Bhuku raZvakazarurwa 18:1-24

  • Kuwa ‘kweBhabhironi Guru’ (1-8)

    • “Budai mariri vanhu vangu” (4)

  • Kuchema kuwa kweBhabhironi (9-19)

  • Kuwa kweBhabhironi kunoita kuti kudenga kuve nemufaro (20)

  • Bhabhironi richakandwa mugungwa sedombo (21-24)

18  Pashure peizvi ndakaona imwe ngirozi yaiva nesimba guru ichidzika kubva kudenga, uye nyika yakavhenekerwa nekubwinya kwayo.  Yakashevedzera nenzwi guru, ichiti: “Rawa! Bhabhironi Guru rawa,+ uye rava nzvimbo inogarwa nemadhimoni uye nzvimbo inohwanda mweya yese isina kuchena* neshiri dzese dzisina kuchena uye dzinovengwa!+  Nekuti rakaita kuti marudzi ese adhakwe newaini yechishuwo charo chisingadzorwi chekuita upombwe,*+ uye madzimambo epanyika akaita upombwe naro,+ uye vanhu vanotengesa* panyika vakapfumiswa neupfumi hwaro hwakanyanyisa hwarakaunganidza risingatombonyari.”  Ndakanzwa rimwe inzwi richibva kudenga richiti: “Budai mariri vanhu vangu,+ kana musingadi kubatanidzwawo muzvivi zvaro, uye kana musingadi kuwirwa nemamwe matambudziko aro.+  Nekuti zvivi zvaro zvatutirana kusvika kudenga,+ uye Mwari ayeuka mabasa aro asina kururama.*+  Riitireiwo zvarakaitira vamwe,+ chokwadi ritsivei kakapetwa kaviri pane zvarakaita;+ rigadzirirei muvhenganiswa wakapetwa kaviri mukapu+ yarakagadzirirawo muvhenganiswa waro.+  Raizvikudza uye rairarama muumbozha risinganyari, saka ritambudzei murichemedze zvinoenderana naizvozvo. Nekuti rinoramba richiti mumwoyo maro: ‘Ndinogara samambokadzi, handisi chirikadzi, uye handizombochemi.’+  Ndokusaka matambudziko aro achauya nezuva rimwe chete, rufu nekuchema nenzara, uye richaroromeswa nemoto,+ nekuti Jehovha* Mwari uyo akaritonga ane simba.+  “Madzimambo epanyika ayo akaita upombwe* naro uye akararama naro muumbozha hwaro hunonyadzisa, acharichema ozvirova neshungu paachaona utsi hwekutsva kwaro. 10  Paachaona kurwadziwa kwaro, achatya, omira nechekure achiti: ‘Iii inga zvakakuomera iwe guta guru,+ iwe Bhabhironi guta rakasimba, nekuti kutongwa kwako kwasvika muawa imwe chete!’ 11  “Uyewo vanhu vanotengesa panyika vari kuridza mhere uye vari kurichema, nekuti hapasisina achatenga zvinhu zvavo zvese, 12  izvo zvinhu zvese zvavanotengesa zvinoti goridhe, sirivha, matombo anokosha, maparera, machira machena akanaka, machira epepuru, machira esiriki, nemachira matsvuku; nezvinhu zvese zvakagadzirwa nemiti inonhuhwirira; nezvinhu zvese zvakagadzirwa nenyanga dzenzou nematanda anokosha, nemhangura, nesimbi, nematombo emabhura; 13  uyewo sinamoni, netumwe tunonhuhwirira twekuIndiya, nerusenzi, nemafuta anonhuhwirira, nezvinonhuhwirira zvichena, newaini, nemafuta emaorivhi, nefurawa yakatsetseka, negorosi, nemombe, nemakwai, nemabhiza, nengoro, nevaranda nevamwe vanhu. 14  Hausisina muchero wakanaka wawaifarira,* uye machikichori ako ese nezvinhu zvako zvakanaka kwazvo hazvisisipo, uye hazvizombowanikizve. 15  “Vanhu vaitengesa zvinhu izvi avo vakapfuma naro, vachamira nechekure vachitya kurwadziswa kwarinenge richiitwa uye vacharidza mhere vachirichema 16  vachiti: ‘Iii inga zvakariomera guta guru, iro rakapfeka nguo dzejira rakanaka, nedzepepuru uye tsvuku, uye rakazvishongedza nezvinhu zvegoridhe zvakawanda nematombo anokosha nemaparera,+ 17  nekuti upfumi hwese uhwu hwaparara muawa imwe chete!’ “Vakuru vese vengarava nevanhu vese vanofamba nemugungwa, nevafambisi vezvikepe nevaya vese vanowaniswa cheuviri negungwa, vakamira nechekure, 18  vakaridza mhere pavaiona utsi hwaro richitsva uye vakati: ‘Nderipi guta rakaita seguta guru?’ 19  Vakazvimwaya guruva mumisoro vakaridza mhere vachichema, vachiti: ‘Iii inga guta guru rawirwa nedambudziko rakakura, iro guta riya rekupfumisa vanhu vese vaiva nezvikepe mugungwa, nekuti raparadzwa muawa imwe chete!’+ 20  “Fara nezvaitika kwariri, iwe denga,+ nemiwo vatsvene+ nemi vaapostora nemi vaprofita, nekuti Mwari aripa mutongo waro nemhaka yezvarakakuitirai!”+ 21  Imwe ngirozi yaiva yakasimba yakabva yasimudza dombo rakaita seguyo guru, ikarikanda mugungwa, ichiti: “Bhabhironi guta guru richawisirwa pasi nesimba seizvi, uye harizombowanikizve.+ 22  Iwe Bhabhironi mauri hamuzombonzwikizve vaimbi vanoimba vachiridza rudimbwa nevaya vanoridza zviridzwa nevanoridza nyere nevanoridza mabhosvo. Uye mhizha dzinoita mabasa akasiyana-siyana hadzizombowanikizve mauri, uye hapana guyo richazombonzwika mauri. 23  Hapana chiedza cherambi chichaonekazve mauri, uye hapana inzwi remurume ari kuroora kana remwenga richazombonzwika mauri; nekuti vanhu vako vaiita zvekutengesa vaiva vanhu vepamusoro panyika, uye wakatsausa marudzi ese nezvinhu zvemidzimu zvawaiita.+ 24  Chokwadi, mariri makawanikwa ropa revaprofita nerevatsvene+ nerevaya vese vakaurayiwa panyika.”+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “mashoko ese akafemerwa asina kuchena.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “vanofamba vachitengesa.”
Kana kuti “mhosva dzaro.”
Kana kuti “waifarirwa nemweya wako.”