Lucas 21:1-38

21  Sanen sikatoy linmingaw, anengneng to iray mayayaman a mangipepelag na saray regalo ra diad saray pananginan na donasyon.  Insan anengneng toy sakey a pobrin balo a bii ya angipelag diman na duaran angkekelag a sinsilyo,*  tan inkuan to: “Ibagak so tua ed sikayo, Sayan balo a bii, anggaman mairap-bilay, so angipelag na mas dakel ni nen say impelag dan amin.  Ta sarayan amin et angipelag na saray regalo manlapud sulok da, balet sayan bii, anggaman mankakkaukolan, so angipelag ed amin lan pambilay to.”  Diad saginonor, sanen pantotongtongan na pigara so nipaakar ed templo, ya aparakepan na balibali iran bato tan saray inyapay a bengatla,  inkuan to: “Nipaakar ed sarayan nanenengneng yo, onsabi iray agew sano anggapoy anggan sakey a baton natilak dia ya akatapew ed sakey a bato ya agnageba.”  Insan sikatoy tinepetan da: “Managbangat, kapigan nagawa irayan bengatla, tan anto naani so tanda no kapigan so kasampotan na sarayan bengatla?”  Inkuan to: “Manalwar kayo ya agkayo nibalang; ta dakel naani so onsabi a mangusar ed ngaran ko, a kuan da, ‘Siak iman,’ tan, ‘Asingger lay aturon panaon.’ Agkayo ontutumbok ed sikara.  Niarum ni, sano narengel yo iray guerra tan saray gulo, agkayo nakekebbiew. Ta nepeg a nagawa nin unona irayan bengatla, balet say anggaan et agni nagawan tampol.” 10  Insan intuloy ton imbaga ed sikara: “Manlalaban naani iray bansa, ontan met ed saray panarian; 11  tan walaray maksil a yegyeg, tan diad nanduruman pasen et walaray salot tan eras; tan walaray makapataktakot a nanengneng tan angkakabaleg a tanda manlapud tawen. 12  “Balet antis na sarayan amin a bengatla, sikayoy erelen na totoo tan pasegsegangen da kayo, ya iyakar da kayo ed saray sinagoga tan prisoan, tan iyarap da kayo ed saray arari tan gobernador nisengeg ed ngaran ko. 13  Sikayoy makapantasi laingen lapud saya. 14  Kanian tandaan yo ya agyo nakaukolan so manpasal no panon so pandepensa yo, 15  ta iyan ko ed sangi yo so karunongan, ya agnayarian a kontraen odino suppiaten na amin ya onsusumpa ed sikayo. 16  Niarum ni, sikayoy iyawat na anggan saray atateng yo tan agagi yo tan kakanayon yo tan kakaaro yo, tan ipapatey da so arum ed sikayo; 17  tan magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a totoo nisengeg ed ngaran ko. 18  Ingen ta agbalot nabalang so anggan sakey a buek na ulo yo. 19  Dia ed panagsungdo yo et nilaban yo so kamarerwa* yo. 20  “Niarum ni, sano nanengneng yo so Jerusalem ya apaliberan lay mankakampo iran armada, amtaen yo a magano lay pakaderal to. 21  Kanian saramay walad Judea et ombatik la ed kapalandeyan, tan saramay walad loob na Jerusalem et ontaynan la, tan saramay walad kaumaan et agla ra onloloob ditan; 22  lapud saraya so agew a pangipaakseb na hustisya, ta pian nasumpal so amin a bengatlan nisulat. 23  Pakaskasi la iramay malukon tan manpapasuso diad saratan ya agew! Ta wala naani so baleg a pankaukolan diad dalin tan sanok ed sayan totoo; 24  tan ompatey ira ed tarem na espada tan awiten ira ed amin a nasyon bilang priso; tan say Jerusalem et igatin-gatin na saray nasyon, anggad nasumpal iray aturon panaon na saray nasyon. 25  “Ontan met, wala naani iray tanda ed agew tan bulan tan bibitewen, tan diad dalin et nagulo iray nasyon, ya agda amta so pawayan da lapud panungol na madaluyon a dayat, 26  bangta saray totoo et onkapuy lapud takot tan pantatalaran da ed saray nagawa diad dalin; lapud nayegyeg iray pakayari na katawenan. 27  Insan nanengneng da so Anak na too ya onsasabi a walad sakey a lurem tekep na pakapanyari tan baleg a gloria. 28  Balet sano onggapo lan nagawa irayan bengatla, onalagey kayo tan itangwa yo iray ulo yo, lapud asingger lay kililiktar yo.” 29  Diad saman et sikatoy angisalaysay ed sikara na sakey ya ilustrasyon: “Imano yo so kiew ya igos tan say arum niran kakiewan: 30  Sano nanengneng yo a mansisimit la iratan, amta yo ya asingger lay tiagew. 31  Diad onia met a paraan, sano nanenengneng yo a nagagawa la irayan bengatla, amtaen yo ya asingger lay panarian na Dios. 32  Tua kuan ko ed sikayo, Nagawa la irayan amin a bengatla antis a naandi iyan kailalakan. 33  Say tawen tan dalin et naandi, balet saray salitak et agbalot naandi. 34  “Balet manalwar kayo pian say kapusoan yo et agbalot nabelatan ed sobran panangan tan alabas a panag-inum tan saray kapagaan ed bilay, tan bigbiglan onsabi ed sikayo itan ya agew 35  a singa sakey a patit. Lapud onsabi itan ed amin a manaayam diad tapew na dalin. 36  Sirin, mansiansia kayon aliing, a manpikasi kayon masimoon ed amin a panaon pian makaliktar kayo ed sarayan amin a bengatla a nepeg a nagawa, tan makatalindeg kayo ed arap na Anak na too.” 37  Kanian no agew et sikatoy manbabangat diad templo, balet no labi et sikatoy ompapaway tan manaayam ed palandey a tatawagen a Palandey na saray Olibo. 38  Tan amin a totoo et mangabkabuasan ya oonla ed sikato diad templo pian ondengel ed sikato.

Paimanod leksab

Luc 21:2 * Literal, “quadrans,” sakey a sinsilyon melmelag so balor to.
Luc 21:19 * Odino, “bilay yo ed arapen.”