Tsamba Yechipiri Kuna Timoti 3:1-17

  • Nguva dzakaoma mumazuva ekupedzisira (1-7)

  • Nyatsotevedzera muenzaniso waPauro (8-13)

  • “Ramba uchiita zvinhu zvawakadzidza” (14-17)

    • “Magwaro ese akafemerwa naMwari” (16)

3  Asi ziva kuti mumazuva ekupedzisira,+ nguva dzakaoma, dzinonetsa kurarama madziri dzichasvika.  Nekuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanomhura, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasina kuvimbika,  vasina rudo runongobva rwega mumwoyo, vasingatombodi kubvumirana, vanotaura zvenhema nezvevamwe,* vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka,  vatengesi, vakaoma musoro, vanozvitutumadza, vanoda mafaro panzvimbo pekuda Mwari,  vanoita sekunge vanonamata Mwari asi vasingaiti zvinoenderana nekunamata kwacho;+ usiyane naivava.  Pakati paivava panobva varume vanoverevedza vachipinda mudzimba, vokwezva vakadzi vasina simba, vakaremerwa nezvivi, vanokurirwa nekuchiva zvinhu zvakasiyana-siyana,  vanogara vachidzidza, asi vasingambosviki pakuva neruzivo rwakarurama pamusoro pechokwadi.  Vanhu ava vanoshora chokwadi sezvakaitwa naJanesi naJambresi vaipikisa Mozisi. Varume vakadaro vane pfungwa dzakakanganisika zvachose, uye havafarirwi naMwari nekuti havaiti zvinoenderana nekutenda.  Kunyange zvakadaro, havana kwavanosvika, nekuti kupusa kwavo kuchava pachena kuvanhu vese, sezvakangoita kwevarume vaviri ivavo.+ 10  Asi iwe wakanyatsotevera kudzidzisa kwangu, mararamiro angu,+ chinangwa changu, kutenda kwangu, mwoyo murefu wangu, rudo rwangu, kutsungirira kwangu, 11  kutambudzwa kwandakaitwa uye nhamo yandakaona kuAndiyoki,+ kuIkoniyumu,+ nekuRistra.+ Ndakatsungirira matambudziko aya, uye Ishe akandinunura maari ese.+ 12  Ndingatoti, vese vanoda kurarama vachizvipira kuna Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwawo.+ 13  Asi vanhu vakaipa nevanyengeri vachabva pakuipa vachienda pakuipisisa, vachitsausa vamwe uye ivo vachitsauswawo.+ 14  Asi iwe ramba uchiita zvinhu zvawakadzidza uye zvawakabatsirwa kuti utende,+ uchiziva kuti wakazvidzidza kunaani 15  uye kuti kubvira paucheche+ wakaziva zvinyorwa zvitsvene,+ zvinokwanisa kukubatsira kuti uve akachenjera kuti uwane ruponeso nekutenda muna Kristu Jesu.+ 16  Magwaro ese akafemerwa naMwari+ uye anobatsira pakudzidzisa,+ pakutsiura, pakururamisa zvinhu,* pakurayira* zvakarurama,+ 17  kuti munhu waMwari ave nyanzvi, aine zvese zvaanoda pakuita mabasa ese akanaka.

Mashoko Emuzasi

Kureva, kutaura mashoko ekusvibisa mazita evamwe.
Kana kuti “pakugadziridza zvinhu.”
Kana kuti “pakuranga.”