Dhanieri 12:1-13

  • ‘Nguva yekuguma’ uye painenge yapfuura (1-13)

    • Mikaeri achasimuka (1)

    • Vane njere vachapenya (3)

    • Zivo yechokwadi ichawanda (4)

    • Dhanieri achamukira mugove wake (13)

12  “Nguva iyoyo Mikaeri*+ muchinda mukuru,+ uyo ari kumira achirwira vanhu vako, achasimuka. Pachava nenguva yekutambudzika isina kumbovapo kubvira pakatanga kuumbwa rudzi kusvika panguva iyoyo. Uye panguva iyoyo vanhu vako vachapukunyuka,+ ivo vanhu vese vanowanikwa vakanyorwa mubhuku.+  Vazhinji vakarara muguruva renyika vachamuka; vamwe vachamuka kuti vararame nekusingaperi uye vamwe vachamuka kuti vashorwe uye vazvidzwe nekusingaperi.  “Vaya vane njere vachapenya sechiedza chekudenga; uye vaya vari kuita kuti vazhinji vave vakarurama vachapenya senyeredzi nariini nariini.  “Asi iwe Dhanieri, vanza mashoko acho, uname bhuku racho kusvika panguva yekuguma.+ Vazhinji vachamhanya-mhanya,* uye ruzivo rwechokwadi ruchawanda.”+  Ini Dhanieri ndakabva ndatarisa ndikaona vamwe vaviri vakanga vakamira, mumwe kune mamwe mahombekombe erukova uye mumwe kumahombekombe aiva mhiri kwerukova rwacho.+  Mumwe akabva ati kumurume akanga akapfeka nguo yejira+ aiva pamusoro pemvura yerukova rwacho: “Zvichatora nguva yakareba sei kusvika pachapera kuzadziswa kwezvinhu izvi zvinoshamisa?”  Ndakabva ndanzwa murume akanga akapfeka nguo yejira, uyo aiva pamusoro pemvura yerukova achipindura. Akasimudza ruoko rwake rwerudyi neruoko rwake rweruboshwe mudenga akapika naiye* anoramba ari mupenyu nekusingaperi+ achiti: “Zvichaita nguva imwe chete yakasarudzwa, nedzimwe nguva dzakasarudzwa, nehafu yenguva.* Pachangopera kuputswa-putswa kwesimba revanhu vatsvene,+ zvinhu izvi zvichabva zvasvikawo pamagumo azvo.”  Ini ndakazvinzwa, asi handina kuzvinzwisisa;+ saka ndakati: “Nhai ishe wangu, zvinhu izvi zvichaguma nei?”  Akabva ati: “Enda, Dhanieri, nekuti mashoko acho anofanira kuvanzwa uye kunamwa kusvika panguva yekuguma.+ 10  Vazhinji vachazvigeza vozvichenesa uye vachanatswa.+ Vakaipa vachaita zvakaipa, uye hapana kana vakaipa vachanzwisisa; asi vaya vane njere vachanzwisisa.+ 11  “Kubvira panguva inenge yabviswa chibayiro chinogara chichipiwa+ uye panenge paiswa chinhu chinonyangadza chinoparadza zvinhu zvese,+ pachava nemazuva 1 290. 12  “Anofara ndiye anoramba akamirira* uye anosvika pamazuva 1335! 13  “Asi iwe ramba wakasimba kusvika pamagumo. Uchazorora, asi uchamukira mugove wako* pachapera mazuva acho.”+

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Ndiani Akaita saMwari?”
Kana kuti “vachanyatsoriongorora [kureva bhuku racho.]”
Kureva, Mwari.
Kureva, nguva nhatu nehafu.
Kana kuti “anomirira nemwoyo wese.”
Kana kuti “uchamuka munzvimbo yako yauchapiwa.”