Unonan Samuel 14:1-31

  • Say propesiya nen Ahias sumpad si Jeroboam (1-20)

  • Nanuley si Rehoboam ed Juda (21-31)

    • Say inlusob nen Sisac (25, 26)

14  Diad saman a panaon et nansakit so anak nen Jeroboam a si Abias.  Kanian inkuan nen Jeroboam ed asawa to: “Manparaan ka, uman moy itsuram pian anggapoy makabidbir a sikay asawa nen Jeroboam, tan la kad Silo. Wadman si Ahias a propeta. Sikato may angibaga a magmaliw ak ya ari ed sarayan totoo.+  Mangawit ka na samploran tinapay, saray bibingka, tan dilo, tan la kad sikato. Et ibaga tod sika no antoy nagawa ed ugaw.”  Ginawa na asawa nen Jeroboam so imbaga to. Sikatoy namparaan tan linmad Silo+ tan akasabid abung nen Ahias. Diad saman, akalimata labat si Ahias, ingen ta agla makanengneng lapud inkamasiken to.  Balet oniay imbaga nen Jehova ed si Ahias: “Nitan lay asawa nen Jeroboam a mantepet ed sika nipaakar ed anak to a mansasakit. Ibagak ed sika no antoy ibagam ed sikato.* Sano onsabi, agto ipabidbir so sarili to.”  Sanen nadngel nen Ahias so panaakar to a paonlad puerta, inkuan to: “Loob ka, asawa nen Jeroboam. Akin et agmo labay so manpabidbir? Niganggan ak a mangipasabid sika na ambelat a mensahe.  La ka, ibagam ed si Jeroboam, ‘Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel: “Intandoro ta ka ed limog na totoom pian gawaen ta kan lider ed Israel a totook.+  Insan inekal ko so panarian ed sankaabungan nen David tan inter kod sika.+ Balet agmo inalig si David a lingkor ko, samay angunor ed saray ganggan ko tan anumbok ed siak diad interon puso to, a gagawaen to labat so duga ed pakanengneng ko.+  Tan mas mauges ni so ginawam nen say amin ya akaunad sika, tan nanggawa kay sananey a dios mo tan saray metal ya imahen pian sakitay liknaan ko,+ tan imbeneg mo ak.+ 10  Lapud satan et idapok so desyang ed sankaabungan mo, O Jeroboam, tan upoten ko so amin a lalaki* ed pamilyam, kaiba iray pakaskasi tan makapuy ed Israel, tan sigpot kon linisen so sankaabungan mo,+ a singa panlinis na sakey ed dutak anggad naandi lan amin! 11  Siopaman ed sankaabungan mo, O Jeroboam, ya ompatey ed syudad et kanen na saray aso; tan siopaman ya ompatey ed uma et kanen na saray manok, ta imbaga itan nen Jehova.”’ 12  “Natan la ka; sempet ka lad abung mo. Kasabim ed syudad, ompatey so ugaw. 13  Sikatoy panermenan tan iponpon na interon Israel, ta diad pamilya nen Jeroboam et sikato labat so niponpon ed lubok, lapud diad sankaabungan nen Jeroboam et bukbukor toy akanengnengan nen Jehova a Dios na Israel na maabig a bengatla. 14  Si Jehova et mangipasen na sakey ya ari ed Israel a mangupot ed sankaabungan nen Jeroboam,+ tan gawaen to itan manlapud saman ya agew, on, anggan natan. 15  Kabilen nen Jehova so Israel a singa sakey a tanubong ya iwal-iwal ed danum, tan bagoten toy Israel ed sayan maabig a dalin ya inter tod saray inmuunan atateng da,+ tan itaytayak to ra ed nibaliw na Ilog,*+ lapud nanggawa ra na saray sagradon poste,*+ a sinakitan day liknaan nen Jehova. 16  Tan paulyanan toy Israel lapud saray kasalanan a ginawa nen Jeroboam tan inlagyat ton gawaen na Israel.”+ 17  Diad saman et linma lay asawa nen Jeroboam tan pinmawil ed Tirza. Sanen wala lad entrada na puertay abung da, inatey so ugaw. 18  Kanian sikatoy imponpon da, tan nanermenan na interon Israel, unong ya imbaga nen Jehova ed panamegley na lingkor ton si Ahias a propeta. 19  Tan saray arum nin agawa ed si Jeroboam, no panon so impilaban to+ tan impanuley to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Israel. 20  Tan say karukey* na impanuley nen Jeroboam et 22 taon, insan nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to;+ tan si Nadab ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.+ 21  Kaleganan na satan, si Rehoboam ya anak nen Solomon so nagmaliw ya ari ed Juda. Si Rehoboam et mantaon na 41 sanen nagmaliw ya ari, tan 17 taon a nanuley ed Jerusalem, say syudad a pinili nen Jehova+ manlapud amin a tribu na Israel a ditan mansiansia so ngaran to.+ Say ngaran na ina nen Rehoboam et Naama ya Ammonita.+ 22  Tan say Juda et nanggawa na mauges ed pakanengneng nen Jehova,+ tan diad saray ginawa ran kasalanan et sikatoy pinasanok da a mas ni nen say ginawa na saray inmuunan atateng da.+ 23  Diad kada atagey a pukdol+ tan diad silong na kada masalompapak a kiew+ et angipaalagey met ira na saray atagey a pasen, saray sagradon lusek, tan saray sagradon poste*+ ra. 24  Diad dalin da et wala met iray paabang a lalaki ed templo.+ Inalig day amin a makapadimlan kagagawa na saray nasyon a pinataynan nen Jehova diad arapan na saray Israelita. 25  Diad komaliman taon na uley nen Arin Rehoboam et linmusob ed Jerusalem si Arin Sisac+ na Ehipto.+ 26  Inaala to ray kayamanan ed abung nen Jehova tan saray kayamanan ed abung* na ari.+ Inala ton amin, pati saray balitok a panagsamper a ginawa nen Solomon.+ 27  Kanian nanggaway Arin Rehoboam na saray gansan panagsamper pian salatan iratan, tan inmatalek to iratan ed papangulo na saray guardia* a manbabantay ed lolooban na abung na ari. 28  Kapagno onlay ari diad abung nen Jehova, awiten iratan na saray guardia, insan da ipawil ed kuarto na saray guardia. 29  Tan saray arum nin agawa ed si Rehoboam, say amin a kimey to, et akasulat ed libro na saray agawa diad panaon na arari na Juda.+ 30  Naynay a walay nagagawan guerra ed baetan nen Rehoboam tan Jeroboam.+ 31  Tan si Rehoboam et nampainawa la a kaiba na saray inmuunan atateng to tan sikatoy imponpon a kaiba ra diad Syudad nen David.+ Say ngaran na ina to et Naama ya Ammonita.+ Tan si Abiam*+ ya anak to so nagmaliw ya ari a kasalat to.

Paimanod leksab

Odino “Onia tan ontan so ibagam ed sikato.”
Literal, “siopaman a manisirit ed padir.” Sakey a Hebreon balikas a panmudmora ya ontutukoy ed saray lalaki.
Salanti, say Eufrates.
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “saray agew.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “palasyo.”
Literal, “saray bumabatik.”
Tinawag met ya Abias.