Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 13:1-37

 • MAGUMO EMAMIRIRO EZVINHU (1-37)

  • Hondo, kudengenyeka kwenyika, nzara (8)

  • Mashoko akanaka anofanira kuparidzwa (10)

  • Kutambudzika kukuru (19)

  • Kuuya kweMwanakomana wemunhu (26)

  • Mufananidzo wemuonde (28-31)

  • Rambai makarinda (32-37)

13  Paaibuda mutemberi mumwe mudzidzi wake akati kwaari: “Mudzidzisi, onai! kunaka kwakaita matombo aya nezvivakwa zvacho!”+  Asi Jesu akati kwaari: “Handiti uri kuona zvivakwa zvikuru izvi? Matombo ese ari pano achakoromorwa zvekuti hapana richasara riri pamusoro perimwe.”+  Paakanga akagara muGomo reMiorivhi akatarisa kutemberi, Petro, naJakobho, naJohani, naAndreya vakamubvunza vari vega kuti:  “Tiudzei kuti zvinhu izvi zvichaitika riini, uye kuti chii chichava chiratidzo chekuti zvinhu zvese izvi zvava kusvika kumagumo?”+  Saka Jesu akatanga kuvaudza kuti: “Chenjerai kuti parege kuva nemunhu anokutsausai.+  Vazhinji vachauya muzita rangu, vachiti, ‘Ndini iye,’ uye vachatsausa vazhinji.  Uyewo, pamunonzwa nezvehondo nemashoko ezvehondo, musavhunduka; zvinhu izvi zvinofanira kuitika, asi mugumo unenge usati wasvika.+  “Nekuti rudzi ruchamukira rudzi neumambo huchamukira umambo;+ kuchava nekudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakawanda; kuchavawo nenzara.+ Izvi zvichava kutanga kwemarwadzo anotambudza.+  “Asi imi, zvichenjererei. Vanhu vachakuendesai kumatare ekwamunogara,+ uye mucharohwa mumasinagogi+ momiswa pamberi pemagavhuna nemadzimambo nekuda kwangu, kuti zvive uchapupu kwavari.+ 10  Uyewo, mashoko akanaka anofanira kutanga aparidzwa kumarudzi ese.+ 11  Uye pavanenge vachikuendesai kumatare, musazvidya mwoyo pamusoro pekuti muchataurei; asi taurai zvamunenge mapiwa panguva iyoyo, nekuti hamusi imi munenge muchitaura, asi mweya mutsvene ndiwo unenge uchitaura.+ 12  Uyezve, mukoma achaurayisa munin’ina, uye baba vachaurayisa mwana, uye vana vachapandukira vabereki vachivaurayisa.+ 13  Uye muchavengwa nevanhu vese nekuda kwezita rangu.+ Asi anenge atsungirira kusvikira kumugumo+ achaponeswa.+ 14  “Asi, pamunoona chinhu chinonyangadza chinoparadza zvinhu zvese,+ chimire pachisingafaniri kuva (anoverenga ngaanzwisise), vaya vanenge vari muJudhiya ngavatange kutizira kumakomo.+ 15  Munhu ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka kana kupinda mukati kuti atore chimwe chinhu mumba make; 16  uye munhu ari kumunda ngaarege kudzokera kuzvinhu zvaasiya kuti anotora nguo yake yekunze. 17  Vane nhamo vakadzi vanenge vaine pamuviri nevaya vanenge vachiyamwisa mumazuva iwayo!+ 18  Rambai muchinyengetera kuti zvirege kuitika munguva yechando; 19  nekuti mazuva iwayo achava mazuva ekutambudzika+ kusina kumboitika kubvira pakutanga kwezvisikwa zvakasikwa naMwari kusvikira panguva iyoyo, uye hakuzoitikizve.+ 20  Ndingatoti kudai Jehovha* akanga asina kutapudza mazuva acho, hapana munhu aiponeswa. Asi nekuda kwevakasarudzwa vaakasarudza, akatapudza mazuva iwayo.+ 21  “Panguva iyoyo, kana munhu akati kwamuri, ‘Uyai muone! Kristu ari kuno,’ kana kuti, ‘Onai! Uyo ari uko,’ musazvibvuma.+ 22  Nekuti vanaKristu venhema nevaprofita venhema vachamuka+ uye vachaita zviratidzo nezvishamiso kuti kana zvichibvira, vatsause vakasarudzwa. 23  Saka imi chenjererai.+ Ndagara ndakuudzai zvinhu zvese. 24  “Asi mumazuva iwayo, pashure pekutambudzika ikoko, zuva richasviba, uye mwedzi hauzovheneki,+ 25  uye nyeredzi dzichange dzichiwa kudenga, uye masimba ekudenga achazununguswa. 26  Uye vachabva vaona Mwanakomana wemunhu+ achiuya ari mumakore nesimba guru nekubwinya.+ 27  Uye achabva atuma ngirozi, dzounganidza vanhu vake vaakasarudza vachibva kumativi mana, kubvira kumugumo wenyika kusvikira kumugumo wedenga.+ 28  “Dzidzai mufananidzo uyu pamuonde: Mapazi awo paanotanga kutungira obudisa tumashizha, munobva maziva kuti zhizha rava pedyo.+ 29  Nemiwo pamunoona zvinhu izvi zvava kuitika, zivai kuti iye ava pedyo, pamasuo.+ 30  Chokwadi ndinoti kwamuri chizvarwa chino hachizombopfuuri zvinhu zvese izvi zvisati zvaitika.+ 31  Denga nenyika zvichapfuura,+ asi mashoko angu haazombopfuuri.+ 32  “Hapana munhu anoziva zuva racho kana nguva yacho, kunyange ngirozi dziri kudenga kana Mwanakomana, asi Baba.+ 33  Rambai makatarisa, rambai makamuka,+ nekuti hamuzivi kuti nguva yacho ichasvika riini.+ 34  Zvakafanana nemumwe murume akaenda kunze kwenyika, ndokusiya imba yake iri mumaoko evaranda vake,+ achipa mumwe nemumwe basa rake, akarayira muchengeti wesuo kuti arambe akarinda.+ 35  Saka rambai makarinda, nekuti hamuzivi pachauya tenzi wemba,+ kungava kumanheru kana kuti pakati peusiku kana kuti panorira jongwe kana kuti mambakwedza,+ 36  kuti paanosvika musingafungiri, haakuwanii makarara.+ 37  Asi zvandiri kutaura kwamuri, ndiri kuzvitaurira vese: Rambai makarinda.”+

Mashoko Emuzasi