘ: 125, 40

1, 2. а) Ҹәннәтлә бағлы ән чох нәји ҝөзләјирсиниз? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Јени дүнјада бизә ән чох севинҹ ҝәтирән нә олаҹаг?

«ӘСИЛ ҺӘЈАТ». Бу ифадәни ешидәндә чохларымызын ағлында јер үзү ҹәннәтдәки әбәди һәјат ҹанланыр. Һәвари Булус әбәди һәјаты «әсил һәјат» адландырмышды. (1 Тимутијә 6:12, 19 ајәләрини охујун.) Биз әбәди сүрәҹәк вә сонсуз мәмнунлуг, севинҹ ҝәтирәҹәк һәјаты ҝөзләјирик. Тәсәввүр един, һәр ҝүн јухудан дуранда өзүмүзү физики, әгли вә емосионал ҹәһәтдән ҝүмраһ һисс едәҹәјик (Әшј. 35:5, 6). Доғмаларымыздан, достларымыздан өлүм јухусуна ҝедәнләр дириләҹәкләр. Онларла вә диҝәр әзизләримизлә бирҝә вахт кечирмәк неҹә дә хош олаҹаг (Јәһ. 5:28, 29; Һәв. 24:15). Һәмчинин бизим тәбиәт елмләри, мусиги, мемарлыг вә диҝәр саһәләрдә билијимизи артырмаг имканымыз олаҹаг.

2 Бу кими шејләри бөјүк һәсрәтлә ҝөзләсәк дә, јени дүнјада ән бөјүк севинҹи Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк ҝәтирәҹәк. Инсанларын һамысы Јеһованын адыны мүгәддәс тутанда, Онун али һакимијјәтинә табе оланда, тәсәввүр един, һәјат неҹә олаҹаг! (Мәт. 6:9, 10). Јеһованын бәшәријјәтлә вә јер үзү илә  бағлы әзәли нијјәтинин јеринә јетмәсинин шаһиди олмаг чох хош олаҹаг. Камилләшдикҹә Јеһова Аллаһла достлуғумузу мөһкәмләндирмәк даһа да асан олаҹаг (Зәб. 73:28; Јаг. 4:8).

3. Индидән нәјә һазырлашмалыјыг?

3 Биз инанырыг ки, Јеһова бүтүн бунларын һамысыны һәјата кечирәҹәк, чүнки Иса демишди: «Аллаһ үчүн һәр шеј мүмкүндүр» (Мәт. 19:25, 26). Анҹаг биз јени дүнјада вә Мәсиһин Миниллик Һөкмранлығындан сонра да јашамаг истәјириксә, онда индидән әбәди һәјатдан бәрк-бәрк јапышмалыјыг. Бу шәр дүнјанын сонуну ҝөзләјәрәк јашамалы вә јени дүнјадакы һәјата индидән һазырлашмалыјыг. Бәс бу шәр дүнјада јашаја-јашаја буну неҹә едә биләрик?

НЕҸӘ ҺАЗЫРЛАШМАЛЫ?

4. Индидән јени дүнјадакы һәјата неҹә һазырлаша биләрик? Нүмунә чәкин.

4 Јени дүнјадакы һәјата индидән неҹә һазырлаша биләрик? Тутаг ки, биз башга өлкәјә көчмәји планлашдырырыг. Белә олан һалда нә едәҹәјик? Һәмин өлкәдә данышылан дили өјрәнәҹәјик, оранын адәтләрилә таныш олаҹағыг, јемәкләринин дадына бахаҹағыг. Мүәјјән дәрәҹәдә артыг оранын сакини кими јашамаға башлајаҹағыг. Чүнки әввәл-ахыр ора көчәҹәјик вә елә јашамалы олаҹағыг. Буна ујғун олараг, јени дүнјада неҹә јашамалыјыгса, баҹардығымыз гәдәр индидән о ҹүр јашајараг јени дүнјаја һазырлашмалыјыг. Ҝәлин бу мәсәлә илә бағлы бәзи саһәләри нәзәрдән кечирәк.

5, 6. Јеһованын тәшкилатындан ҝәлән ҝөстәришләрә итаәт етмәк бизи јени дүнјаја неҹә һазырлајыр?

5 Јени дүнјада һамы Аллаһын али һакимијјәтинә табе олаҹаг. Бу ҝүн Шејтанын дүнјасында инсанлара белә бир фикир ашыланыр ки, һәр кәс өзү өзүнә ағадыр. Чохлары дүшүнүр ки, мүстәгил олмаг вә өз истәдијини етмәк ваҹибдир. Амма бунун нәтиҹәси нә олур? Аллаһын бујругларына әмәл етмәмәк әзаб-әзијјәтә, бәдбәхтлијә вә һәтта фаҹиәјә сәбәб олур (Әрм. 10:23). Анҹаг Јеһова Аллаһ Өз һакимијјәтини мәһәббәтлә иҹра едир. Бүтүн инсанлар Аллаһын али һакимијјәтинә табе оланда һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг.

6 Јени дүнјада Јеһованын тәшкилатынын рәһбәрлији алтында јер үзүнү ҝөзәлләшдирмәкдән, дирилән инсанлары өјрәтмәкдән вә Јеһованын бәшәријјәтлә бағлы ирадәсини јеринә јетирмәкдән зөвг алаҹағыг. Бәс бирдән бизә хошумуза ҝәлмәјән иш тапшырылса, онда неҹә? Биз бу иши ҹанла-башла јеринә јетирәҹәјик, ондан севинҹ дујаҹағыг? Чохларымыз «бәли» дејә ҹаваб верәрдик. Бәс биз инди теократик ҝөстәришләрә табе олуруг? Әҝәр белә едириксә, демәли, Јеһованын рәһбәрлији алтында әбәди јашамаға һазырлашырыг.

7, 8. а) Нәјә ҝөрә биз башгалары илә әмәкдашлыг етмәји өјрәнмәлијик? б) Бәзи мәсиһиләрин тәјинатында һансы дәјишикликләр олуб? в) Јени дүнја илә бағлы нәјә әмин ола биләрик?

7 Јени дүнјадакы һәјата һазырлашмаг үчүн бизә Јеһованын тәшкилатына табе олмагдан башга, бир-биримизлә әмәкдашлыг етмәји вә шүкүр етмәји өјрәнмәк лазымдыр. Әҝәр биз үзәримиздә рәһбәрлик едәнләрлә әмәкдашлыг едириксә, мәсәлән, јени тәјинатлара ҝөрә шүкүр едириксә вә севинҹ дујуругса, онда чох еһтимал ки, јени дүнјада да бу ҹүр давранаҹағыг. (Ибраниләрә 13:17 ајәсини охујун.) Вәд едилмиш дијарда торпаг пајы исраиллиләрин арасында пүшклә бөлүнмүшдү (Сај. 26:52—56; Јуш. 14:1, 2). Бу ҝүн биз билмирик ки, јени дүнјада бизә  һарада јашамағы тапшыраҹаглар. Амма әмәкдашлыг етмәји өјрәнмишиксә, онда һәмин вахт һарада јашамағымыздан асылы олмајараг, Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк бизә бөјүк севинҹ вә мәмнунлуг ҝәтирәҹәк.

8 Јени дүнјада Падшаһлығын һакимијјәти алтында Аллаһа хидмәт етмәк бөјүк шәрәфдир. Бу шәрәфә чатмаг үчүн биз инди Јеһованын тәшкилаты илә әмәкдашлыг едир вә теократик тәјинатларымыз үзрә үрәкдән чалышырыг. Дүздүр, вахт кечдикҹә, бизим тәјинатларымыз дәјишир. Мәсәлән, Бирләшмиш Штатлардакы Бејтел аиләсинин бәзи үзвләри саһә хидмәтинә тәјин олунмушлар вә инди онлар севинҹлә таммүддәтли хидмәтин диҝәр нөвүндә иштирак едирләр. Сәјјар хидмәтдә олан диҝәрләри исә јаш вә башга амилләрә ҝөрә хүсуси өнҹүл тәјин олунублар. Әҝәр биз шүкүр етмәји өјрәнсәк, Аллаһдан көмәк истәсәк вә хидмәтдә әлимиздән ҝәләни етсәк, һәтта бу ахырзаманда белә севинҹ дујаҹағыг вә чохлу немәтләр дадаҹағыг. (Мәсәлләр 10:22 ајәсини охујун.) Бәс ҝәләҹәјимиз барәдә нә демәк олар? Ола билсин, јени дүнјада биз мүәјјән бир јердә јашамаг истәјәрдик. Бәс биздән башга јердә јашамағы хаһиш етсәләр, онда неҹә? О вахт һарада хидмәт едәҹәјимиздән вә нә едәҹәјимиздән асылы олмајараг, әмин ола биләрик ки, үрәјимиз шүкранла долуб-дашаҹаг, севинҹимиз јерә-ҝөјә сығмајаҹаг (Нәһ. 8:10).

9, 10. а) Јени дүнјада һансы саһәләрдә сәбир ҝөстәрмәк лазым ҝәләҹәк? б) Сәбирли олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

9 Јени дүнјада бәзән бизә сәбирли олмаг лазым ҝәләҹәк. Мәсәлән, ола билсин, ешидәҹәјик ки, киминсә досту вә ја гоһуму дирилиб. Бизим әзизләримизин дирилмәсинә исә һәлә вар. Белә вәзијјәтдә биз сәбир едиб башгасынын севинҹинә шәрик олаҹағыг? (Ром. 12:15). Инди Аллаһын вәдләринин јеринә јетмәсини сәбирлә ҝөзләмәји өјрәнмәк бизә ҝәләҹәкдә сәбирли олмаға көмәк едәҹәк (Ваиз 7:8).

10 Биз һәмчинин инди ачыгланан һәгигәтләрлә бағлы сәбир ҝөстәрмәклә јени дүнјаја һазырлаша биләрик. Тәдриҹән ачыгланан Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини дәриндән арашдырырыг? Әҝәр нәјисә там баша дүшмүрүксә, сәбир едирик? Әҝәр белә едириксә, Јеһова ҝәләҹәкдә бәшәријјәтә даир тәләбләрини билдирәндә бизә сәбир етмәк чәтин олмајаҹаг (Мәс. 4:18; Јәһ. 16:12).

11. Јеһова инсанларла мүнасибәт барәдә бизә нә өјрәдир вә бу, јени дүнјада бизә неҹә көмәк едәҹәк?

11 Јени дүнјада јашамаға бизи һазырлајан диҝәр хүсусијјәт исә бағышламагдыр. Мәсиһин Миниллик Һөкмранлығы заманы салеһләр вә гејри-салеһләр гејри-камиллијин изләриндән тәдриҹән тәмизләнәҹәкләр (Һәв. 24:15). Һәмин вахт биз башгалары илә мәһәббәтлә даврана биләҹәјик? Әҝәр үрәкдән бағышламағы вә башгалары илә јола ҝетмәји өјрәнириксә, буну јени дүнјада да етмәк бизә асан олаҹаг. (Колослулара 3:12—14 ајәләрини охујун.)

12. Бизим индики һәјат тәрзимизлә ҝәләҹәјә олан үмидимиз арасында һансы әлагә вар?

12 Јени дүнја о демәк дејил ки, биз нә истәсәк, дәрһал олаҹаг. Әксинә, орада да биз Јеһованын али һакимијјәтинә табе олмалы, һәр бир вәзијјәтә гане олмалы вә шүкүр етмәлијик. Јеһованын инди бизә өјрәтдији кејфијјәтләр орада да лазымымыз олаҹаг. Индидән јени дүнјада јашајырмыш кими јашамағы өјрәнмәклә әбәдијјәт боју бизә ҝәрәк олаҹаг кејфијјәтләри јетишдиририк, ҝәләҹәкдәки јер үзүнүн  ҝерчәк олдуғуна иманымызы мөһкәмләндиририк (Ибр. 2:5; 11:1). Үстәлик, һәр кәсин Јеһова Аллаһа итаәт етдији дүнјада јашамаг истәдијимизи ҝөстәририк. Бәли, биз Аллаһын вәд етдији јени дүнјада әбәди јашамаға һазырлашырыг.

ГАРШЫНЫЗА РУҺАНИ МӘГСӘДЛӘР ГОЈУН

Мүждәни шөвглә бәјан един

13. Јени дүнјада һансы ишләр биринҹи јердә дураҹаг?

13 Ҝәләҹәкдәки әсил һәјата һазырлашмаг үчүн ҝәлин даһа бир амили нәзәрдән кечирәк. Дүздүр, јени дүнјада гида боллуғу олаҹаг, һеч нәдән корлуг чәкмәјәҹәјик, лакин бизә ән бөјүк мәмнунлуғу Јеһова илә јахын мүнасибәтләр ҝәтирәҹәк (Мәт. 5:3). Бизим үчүн ән ваҹиб шеј руһани ишләр олаҹаг вә биз ҝөстәрәҹәјик ки, сәадәтимиз Јеһовадыр (Зәб. 37:4). Индидән руһани ишләри һәјатымызда һәр шејдән үстүн тутмагла биз әсил һәјата һазырлашырыг. (Мәтта 6:19—21 ајәләрини охујун.)

14. Һансы руһани мәгсәдләр ҝәнҹләрә диггәтләрини әбәди һәјата ҹәмләмәјә көмәк едәҹәк?

14 Биз теократик ишләрә севҝимизи неҹә артыра биләрик? Үсуллардан бири гаршымыза руһани мәгсәдләр гојмагдыр. Әҝәр сиз ҝәнҹсинизсә, хидмәтдә ирәлиләмәк барәдә ҹидди дүшүнүрсүнүзсә, онда нәшрләримиздән таммүддәтли хидмәтин мүхтәлиф нөвләри илә бағлы мәгаләләр охуја биләрсиниз, хидмәтин һансыса нөвүнү гаршыныза мәгсәд гоја биләрсиниз *. Узун илләр таммүддәтли хидмәт едән баҹы-гардашларла сөһбәт един. Хидмәти карјераныз етмәклә сиз јени дүнјада Јеһова Аллаһа даима хидмәт етмәјә һазырлашырсыныз. Чүнки инди алдығыныз тәлимин вә әлдә етдијиниз тәҹрүбәнин орада бөјүк фајдасы дәјәҹәк.

Руһани ишләрдә иштирак един

15. Падшаһлығын мүждәчиләри гаршыларына һансы руһани мәгсәдләр гоја биләрләр?

15 Падшаһлығын мүждәчиләри олан бизләр гаршымыза һансы мәгсәдләри гоја биләрик? Мәсәлән, хидмәтин мүәјјән саһәсиндә пүхтәләшә биләрик, ја да Мүгәддәс Китаб принсипини даһа јахшы баша дүшмәјә вә тәтбиг етмәјә чалыша биләрик. Еләҹә дә јығынҹагда охумағы, нитг сөјләмәји, јахуд шәрһ вермәји јахшылашдырмаг олар. Шүбһәсиз, диҝәр руһани мәгсәдләрә дә ҹан атмаг олар. Бир сөзлә руһани мәгсәдләр хидмәтә һәвәсинизи артыраҹаг, бу исә сизә јени дүнјаја һазырлашмаға көмәк едәҹәк.

 ӘН ЈАХШЫ ҺӘЈАТ ЈОЛУ

Руһани гиданы гијмәтләндирин

16. Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһа хидмәт етмәк ән јахшы һәјат јолудур?

16 Бәлкә биз јени дүнјаја һазырлашмагла инди өзүмүзү даһа јахшы вә мәналы һәјатдан мәһрум едирик? Әсла! Јеһова Аллаһа хидмәт етмәк ән ҝөзәл һәјат јолудур. Биз мәҹбуријјәтдән ирәли ҝәләрәк, бөјүк мүсибәти кечмәк хатиринә белә јашамырыг. Биз белә јашамаг үчүн јарадылмышыг вә мәһз бу ҹүр јашасаг, сөзүн әсил мәнасында хошбәхт оларыг. Јеһовасыз һәјат бошдур. Онун мәсләһәти илә јашамаг, Онун севҝисини дујмаг дүнјада ән бөјүк хошбәхтликдир. (Зәбур 63:1—3 ајәләрини охујун.) Јеһоваја сидги-үрәкдән хидмәт едиб руһани немәтләр алмаг үчүн јени дүнјаны ҝөзләмәјә ҝәрәк јохдур. Биз онлары индидән әлдә едә биләрик. Бәзиләримиз артыг онилликләрдир ки, бу немәтләри дадыр. Биз өз тәҹрүбәмиздән билирик ки, башга һеч бир һәјат јолу инсана бу гәдәр мәмнунлуг ҝәтирә билмәз (Зәб. 1:1—3; Әшј. 58:13, 14).

Мүгәддәс Китаба әсасланан мәсләһәт истәјин

17. Ҹәннәтдә севдијимиз мәшғулијјәтләрә вә әјләнҹәләрә неҹә јанашаҹағыг?

17 Аллаһын вәд етдији јени дүнјада севдијимиз мәшғулијјәтләрә, әјләнҹәјә мүәјјән гәдәр вахт ајыраҹағыг. Чүнки әҝәр Јеһова бизи севдијимиз ишлә мәшғул олмаг вә әјләнмәк истәји илә јарадыбса, демәли, О, бу арзуларымызы үрәјимиздә гојмајаҹаг (Ваиз 2:24). Јеһова бизи һәмишә истәјимизә чатдыраҹаг (Зәб. 145:16). Дүздүр, әјләнҹә вә истираһәтә вахт ајырмаг лазымдыр, лакин Јеһова илә мүнасибәтимизи һәр шејдән үстүн тутанда әјләнҹә вә истираһәт дә бизә даһа чох мәмнунлуг ҝәтирир. Ҹәннәтдә дә мәһз белә олаҹаг. Буна ҝөрә дә јахшы оларды ки, шәхси истәкләримизи јох, Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутаг вә диггәтимизи Јеһованын Өз халгына вердији руһани немәтләрә ҹәмләјәк (Мәт. 6:33).

18. Ҹәннәтдә әбәди јашамаға һазырлашдығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

18 Ҹәннәтдә һеч вахт олмадығымыз гәдәр хошбәхт олаҹағыг. Ҝәлин әсил һәјаты арзуладығымызы индидән о һәјата һазырлашмагла ҝөстәрәк, Аллаһа мәгбул хүсусијјәтләр јетишдирәк вә бизә тапшырылан тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак едәк. Гој руһани ишләр һәјатымызын севинҹи олсун. Ҝәлин Јеһованын вәдләринә үрәкдән инанаг вә јени дүнјаны ҝөзләјәрәк јашајаг!

^ абз. 14 «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын, 2-ҹи ҹилдинин 311—318 сәһифәләринә (рус.) бахын.