Lucas 20:1-47

20  Diad sakey ed saraman ya agew legan ya ibabangat to iray totoo ed templo tan iyaabawag to so maong a balita, sikatoy inasinggeran na saray manunan saserdote tan saray eskriba tan saray mamasiken,  tan inkuan da ed sikato: “Ibagam ed sikami no anto so autoridad mon manggawa ed sarayan bengatla, odino siopa so angiter ed sika na sayan autoridad.”  Et sikatoy inmebat ed sikara: “Tepetan ta kayo met, tan ebatan yo ak:  Kasin say autoridad nen Juan a manbautismo et nanlapud tawen odino nanlapud totoo?”  Insan nantotongtong ira, a kuan da: “No ibaga tayon, ‘Nanlapud tawen,’ ibaga ton, ‘Akin et agyo anisiaan?’  Balet no ibaga tayon, ‘Nanlapud totoo,’ tupaken itayo na amin a totoo, ta anisia ran si Juan et sakey a propeta.”  Kanian say ebat da et agda amtay nanlapuan na satan.  Et inkuan nen Jesus ed sikara: “Agko met sirin ibaga ed sikayo no anto so autoridad kon manggawa ed sarayan bengatla.”  Insan insalaysay to ed saray totoo iyan ilustrasyon: “Walay toon nantanem na kaubasan tan impaasikaso to itan ed saray tomatanem, tan linma ed sananey a bansa tan sikatoy abayag diman. 10  Balet sanen asabi lay panaon, sikatoy angibaki na sakey ya aripen ed saray tomatanem, pian iter da ed sikato so arum a bunga na kaubasan. Balet saya so kalimaliman pinataynan na saray tomatanem, kayari ran pinekpek. 11  Tan sikatoy angibaki lamet na sananey ya aripen. Saya met so pinekpek da tan pinabpabaingan da tan pinataynan dan kalimalima. 12  Et sikatoy angibaki lamet na komatlo; tan saya met so sinugatan da tan pinataynan da. 13  Diad saman et inkuan na akankayarian na kaubasan, ‘Anto kasi gawaen ko? Ibakik so ana’kon inad-arok. Nayarin sikatoy respetoen da.’ 14  Sanen anengneng iya na saray tomatanem, nantotongtong ira, a kuan da, ‘Saya imay tomatawir; pateyen tayo, ta pian nakayarian tayoy tawir.’ 15  Kanian sikatoy impaway da ed kaubasan tan pinatey da. Anto sirin so gawaen ed sikara na akankayarian na kaubasan? 16  Sikatoy onla tan pateyen to irayan tomatanem tan ipaasikaso to la ed arum so kaubasan.” Sanen nadngel da iya, inkuan da: “Agbalot komon nagawa itan!” 17  Balet ninengneng to ra tan inkuan to: “Anto sirin so kabaliksan na sayan nisulat, ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey et nagmaliw a manunan bato ed suyok’?* 18  Amin a napelag ed tapew na satan a bato et nabuybuyak. Tan siopaman a napataan na satan et natemek.” 19  Diad saman ya oras et sikatoy ginetman erelen na saray eskriba tan saray manunan saserdote, lapud atebek da a sikaray walad nonot to sanen sinalita to iyan ilustrasyon. Balet tinmakot ira ed totoo. 20  Tan kayari ran inobserbaan a maong, sikaray angibaki na lalaki a masekreton inupaan pian mankunkunwarin matunong ta pian naerel da ed panagsalita to, diad ontan et sikatoy niyawat da ed gobierno tan ed pakauley na gobernador. 21  Tan sikatoy tinepetan da, a kuan da: “Managbangat, amta mi a duga so sasalitaen tan ibabangat mo tan anggapoy panangidumadumam, noagta ibabangat mo so dalan na Dios unong ed katuaan: 22  Manepeg kasi so pambayar mi na buis ed Cesar* odino andi?” 23  Balet alikas toy kasiliban da tan inkuan to ed sikara: 24  “Derewan yo ak pay sakey a denario.* Siopa so akanlupa tan akanngaran ed saya?” Inkuan da: “Si Cesar.” 25  Inkuan to ed sikara: “Ibayar yo sirin ed Cesar iray bengatlan kien nen Cesar, balet dia ed Dios iray bengatlan kien na Dios.” 26  Et sikatoy agda ayarian ya erelen ed sayan imbaga to ed arap na totoo, tan ag-ira akaskasel lapud pandinayew da ed ebat to. 27  Balet, arum ed saray Saduceo,* a mangibabagan anggapoy kioli, so dinmago tan nantepet ed sikato, 28  a kuan da: “Managbangat, insulat nen Moises ed sikatayo, ‘No say sakey a lakin walaan na asawa et ompatey ya andian na anak, kaukolan ya alaen na agi to so abalon asawa to tan mananak ira parad sikato.’ 29  Nipaakar ed saya, walay pitoran sanaagin lalaki; tan say panguloan et angasawa tan inatey ya andian na anak. 30  Kanian say asawa to et inala na komadua tan inatey met. 31  Ontan met so agawa ed komatlo, ya angga ed komapito. Inatey iran amin ya andian na anak. 32  Diad kaunoran et inatey met so bii. 33  Kanian diad kioli, siopa ed sikara so magmaliw ya asawa na sayan bii? Lapud sikaran pito et nagmaliw ya asawa to.” 34  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Saray totoo ed sayan mundo* et mangaasawa tan miaasawa ra, 35  balet saramay nibilang a makanepegan a makagamor ed satan a mundo tan ed kioli manlapud saray inaatey et agla mangasawa odino miasawa. 36  Diad tua et agmet la ra ompatey, lapud singa ra angheles, tan sikaray ananak na Dios diad impagmaliw dan ananak na kioli. 37  Balet anggan si Moises et impaamta to a napaoli iray inaatey, diad samay salaysay nipaakar ed kiew a masabit, sanen tinawag to si Jehova a ‘say Dios nen Abraham tan Dios nen Isaac tan Dios nen Jacob.’ 38  Sikato so Dios na saray mabilay, aliwan saray inaatey, lapud mabilay iran amin ed sikato.” 39  Et inmebat so arum ed saray eskriba, a kuan da: “Managbangat, maabig so sinalitam.” 40  Ta anggapo lay pakpel dan mantepet ni ed sikato. 41  Insan inkuan to ed sikara: “Akin ya ibabaga ran say Kristo et anak nen David? 42  Ta imbaga nen David a mismo diad libro na Salmos, ‘Inkuan nen Jehova ed Katawan ko: “Yurong ka ed nikawanan ko 43  anggad iyan ko iray kakabusol mo bilang toonan na saray salim.”’ 44  Sirin, no sikatoy tinawag nen David a ‘Katawan,’ panon a nibagan sikatoy anak to?” 45  Insan, legan a mandengdengel so amin a totoo, inkuan to ed saray disipulo: 46  “Manalwar kayo ed saray eskriba a labalabay day manakar-akar ya akakawes na andurukey tan labalabay day paibano diad saray tindaan tan no walara ed sinagoga et labalabay day onyurong ed arapan tan no diad ponsia* et diad sankamanunaan iran pasen, 47  tan aakmonen da iray kaabungan na saray balon bibii tan mankukunkunwari ira diad pampipikasi ra na andurukey. Saraya so mangawat na mas ambelat a panangukom.”

Paimanod leksab

Luc 20:17 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 21:42.
Luc 20:22 * Odino, “say Emperador.”
Luc 20:24 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.
Luc 20:27 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 3:7.
Luc 20:34 *  Odino, “ananak na sayan sistema na bengabengatla.”
Luc 20:46 * Odino, “saray pangdem.”