Bhuku raZvakazarurwa 17:1-18

  • Kutongwa ‘kweBhabhironi Guru’ (1-18)

    • Pfambi huru yakagara pachikara chitsvuku (1-3)

    • ‘Chikara chakanga chiripo, asi hachisisipo, asi chichabuda mugomba rakadzikadzika’ (8)

    • Nyanga gumi dzicharwisa Gwayana (12-14)

    • Nyanga gumi dzichavenga pfambi (16, 17)

17  Imwe yengirozi nomwe dzakanga dziine ndiro nomwe+ yakauya kwandiri ikati: “Uya ndikuratidze kutongwa kwepfambi huru inogara pamvura zhinji,+  iyo yakaita upombwe*+ nemadzimambo epanyika, uye yakadhakisa vanhu vanogara panyika newaini yeupombwe* hwayo.”+  Yakabva yanditakura mumweya ikandiendesa kurenje. Ndakaona mukadzi akanga akagara pachikara chitsvuku chakanga chakazara nemazita ekumhura, chiine misoro minomwe nenyanga gumi.  Mukadzi wacho akanga akapfeka nguo dzeruvara rwepepuru+ uye rutsvuku, uye akanga akazvishongedza negoridhe nematombo anokosha nemaparera,+ uye ainge akabata kapu yegoridhe yakanga izere nezvinhu zvinosemesa nezvinhu zvisina kuchena zveupombwe* hwake.  Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita risinganzwisisiki rekuti: “Bhabhironi Guru, amai vepfambi+ uye vezvinhu zvinosemesa zvenyika.”+  Ndakaona kuti mukadzi wacho akanga akadhakwa neropa revatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu.+ Pandakamuona ndakashamisika kwazvo.  Saka ngirozi yacho yakati kwandiri: “Nei washamisika? Ndichakuudza zvakavanzika nezvemukadzi+ wacho nechikara chakamutakura chine misoro minomwe nenyanga gumi:+  Chikara chawaona chakanga chiripo, asi hachisisipo, asi chava kuda kubuda mugomba rakadzikadzika,+ uye chichaparadzwa. Uye vagari vepanyika, vaya vasina kunyorwa mazita avo mugwaro* reupenyu+ kubvira pakuvambwa kwenyika, vachashamisika pavachaona kuti chikara chaimbovapo, uye hachisisipo, asi chichavapo.  “Apa panoda uchenjeri:* Misoro minomwe+ inomiririra makomo manomwe, anogarwa pamusoro pawo nemukadzi wacho. 10  Kune madzimambo manomwe: Mashanu akawa, mumwe aripo, uye mumwe haasati asvika; asi paachasvika anofanira kungoita nguva pfupi aripo. 11  Chikara chiya chekumbovapo icho chisisipo,+ ndichowo mambo wechisere, asi chinobva mumadzimambo manomwe, uye chichaparadzwa. 12  “Nyanga gumi dzawaona ndiwo madzimambo gumi asati agamuchira umambo, asi anogamuchira simba rekutonga semadzimambo kweawa imwe chete pamwe chete nechikara. 13  Aya ari kufunga pfungwa imwe chete, saka anopa chikara simba rawo nechiremera chawo. 14  Iwaya acharwa neGwayana,+ asi Gwayana richaakunda+ nekuti iro ndiShe wemadzishe+ naMambo wemadzimambo. Uye vaya vari pamwe naye vakadanwa, vakasarudzwa uye vakatendeka, vachakundawo.”+ 15  Yakati kwandiri: “Mvura yawaona, pakagara pfambi, inomiririra vanhu nemapoka evanhu nemarudzi nendimi.*+ 16  Uye nyanga gumi+ dzawaona, nechikara,+ zvichavenga pfambi+ uye zvichaiparadza nekuipfekenura, uye zvichadya nyama yayo uye zvichairoromesa nemoto.+ 17  Nekuti Mwari akazviisa mumwoyo mavo+ kuti vaite zvaari kufunga, kureva kuti, vaite pfungwa yavo imwe chete kuburikidza nekupa umambo hwavo kuchikara,+ kusvikira mashoko aMwari aitika. 18  Mukadzi+ wawaona anomiririra guta guru rine umambo pamusoro pemadzimambo enyika.”

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “pfungwa dzakapinza neuchenjeri.”
Kana kuti “nemitauro.”