Tsamba Yechipiri kuvaTesaronika 1:1-12

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kukura kwekutenda kwevaTesaronika (3-5)

  • Vasingateereri vanotsiviwa (6-10)

  • Kunyengeterera ungano (11, 12)

1  Pauro, naSirivhano,* naTimoti,+ kuungano yevaTesaronika iri pamwe naMwari Baba vedu naShe Jesu Kristu:  Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Hama, tinofanira kugara tichitenda Mwari nekuda kwenyu. Izvi zvakakodzera, nekuti kutenda kwenyu kuri kukura kwazvo uye kudanana kwenyu kuri kuwedzera.+  Izvi zviri kuita kuti tidade nemi+ pakati peungano dzaMwari nekuda kwekutsungirira kwenyu uye kutenda kwamuri kuratidza muchitambudzwa uye muchisangana nemamiriro ezvinhu akaoma.+  Izvi zvinoratidza kuti Mwari akatonga zvakarurama, uye zvichaita kuti munzi makakodzera kupinda muUmambo hwaMwari, uhwo hwamuri kutambudzikira.+  Kutonga uku kwakarurama nekuti Mwari ari kutambudza vaya vanokonzera kuti mutambure.+  Asi imi muri kutambudzika muchazorodzwa pamwe chete nesu pacharatidzwa Ishe Jesu+ achibva kudenga aine ngirozi dzake dzine simba+  ari murimi remoto, achitsiva vaya vasingazivi Mwari nevaya vasingateereri mashoko akanaka pamusoro paShe wedu Jesu.+  Ivava vachatongerwa kuparadzwa zvachose+ vobva pamberi paShe nepamberi pekubwinya kwesimba rake, 10  paachauya kuzokudzwa pamwe nevatsvene vake uye paachayemurwa nevaya vakaratidza kutenda, nekuti makatenda uchapupu hwatakapa. 11  Tinogara tichikunyengetererai nechinangwa ichocho, kuti Mwari wedu ati makakodzera kuti akudanei+ uye kuti nesimba rake, anyatsoita zvese zvinomufadza uye kuti mabasa enyu ese ekutenda abudirire. 12  Izvi zvichaita kuti zita raShe wedu Jesu rikudzwe mamuri, imi muri pamwe naye, maererano nenyasha dzaMwari wedu nedzaShe Jesu Kristu.

Mashoko Emuzasi

Anonziwo Sirasi.