Lucas 1:1-80

1  Bangta dakel so nanseet a mangiyuksoy tan mangisulat ed impormasyon nipaakar ed amin a bengatla a sigpot tayon papanisiaan,  a singa met ed saramay akatasi manlapud gapo tan saramay mangipupulong ed mensahe ya angipasabi na saratan ed sikami,  ninonot ko met ya isulat iratan a mauksoy parad sika, kagalgalang a Teofilo, lapud maalwar kon inusisa iratan ya amin manlapud gapo,  ta pian sigpot mon naamtaan a tua iray bengatlan nibabangat ed sika.  Diad saray agew nen Herodes* ya ari na Judea, walay saserdoten manngaran na Zacarias, a kabiangan ed grupo nen Abias,* tan angasawa na sakey ed saray anak a bibii nen Aaron, a manngaran na Elizabet.  Matunong iran dua  ed imaton na Dios lapud nambilay ira ya andian na pakabalawan unong ed amin a ganggan tan pananontonan nen Jehova.  Balet anggapoy anak da, lapud agmakaanak si Elizabet, tan pareho ran maedad la.  Natan lapud sikatoy manlilingkor bilang saserdote ed arap na Dios unong ed betang na grupo to,  asabi a sikato lay onsublay ya onloob ed santuaryo nen Jehova pian mangiyapay na insenso, a singa ed akaugalian na saray aturon saserdote; 10  tan amin a totoo so manpipikasi ed paway diad oras na panangiyapay na insenso. 11  Et nampanengneng ed sikato so anghel nen Jehova, ya akaalagey diad nikawanan na altar na insenso. 12  Balet agonigon si Zacarias ed anengneng to, tan sikatoy ataktakot. 13  Anggaman ontan et oniay inkuan ed sikato na anghel: “Agka natatakot, Zacarias, lapud dinengel na Dios so masimoon a pikakasim, tan si Elizabet ya asawam et magmaliw ya ina na sakey ya anak a laki parad sika, tan say ingaran mo ed sikato et Juan. 14  Tan sikay manggayaga tan manliket a maong, tan dakel so manliket met ed kianak to, 15  lapud sikatoy magmaliw ya importante ed imaton nen Jehova. Balet sikatoy nepeg ya agbalot oninum na alak odino arum nin makabuek ya iinumen, tan manlapu la ed panag-anakan nen ina to et sikatoy napano na masanton espiritu. 16  Tan dakel ed saray anak na Israel so papawilen to ed si Jehova a Dios da. 17  Ontan met, sikato a walaay biskeg tan pakayari nen Elias et unona la sakbay na Dios, pian papawilen toy kapusoan na kaamaan ed ananak tan saray matunganga diad karunongan na saray matunong, pian nitarya to parad si Jehova so akaparaan a totoo.” 18  Tan imbaga nen Zacarias ed anghel: “Panon kon naseguro iya? Lapud masiken ak la tan akulaw met lay asawak.” 19  Et inmebat so anghel ed sikato: “Siak si Gabriel, ya onaalagey ed arapan na Dios, tan siak so nibaki a mitongtong ed sika tan mangiyabawag ed sika na maong a balita nipaakar ed sarayan bengatla. 20  Balet, nia! naemel ka tan agka makapansalita anggad agew na kagawa na sarayan bengatla, lapud agmo sinisia iray salitak, a nasumpal ed aturon panaon da.” 21  Diad saman et aalagaren na totoo si Zacarias, tan mankelaw ira ta sikatoy abayagan ed loob na santuaryo. 22  Balet sanen pinmaway la, sikatoy agmakapansalita, tan atebek da a walay anengneng ton makapakelkelaw ed loob na santuaryo; tan sikatoy sinyas lan sinyas ed sikara, balet nansiansian agmakasalita. 23  Et sanen asumpal la iray agew na impanlingkor to ed santuaryo, sikatoy sinmempet la ed abung to. 24  Balet kayari na saratan ya agew, si Elizabet ya asawa to et nanlukon; tan agpinmaway ed abung ed loob na limay bulan, tan inkuan to: 25  “Onia so ginawa nen Jehova ed siak ed sarayan agew sanen inimano to ak pian ekalen to so pamabalawan na totoo ed siak.” 26  Diad komanem a bulan to et imbaki na Dios si anghel Gabriel ed syudad na Galilea a tatawagey Nazaret, 27  dia ed sakey a birhen ya akisipanan lan miasawa ed sakey a lakin manngaran na Jose a nanlapud pamilya nen David; tan say ngaran na sayan birhen et Maria. 28  Tan sanen linmoob ed kawalaan nen Maria, inkuan to: “Maabig ya agew ed sika ya apaboran a maong, si Jehova et walad sika.” 29  Balet sikatoy apagaan a maong ed imbaga na anghel tan ninonot to no antoy kabaliksan na sayan panangibano. 30  Kanian inkuan na anghel ed sikato: “Agka natatakot, Maria, ta pinaboran ka na Dios; 31  tan nia! sikay manlukon tan mangiyanak na sakey a laki, tan say ingaran mo ed sikato et Jesus. 32  Sikatoy magmaliw ya importante tan natawag ya Anak na Sankatageyan, tan iter nen Jehova a Dios ed sikato so trono nen David ya ama to, 33  tan sikato so manuley ya andi-anggaan bilang ari ed abung nen Jacob, tan anggapo so anggaan na panarian to.” 34  Balet inkuan nen Maria ed anghel: “Panon a nagawa iya, anta agak nin balot akiakdol ed laki?” 35  Inmebat so anghel ed sikato: “Niwala ed sika so masanton espiritu, tan tarongan ka na pakayari na Sankatageyan. Lapud satan met, say nianak et natawag a masanto, Anak na Dios. 36  Tan, nia! say kanayon mon si Elizabet, a tatawagen a biin agmakaanak, so angilukon met na anak a laki anggaman akulaw la, tan komanem lan bulan to, 37  lapud anggapo so imbaga na Dios ya agto nayarian a sumpalen.” 38  Et inkuan nen Maria: “Nia! Siak so biin aripen nen Jehova! Nagawa komon ed siak so unong ed imbagam.” Diad saman et tinmaynan lay anghel. 39  Diad saraman ya agew et namparaan si Maria tan nanapuran linma ed mapalandey a lugar, dia ed sakey a syudad na Juda, 40  tan sikatoy linmoob ed abung nen Zacarias tan imbano toy Elizabet. 41  Sanen nadngel nen Elizabet so impangibano nen Maria, ginmalaw so ugaw ed eges to; tan si Elizabet et napno na masanton espiritu, 42  tan kinmelyaw, a kuan to: “Narayew ka ed limog na bibii, tan narayew so bunga na eges mo! 43  Kanian siopa ak pian nawalaan na onian pribilehyo, ya onla ed siak so ina na Katawan ko? 44  Ta nia! sanen nadngel koy impangibanom ed siak, say ugaw ed eges ko et malikeliket a ginmalaw. 45  Maliket met so bii ya anisia, lapud nagawa ya amin iramay imbaga ed sikato a nanlapud si Jehova.” 46  Tan inkuan nen Maria: “Itandoro na kamarerwak si Jehova, 47  tan agnapokpokan so espirituk a manlikliket ed Dios a Manangilaban ko, 48  lapud inimano toy abeban kipapasen na biin aripen to. Et nia! manlapu la’d natan et amin a kailalakan so mangiyabawag ed siak a maliket, 49  lapud abalbaleg a bengatla so ginawa ed siak na Sakey a makapanyari, tan masanto so ngaran to, 50  tan diad nantutumbokan iran kailalakan et nipatnag so panangasi to ed saramay ontatakot ed sikato. 51  Diad panamegley na taklay to et sikatoy nanggawa na makapanyari iran bengatla, intaytayak to iramay mapaatagey so getma na kapusoan da. 52  Inyabeba to ed saray trono iray totoon walaay pakayari tan inyatagey to iray totoon abebbebay kipapasen da, 53  saray narasan et sigpot ton pinesel na maong iran bengatla tan saray mayaman et pinataynan ton kalimalima. 54  Tinulongan toy aripen ton Israel, pian nodnonoten to so panangasi 55  dia ed andi-anggaan, a singa imbaga to ed saray inmuunan atateng tayo, ed si Abraham tan ed ilalak to.” 56  Insan akiayam si Maria ed sikato diad ngalngalin taloy bulan, tan sinmempet ed abung ton dili. 57  Natan et asabi lay panaon a pananak nen Elizabet, tan sikatoy nagmaliw ya ina na sakey ya anak a laki. 58  Tan nadngelan na saray kakaabay tan kakanayon to ya impatnag nen Jehova so baleg a panangasi ed sikato, tan akiliket ira ed sikato. 59  Tan diad komawalon agew et sinegat da so ugaw, tan sikatoy tawagen da komon ed ngaran na ama to, a Zacarias. 60  Balet inmebat so ina to tan kuan to: “Andi! Ta say panawag ed sikato et Juan.” 61  Lapud saya, inkuan da ed sikato: “Anggapo ed saray kakanayon mo so manngaran na ontan.” 62  Insan sininyasan da so ama na ugaw tan tinepetan da no antoy labay ton panawag ed sikato. 63  Tan nampaala na tablan panagsulatan tan insulat to: “Juan so ngaran to.” Diad saya et mankelaw iran amin. 64  Et tampol ya abiswat to lay sangi to tan ginmalaw lay dila to tan nansalita, ya indaydayew toy Dios. 65  Et tinmakot ya amin iramay kabandaan da. Tan sarayan amin a bengatla so pantotongtongan ed interon mapalandey a lugar na Judea, 66  tan impapuso itan na amin ya akadngel, a kuan da: “Anto kasi so pagmaliwan na sayan ugaw?” Lapud say lima nen Jehova so peteg a walad sikato. 67  Tan si Zacarias ya ama to et napno na masanton espiritu, tan nampropesiya, a kuan to: 68  “Narayew komon si Jehova a Dios na Israel, lapud inimano to tan inliktar to iray totoo to. 69  Tan pinatalindeg to dia ed abung nen David ya aripen to so saklor na kilalaban* parad sikatayo, 70  unong a sinalita to la diad panamegley na sangi na saray masanton propeta to nensaman, 71  ya ilaban to itayo ed saray kakabusol tayo tan ed lima na amin a mamubusol ed sikatayo, 72  pian ipatnag toy panangasi ed saray inmuunan atateng tayo tan pian nodnonoten to so masanton sipanan to, 73  samay sinambaan to ed inmunan ateng tayo a si Abraham, 74  ta pian kayari to itayon iliktar ed saray kakabusol et iter to ed sikatayo so pribilehyon manlingkor ed sikato tekep na inkakpel 75  tan katooran tan inkatunong ed imaton to diad amin ya agew tayo. 76  Balet nipaakar ed sika ya ugaw, natawag kan propeta na Sankatageyan, ta sika so unona la sakbay nen Jehova pian mangiparaan ed saray dalan to, 77  pian mangipakabat na mensahe na kilalaban ed totoo to diad pakaperdona na saray kasalanan da, 78  lapud maaron panangabagey na Dios tayo. Sayan panangabagey a manlapud tagey et singa liwawa ed palbangon, 79  pian naliwawaan iramay manyudyurong ed kabilungetan tan anino na patey, pian maaligwas a nitonton iray sali tayo ed dalan na kareenan.” 80  Tan say ugaw et nantultuloy a binmaleg tan binmiskeg, tan nanayam diad kalawakan ya anggad agew na impangiparungtal toy inkasikato ed Israel.

Paimanod leksab

Luc 1:5 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 2:1.
Luc 1:5 * Odino, “grupo na saray saserdote ed pamilya nen Abias.”
Luc 1:69 * Odino, “makapanyari a manangilaban.”