Mapisarema 37:1-40

 • Vaya vanovimba naJehovha vachabudirira

  • Usarwadziwa nemhaka yevakaipa (1)

  • “Wana mufaro mukuru muna Jehovha” (4)

  • “Isa nzira yako pana Jehovha” (5)

  • “Vanyoro vachagara nhaka yenyika” (11)

  • Vakarurama havazoshayi chingwa (25)

  • Vakarurama vachararama nekusingaperi panyika (29)

Rwiyo rwaDhavhidhi. א [Aleph] 37  Usarwadziwa nemhaka yevakaipa*Kana kuchiva vanhu vanoita zvakaipa.+   Vachakurumidza kuoma seuswa+Uye vachasvava seuswa huchangomera hwakasvibirira. ב [Beth]   Vimba naJehovha uye ita zvakanaka;+Gara panyika, uye ita zvinhu wakatendeka.+   Wana mufaro mukuru muna Jehovha,Uye iye achakupa zvinodiwa nemwoyo wako. ג [Gimel]   Isa nzira yako pana Jehovha;+Vimba naye, uye iye achagadzirisa zvinhu.+   Achaita kuti kururama kwako kupenye sechiedza chemangwanani,Uye kutonga kwako zvakarurama kupenye sezuva remasikati. ד [Daleth]   Ramba wakanyarara pamberi paJehovha,+Umumirire uchitarisira nemufaro.* Usatsamwiswa nemunhuAnobudirira pakuita zvinhu zvakaipa zvaakaronga.+ ה [He]   Rega kutsamwa, usiye hasha;+Usashatirwa woita zvakaipa.*   Nekuti vanhu vakaipa vachaparadzwa,+Asi vaya vanotarisira kuna Jehovha vachagara nhaka yenyika.+ ו [Waw] 10  Kwangosara nguva diki, uye vakaipa havazovipozve;+Uchatarisa pavaiva,Asi vanenge vasisipo.+ 11  Asi vanyoro vachagara nhaka yenyika,+Uye vachafara zvikuru vaine rugare rwakawanda.+ ז [Zayin] 12  Munhu akaipa anorongera munhu akarurama zvakaipa;+Anomurumanisira mazino. 13  Asi Jehovha achamuseka,Nekuti anoziva kuti zuva rake richasvika.+ ח [Heth] 14  Vakaipa vanovhomora mapakatwa avo uye vanokunga uta hwavoKuti vawisire pasi vaya vanodzvinyirirwa uye varombo,Kuti vauraye vaya vari munzira yakarurama. 15  Asi bakatwa ravo richaboora mwoyo yavo ivo vacho;+Uta hwavo huchatyoka. ט [Teth] 16  Zvishoma zvemunhu akarurama zviri naniPane zvakawanda zvevakaipa vazhinji.+ 17  Nekuti maoko evakaipa achatyorwa,Asi Jehovha achatsigira vakarurama. י [Yod] 18  Jehovha anoziva zviri kusangana nevanhu vasina mhosva,*Uye nhaka yavo ichagara nekusingagumi.+ 19  Havazonyadziswi panguva yedambudziko;Panguva yenzara, vachange vaine zvekudya zvakawanda. כ [Kaph] 20  Asi vakaipa vachaparara;+Vavengi vaJehovha vachanyangarika semafuro akanaka;Vachanyangarika seutsi. ל [Lamed] 21  Munhu akaipa anokwereta asingadzoreri,Asi munhu akarurama anonzwira nyasha uye anopa.+ 22  Vaya vanokomborerwa naMwari vachagara nhaka yenyika,Asi vaya vanotukwa naye vachaparadzwa.+ מ [Mem] 23  Jehovha anotungamirira* nhanho dzemunhu+Kana afarira nzira yemunhu iyeye.+ 24  Kunyange angadonha, haaiti zvekuwisirwa pasi,+Nekuti Jehovha anomutsigira neruoko rwake.+ נ [Nun] 25  Ndaimbova mudiki asi iye zvino ndakwegura. Handina kumboona munhu akarurama achisiyiwa,+Kana vana vake vachitsvaga zvekudya.*+ 26  Haanyimi chikwereti,+Uye vana vake vachakomborerwa. ס [Samekh] 27  Rega zvakaipa uite zvakanaka,+Uye ucharamba uripo nekusingaperi. 28  Nekuti Jehovha anoda kutonga zvakarurama,Uye haazosiyi vanhu vake vakavimbika.+ ע [Ayin] Vacharamba vakachengetedzwa;+Asi vana vevanhu vakaipa vachaparadzwa.+ 29  Vakarurama vachagara nhaka yenyika,+Uye vachagara mairi nekusingaperi.+ פ [Pe] 30  Muromo wemunhu akarurama unopa uchenjeri,*Uye rurimi rwake runotaura nezvekururama.+ 31  Mutemo waMwari wake uri mumwoyo make;+Tsoka dzake hadzizotsvedzi.+ צ [Tsade] 32  Munhu akaipa anotarisa munhu akarurama,Achitsvaga kumuuraya. 33  Asi Jehovha haazomuisi mumaoko emunhu iyeye+Kana kumuwana aine mhosva paanotongwa.+ ק [Qoph] 34  Tarisira kuna Jehovha wotevera nzira yake,Uye iye achakukwidziridza kuti ugare nhaka yenyika. Vakaipa pavanoparadzwa,+ iwe uchazviona.+ ר [Resh] 35  Ndakaona munhu ane utsinye, akaipa,Achitandavara semuti wakasvibirira uri muvhu rawo.+ 36  Asi iye akangoerekana afa uye akanga asisipo;+Ndakaramba ndichimutsvaga, asi akanga asingachawaniki.+ ש [Shin] 37  Cherechedza munhu asina chaanopomerwa,*Uye ramba wakatarisa munhu akarurama,+Nekuti ramangwana remunhu iyeye rine rugare.+ 38  Asi vatadzi vese vachaparadzwa;Ramangwana revakaipa richagumiswa.+ ת [Taw] 39  Ruponeso rwevakarurama runobva kuna Jehovha;+Ndiye nhare yavo munguva yekutambudzika.+ 40  Jehovha achavabatsira, ovanunura.+ Achavanunura pavanhu vakaipa, ovaponesa,Nekuti vanopotera kwaari.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Usanzwira shungu vakaipa.”
Kana kuti “Umumirire nemwoyo murefu.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Usashatirwa nekuti zvinongoita kuti zvinhu zviipe.”
ChiHeb., “anoziva mazuva evanhu vasina mhosva.”
Kana kuti “anosimbisa.”
ChiHeb., “chingwa.”
Kana kuti “unotaura nezveuchenjeri nenzwi riri pasi pasi.”
Kana kuti “munhu anoramba akaperera kuna Mwari.”