Tsamba Yekutanga kuvaTesaronika 4:1-18

  • Yambiro pamusoro peupombwe (1-8)

  • Wedzerai kudanana (9-12)

    • ‘Siyanai nenyaya dzisinei nemi’ (11)

  • Vaya vakafa muna Kristu ndivo vachatanga kumuka (13-18)

4  Hama dzangu, regai ndipedzise nekuti, sekugamuchira kwamakaita murayiro wakabva kwatiri pamusoro pemafambiro amunofanira kuita kuti mufadze Mwari,+ zvinova ndizvo zvamuri kutoita, tinokukumbirai uye tinoteterera kwamuri nekunaShe Jesu kuti murambe muchiwedzera pane zvamuri kuita.  Nekuti munoziva mirayiro yatakakupai nekunaShe Jesu.  Nekuti kuda kwaMwari ndekwekuti muve vatsvene+ morega upombwe.*+  Mumwe nemumwe wenyu anofanira kudzidza kudzora muviri*+ wake muutsvene+ nekukudzwa,  asingaratidzi makaro nekusazvidzora pakuda zvebonde+ sezvinoitwa nemamwe marudzi asingazivi Mwari.+  Hapana anofanira kupfuura muganhu uye kutadzira hama yake panyaya iyi, nekuti Jehovha* acharangira vanhu zvinhu zvese izvi, sezvatakambokuudzai uye zvatakakuyambirai.  Nekuti Mwari haana kutidanira kusachena asi utsvene.+  Saka anoshora izvi haasi kushora munhu, asi ari kushora Mwari,+ uyo anokupai mweya mutsvene wake.+  Asi kana iri nyaya yekudanana sehama,+ hatifaniri kutombokunyorerai, nekuti imi munodzidziswa naMwari kuti mudanane.+ 10  Ndingatoti muri kuitira izvi hama dzese dziri muMakedhoniya yese. Asi tinokukurudzirai hama, kuti murambe muchiwedzera pane zvamuri kuita. 11  Vavarirai kugara makanyarara,+ muchisiyana nenyaya dzisinei nemi,+ moshanda nemaoko enyu,+ sezvatakakurayirai, 12  kuti mufambe zvinoyemurika kuvanhu vari kunze+ uye kuti musava nechamunoshayiwa. 13  Uyezve hama, tinoda kuti munzwisise nezvevaya vakarara murufu,+ kuti murege kusuruvara sezvinoita vamwe vasina tariro.+ 14  Nekuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamuka,+ Mwari achaunzawo vaya vakarara murufu muna Jesu.+ 15  Nekuti izvi ndizvo zvatinokuudzai neshoko raJehovha,* kuti isu vapenyu tinenge tichirarama pakuvapo kwaShe hatizombotangiri vakarara murufu; 16  nekuti Ishe pachake achaburuka kudenga achishevedzera nesimba, nenzwi rengirozi huru+ nebhosvo raMwari, uye vaya vakafa muna Kristu ndivo vachatanga kumuka.+ 17  Pashure pacho isu vapenyu tinenge tichirarama, tichatorwa mumakore+ pamwe chete navo, kuti tisangane naShe+ mumhepo; saka tichazogara tiina Ishe.+ 18  Saka rambai muchinyaradzana nemashoko aya.

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
ChiGir., “mudziyo.”