Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri

Kwakabva Bhaibheri

Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here?

Ona kuti Bhaibheri rinozvitsigira pacharo sei.

Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari Here?

Vanyori vakawanda veBhaibheri vairatidza kuti Mwari ndiye aivatungamirira pane zvavainyora. Nei vaidaro?

Mosesi Akanyora Bhaibheri Here?

Mosesi akashandiswa pakunyora Bhaibheri here? Bhaibheri rakanyorwa nevanhu vangani?

Pane Angaziva Kuti Ndiani Akanyora Bhaibheri Here?

Vanyori veBhaibheri vanoti Mwari ndiye aivatungamirira pakunyora uye mashoko acho ndeake. Chii chinoita kuti titi zvakanyorwa izvi ndezvechokwadi?

Bhaibheri Rakachinjwa Here?

Sezvo Bhaibheri riri bhuku rekare, tingava sei nechokwadi chekuti zvarinotaura hazvina kuchinja?

Sayenzi Inowirirana Nezviri muBhaibheri Here?

Sayenzi iri muBhaibheri ine painorasika here?

Bhaibheri Ibhuku Revarungu Here?

Vanyori veBhaibheri vakazvarirwa kupi, vanobva kunyika dzipi?

Nhoroondo Dzine Chokuita naJesu Dzakanyorwa Riini?

Pakatora nguva yakareba sei kubva pakafa Jesu kusvika pakanyorwa Evhangeri?

Kuverenga Uye Kunzwisisa Bhaibheri

Ungaitei Kuti Unzwisise Bhaibheri?

Pasinei nokuti uri munhu akaita sei, unogona kunzwisisa shoko raMwari riri muMagwaro Matsvene.

Bhaibheri Rinozvipikisa Here?

Ongorora mavhesi anoita senge anopikisana uye zvinhu zvingakubatsira kuwana tsanangudzo dzakajeka.

Ndiani Kana Kuti Chii Chinonzi Shoko raMwari?

Sekushandiswa kwarinoitwa muBhaibheri, shoko racho rine zvimwewo zvarinoreva.

Chii Chinonzi Torah?

Ndiani akarinyora? Zvinhu zvarinodzidzisa zvinogara nekusingaperi here zvekuti hapana pazvinonzi hazvichashandi?

Uprofita Uye Zviratidzo

Chii Chinonzi Uprofita?

Uprofita hwese hwakafemerwa naMwari hunongotaura zvichaitika mune remangwana here? Kwete nguva dzese.

Nhamba Dzinotaurwa muBhaibheri Dzinorevei? Kududzira Nhamba Kunotsigirwa neBhaibheri Here?

Ona mimwe mienzaniso yomuBhaibheri yezvinomiririrwa nedzimwe nhamba uye kusiyana kwazvakaita nezvinoitwa nevanhu pakududzira nhamba.

Maverengerwo Enguva muBhaibheri Anoratidzei Nezvegore ra1914?

Uprofita hwenguva nomwe huri muna Dhanieri chitsauko 4 hunotaura nezvekuguma kweutongi hwevanhu.

Bhuku raZvakazarurwa​—Rinotaura Nezvei?

Bhuku racho rinoti vaya vanoriverenga, vorinzwisisa uye voita zvarinotaura vachafara.

Chikara Chine Misoro 7 Chinotaurwa Pana Zvakazarurwa 13 Chinomiririrei?

Chikara chacho chine simba uye chigaro choumambo. Zvii zvimwe zvinotaurwa neuprofita hweBhaibheri?

Chikara Chitsvuku Chinotaurwa Pana Zvakazarurwa Chitsauko 17 Chinofananidzirei?

Pane zvinhu 6 zvinotibatsira kuziva chikara ichi chinotyisa.

Nhamba Yokuti 666 Inorevei?

Bhaibheri rinoratidza kuti nhamba yokuti 666 inomiririrei uye kuti chiratidzo chechikara chinomiririrei.

Chii Chinonzi Bhabhironi Guru?

Bhaibheri rinoti Bhabhironi Guru ihure uye iguta.

Chii Chinonzi Gungwa Romoto? Rakafanana Here Nehero Kana Kuti Gehena?

Jesu ane “makiyi ehero,” asi ane kiyi yegungwa romoto here?

Kuguma Kwenyika

Chiratidzo ‘cheMazuva Okupedzisira’ Kana Kuti “Nguva Yokupedzisira” Ndechipi?

Bhaibheri rinotsanangura zviitiko kana kuti mamiriro ezvinhu aizotisvitsa ‘pakuguma kwenyika.’

Chii Chinonzi Kutambudzika Kukuru?

Uprofita hunonzi hwemazuva ekupedzisira hunotaura nezvenguva yematambudziko asati amboonekwa nevanhu. Chii chatingatarisira kuona chichiitika?

Chii Chinonzi Hondo yeAmagedhoni?

Shoko rokuti Amagedhoni rinongowanika kamwe chete muBhaibheri, asi zvichaitika pahondo iyoyo zvinotaurwa kakawanda muMagwaro.

Nyika Ichaguma Riini?

Kuti tiwane mhinduro, zvinokosha kuti tinzwisise chinonzi neBhaibheri ndicho chichaguma.

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Ona zvichaitika kana Umambo hwaMwari hwava kutonga pasi pano.

Zvichafamba Sei Kuti Pasi Rose Pave Nerugare?

Ona kuti Mwari anovimbisa sei kuti achaunza rugare pasi rose achishandisa Umambo hwake.

Vanhu, Nzvimbo Uye Zvinhu

Mudzimai waKaini Aiva Ani?

Kuongorora zviri muMagwaro kunoita kuti uwane mhinduro inogutsa yemubvunzo uyu.

Chii Chinonzi Areka Yesungano?

Mwari akarayira vaIsraeri vekare kuti vagadzire Areka. Chinangwa chayo chaiva chei?

Kubatsira Kunoita Bhaibheri

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kuva Nemhuri Inofara?

Mazano ouchenjeri anobva muBhaibheri akabatsira varume nevakadzi vakawanda kuti vafare mumhuri.

Matambudziko Emari Uye Zvikwereti—Bhaibheri Rinogona Kubatsira Here?

Mufaro hautengwi nemari, asi mazano mana anodzidziswa neBhaibheri anogona kukubatsira pakushandisa mari.

Kuva Nechirwere Chisingaperi—Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Hongu! Ona matanho matatu anogona kukubatsira paunenge uine chirwere chisingaperi.

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kana Ndakaora Mwoyo?

Pane zvinhu zvitatu zvatinopiwa naMwari zvinotibatsira patinenge takaora mwoyo.

Chitendero, Mwari Kana Kuti Bhaibheri Zvingakubatsira Here Kuti Ufare Muupenyu?

Ona kuti kushamwaridzana naMwari kunogona kukubatsira sei kuva neupenyu hwakanaka iye zvino uye mune ramangwana.

Bhaibheri Rinotii Panyaya Yekuzvida?

Jesu akati: “Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.” Airevei?