Sofonias 2:1-15

  • Anapen si Jehova sakbay na agew na sanok to (1-3)

    • Anapen so inkatunong tan kauyamoan (3)

    • “Nayarin niyamot kayo” (3)

  • Pangukom ed saray nasyon ed kaliberliber (4-15)

2  Mantitipon kayo, on, mantitipon kayo,+O sikayo ran totoo na nasyon ya anggapoy baing.+   Sakbay a nipaakseb so ganggan,Sakbay ya onlabas so agew a singa taep,Sakbay ya onsabi ed sikayo so mandarlang a sanok nen Jehova,+Sakbay ya onsabi ed sikayo so agew na sanok nen Jehova,   Anap yoy Jehova,+ amin yon mauyamo* ed dalin,A manusumpal ed saray matunong a ganggan* to. Anap yoy inkatunong, anap yoy kauyamoan.* Nayarin* niyamot kayo diad agew na sanok nen Jehova.+   Ta magmaliw ya ataynanan a syudad so Gaza;Tan magmaliw ya agla napanayaman so Askelon.+ Napataynan so Asdod legan na kakkaktangay agew,*Tan nabagot so Ekron.+   “Pakaskasi la iramay manaayam ed gilig na dayat, say nasyon na saray Kereteo!+ Say mensahe nen Jehova et sumpad sikayo. O Canaan a dalin na saray Filisteo, deralen ta ka,Pian anggapoy nakeran manayam ed sika.   Tan magmaliw a panagpastolan so gilig na dayat,Tan nawalaan na saray bobon parad saray managpastol tan saray pukokan a gawad bato parad saray karnero.   Magmaliw itan a rehyon parad saramay akera ed sankaabungan na Juda;+Mangan ira ditan. Diad labi et ondukol ira ed saray kaabungan ed Askelon. Ta imanoen* ira nen Jehova a Dios da,Tan tiponen to ray narel ed sikara.”+   “Nadngel koy panagbalaw na Moab+ tan say panag-insulto na saray Ammonita,+A mangakantiaw ed saray totook tan mangilalastog a samsamen day dalin da.+   Kanian unong a mabilay ak,” so imbaga nen Jehova na saray armada, say Dios na Israel,“Say Moab et magmaliw a singa Sodoma,+Tan saray Ammonita et magmaliw a singa Gomorra,+Sakey a pasen a kawalaay sabisabit, abot na asin, tan agla napanayaman a dalin.+ Samsamen ira na saray akera ed totook,Tan pataynanen ira na saray akera ed nasyon ko. 10  Oniay awaten dan kasalat na inkamapaatagey da,+Lapud kinantiawan tan nilastogan da iray totoo nen Jehova na saray armada. 11  Si Jehova et magmaliw a makapadinayew* ed sikara;Ta paandien* to so amin a dirios ed dalin,Tan ondakmomo* ed sikato so amin ya isla na saray nasyon,+Balang sakey ed pasen to. 12  Sikayo ran Etiope et ompatey met ed espadak.+ 13  Iyunat toy lima to ed amianen tan deralen toy Asirya,Tan pagmaliwen ton agnapanayaman so Ninive,+ tan namagaan a singa desierto. 14  Ondukol ed loob to iray pulok, amin a klase na atap ya ayep.* Mansanlabi ed saray lusek to so pelikano tan porcupino.* Walay narengel a mangansion ed bintana. Walay nagawan panagderal diad entrada na puerta;Ta iparungtal to ray dingding a gawad kiew a sedro. 15  Saya imay mapaatagey a syudad ya akayurong a maligen,A mangibabaga ed sarili to, ‘Siak, tan anggapo lay arum.’ Agaylan sikatoy nagmaliw a bengatlan pakataktakotan,Sakey a pasen a pandukolan na saray atap ya ayep! Amin ya ondadalan ed sikato et manngisiw tan manpeyeng.”+

Paimanod leksab

Odino “mapaabeba.”
Literal, “ed panangukom.”
Odino “inkamapaabeba.”
Odino “Anganko.”
Odino “diad kagkaagwan.”
Odino “asikasoen.”
Odino “makapataktakot.”
Odino “paebengen.”
Odino “mandayew.”
Literal, “kada ayep na sakey a nasyon.”
Sakey a baleg ya utot a makaturok iray bago to. Diad Ingles et porcupine.