Mhinduro yeBhaibheri

Kutambudzika kukuru kuchaita kuti pave nenguva yematambudziko akakura asati amboonekwa nevanhu. Sezvinotaurwa neuprofita hweBhaibheri, kuchaitika ‘mumazuva okupedzisira’ kana kuti “nguva yokupedzisira.” (2 Timoti 3:1; Dhanieri 12:4, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Kuchava “kutambudzika kusina kumboitika kubvira pakutanga kwezvisikwa zvakasikwa naMwari kusvikira panguva iyoyo, uye hakuzoitikizve.”Mako 13:19; Dhanieri 12:1; Mateu 24:21, 22.

Zvichaitika munguva yekutambudzika kukuru

Zvichaitika pashure pekutambudzika kukuru

  • Kusungwa kwaSatani nemadhimoni ake. Ngirozi huru ichakanda Satani nemadhimoni ake “mugomba rakadzikadzika,” izvo zvinoratidza kuti vanenge vakangoita sevakafa. (Zvakazarurwa 20:1-3) Panguva iyoyo Satani achange akaita seari mujeri; achange asina simba pachinhu chero chipi zvacho.Zvakazarurwa 20:7.

  • Kutonga kwemakore ane chiuru kunotanga. Umambo hwaMwari huchabva hwatanga kutonga kwemakore ane chiuru, zvoita kuti vanhu vawane makomborero akawanda. (Zvakazarurwa 5:9, 10; 20:4, 6) “Boka guru revanhu” vasingakwanisi kuverengwa ‘richabuda mukutambudzika kukuru,’ uye richaona kutanga kwemakore ane chiuru ekutonga kweUmambo panyika.Zvakazarurwa 7:9, 14; Pisarema 37:9-11.

^ ndima 5 Mubhuku raZvakazarurwa, chitendero chenhema chinotaurwa nezvacho seBhabhironi Guru kana kuti “hure guru.” (Zvakazarurwa 17:1, 5) Chikara chitsvuku, icho chichaparadza Bhabhironi Guru, chinomiririra sangano rine chinangwa chekubatanidza uye kumiririra nyika dziri pasi rese. Chakatanga chichizivikanwa seLeague of Nations asi iye zvino chava kunzi United Nations.