Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 10:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил тарихиндән ибрәт дәрсләри (1—13)

  • Бүтпәрәтслијә гаршы хәбәрдарлыг (14—22)

    • Јеһованын сүфрәси вә ҹинләрин сүфрәси (21)

  • Азад мәсиһи башгаларынын виҹданыны да нәзәрә алмалыдыр (23—33)

    • Һәр шеји елә един ки, Аллаһ шәрәфләнсин (31)

10  Гардашлар, истәјирәм ки, аҝаһ оласыныз. Әҹдадларымызын һамысы булудун алтында идиләр+ вә һамысы дәниздән кечди.+  Онлар булудун алтында дәниздән кечәрәк Мусанын давамчылары кими вәфтиз олундулар.  Һамысы ејни руһани гидадан једи+  вә ејни руһани судан ичди.+ Чүнки әҹдадларымыз онлары мүшајиәт едән руһани гајадан ичирдиләр. Бу гаја Мәсиһи тәмсил едирди.+  Бунунла белә, онларын әксәријјәти Аллаһын наразылығына туш ҝәлди, онлар сәһрада өлдүләр.+  Бүтүн бунлар бизә ибрәт олмалыдыр ки, биз дә онлар кими, зәрәрли шејләри арзуламајаг.+  Онлардан бәзиләри кими, бүтпәрәст олмајаг, неҹә ки јазылыб: «Онлар јејиб-ичдиләр вә галхыб шәнләнмәјә башладылар».+  Һәмчинин онлардан бәзиләри кими әхлагсызлыг етмәјәк. Онлар әхлагсызлыг етдиләр вә бир ҝүнүн ичиндә ијирми үч мин адам өлдү.+  Јеһованы сынамајаг.+ Онлардан бәзиләри Ону сынаға чәкди вә иланлар онлары чалыб өлдүрдү.+ 10  Һәм дә дејинҝән олмајаг, ахы онлар да дејинирдиләр+ вә ахырда мәләк онлары мәһв етди.+ 11  Бүтүн бунлар ибрәт кими онларын башына ҝәлди вә бу дөврүн сонунда јашајан бизләр үчүн хәбәрдарлыг+ мәгсәдилә јазылыб. 12  Буна ҝөрә дә мөһкәм дајандығыны дүшүнән адам еһтијатлы олсун ки, јыхылмасын.+ 13  Үзләшдијиниз сынагларда гејри-ади бир шеј јохдур, һамы белә сынагларла үзләшир.+ Анҹаг Аллаһ вәфалы Аллаһдыр, О гојмаз ки, сиз ҝүҹүнүз чатмајан сынаглара мәруз галасыныз.+ Сынаг вахты дөзә биләсиниз дејә, сизә чыхыш јолу да ҝөстәрәҹәк.+ 14  Әзизләрим, буна ҝөрә дә бүтпәрәстликдән гачын.+ 15  Мән сизинлә дәрракәли адамлар кими данышырам. Инди өзүнүз гәрар верин. 16  Мәҝәр барәсиндә шүкүр етдијимиз шүкран ҹамы Мәсиһин ганыны тәмсил етмир?+ Јахуд бөлдүјүмүз чөрәк Мәсиһин бәдәнини тәмсил етмир?+ 17  Мадам ки чөрәк бирдир, биз дә чох олсаг да, бир бәдәник,+ чүнки һамымыз бир чөрәкдән јејирик. 18  Исраил халгына фикир верин. Мәҝәр гурбандан јејән гурбанҝаһла ортаг олмур?+ 19  Бунунла нә демәк истәјирәм? Демәк истәјирәм ки, бүт, јахуд бүтә тәгдим едилмиш гурбанын бир мәнасы вар? 20  Јох, дедијим одур ки, башга халглар гурбанлары Аллаһа јох, ҹинләрә ҝәтирирләр.+ Мән исә истәмирәм ки, сиз ҹинләрлә ортаг оласыныз.+ 21  Сиз һәм Јеһованын ҹамындан, һәм дә ҹинләрин ҹамындан ичә билмәзсиниз. Сиз һәм «Јеһованын сүфрәсиндән»,+ һәм дә ҹинләрин сүфрәсиндән јејә билмәзсиниз. 22  Јохса «Јеһованы аҹыгландырмаг» истәјирик?+ Мәҝәр биз Ондан ҝүҹлүјүк? 23  Һәр шејә изин вар, анҹаг һәр шеј инсана фајда ҝәтирмир. Һәр шејә изин вар, анҹаг һәр шеј инсаны руһән мөһкәмләндирмир.+ 24  Гој һеч кәс өз хејрини дүшүнмәсин, башгасынын хејрини дүшүнсүн.+ 25  Әт базарында сатылан һәр шеји сорғу-суалсыз, тәмиз виҹданла јејин, 26  чүнки «јер вә онун үзәриндәки һәр шеј Јеһованындыр».+ 27  Әҝәр иманда олмајан адам сизи евинә дәвәт етсә вә сиз ҝетмәк истәсәниз, габағыныза нә гојсалар, сорғу-суалсыз, тәмиз виҹданла јејин. 28  Ишдир, кимсә «бу гурбанлыгдыр», — десә, онда буну сизә дејәнә ҝөрә вә виҹдана ҝөрә јемәјин.+ 29  Виҹдан дејәркән сизинкини јох, һәмин адамын виҹданыны нәзәрдә тутурам. Ахы нәјә ҝөрә башгасынын виҹданы мәним азадлығымы мүһакимә етсин?+ 30  Әҝәр шүкүр едиб јејирәмсә, нијә шүкүр етдијим шејдән өтрү кимсә мәним һаггымда пис данышсын?+ 31  Буна ҝөрә дә истәр јејәндә, ичәндә, истәрсә дә башга бир иш ҝөрәндә һәр шеји елә един ки, Аллаһ шәрәфләнсин.+ 32  Иман јолунда нә јәһудиләр, нә јунанлар, нә дә Аллаһын јығынҹағы үчүн манеә олмајын.+ 33  Неҹә ки мән дә чох адамын хилас олмасы үчүн өзүмүн јох, башгаларынын јахшылығыны дүшүнүрәм,+ һамыны һәр шејдә разы салмаға чалышырам.+

Һашијәләр