Lucas 18:1-43

18  Insan insalaysay to ed sikara so sakey ya ilustrasyon nipaakar ed pankaukolan a sikaray manpikasin naynay tan agnaekalan na ilalo,  a kuan to: “Diad sakey a syudad et walay sakey a huis ya andian na takot ed Dios tan andian na respeto ed too.  Balet walay sakey a biin balo ed satan a syudad tan naynay ya oonla ed sikato, a mangibabagan, ‘Segurom a nagamoran koy hustisya ed samay kakolkol ko ed korte.’  Et abayag ya agto labay a tulongan so balo, balet diad kaunoran et inkuan to lanlamang ed dili to, ‘Anggano agko tatakotan so Dios odino rerespetoen so too,  seguroen kon nagamoran toy hustisya, ta lanang to ak ya iisturboen, pian agla naynay ya onla dia a manesdes ed siak anggad agak la makaanos.’”  Insan inkuan na Katawan: “Dengel yoy imbaga na huis, anggaman sikatoy agmatunong!  Agta segurado sirin ya iter na Dios so hustisya ed saray pinili to ya ontatawag ed sikato ed agew tan labi, anggano andukey lay panaanos to ed sikara?  Ibagak ed sikayo, Iter ton tampol ed sikara so hustisya. Anggaman ontan, sano onsabi so Anak na too, peteg kasin makaromog na pananisia diad dalin?”  Balet insalaysay to met iyan ilustrasyon ed saramay matalek ed dili ra a matunong ira tan ipapasen dan anggapoy kakanaan na arum: 10  “Duaran lalaki so sinmegep ed templo pian manpikasi, say sakey et Fariseo tan samay sakey et managsingil na buis. 11  Akaalagey so Fariseo tan onia iray impikasi to diad inkasikaton dili, ‘O Dios, misalamat ak ed sika ta aliwa ak a singa saray arum a totoo, a matatakew, agmatunong, managkalugoran, odino anggan singa sayan managsingil na buis. 12  Mamidua ak a manaayunal ed sakey simba, iiter koy kakaplo na amin a nanaalmoan ko.’ 13  Balet say managsingil na buis ya akaalagey ed arawi et agto labay so anggan ontangay ed tawen, balet tatapoktapoken toy pagew to, ya ibabaga ton, ‘O Dios, kasian mo ak a sakey a managkasalanan.’ 14  Ibagak ed sikayo, Sayan laki et sinmempet ed abung to ya apaneknekan a mas matunong nen samay sakey; lapud balang too a mangiyaatagey ed inkasikato et niyabeba, balet say mangiyaabeba ed inkasikato et niyatagey.” 15  Natan et inyakar met na totoo ed sikato iray angkelag nin ananak da pian ipabemben da ra ed sikato; balet sanen anengneng itan na saray disipulo, binano da ra. 16  Anggaman ontan, impaiyasingger nen Jesus iray ugugaw, ya inkuan to: “Paulyan yo iray angkekelag ya ugugaw ya onasingger ed siak, tan agyo ra aamperen. Ta saray akankayarian na panarian na Dios et singa sarayan ugugaw. 17  Tua kuan ko ed sikayo, Siopaman ya agmangawat ed panarian na Dios a singa sakey a melag ya ugaw so agbalot makaloob ditan.” 18  Tan walay sakey a manuley a nantepet ed sikato: “Maong a Managbangat, antoy gawaen ko ta pian natawir koy bilay ya andi-anggaan?” 19  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Akin et tatawagen mo ak a maong? Anggapoy arum a maong, noag say Dios labat. 20  Amtam iray ganggan ya, ‘Agka mikakalugoran,* Agka mamapatey, Agka mantatakew, Agka mantitila ed panagtasim, Igalang mo so amam tan inam.’” 21  Et inkuan to: “Uunoren ko la irayan amin manlapud inkaugaw ko.” 22  Sanen nadngel itan nen Jesus, inkuan to ed sikato: “Wala ni sakey a bengatlan kulang ed sika. Ilakom so amin a kayarian mo tan ibunog mo ed saray mairap-bilay, tan nawalaan ka na kayamanan ed katawenan, tan gala, magmaliw kan patumbok ko.” 23  Sanen nadngel to iya, sikatoy naermenan a maong, ta sikatoy mayamyaman. 24  Ninmengneng si Jesus ed sikato tan kuan to: “Agaylay irap ya onloob ed panarian na Dios iramay makuarta! 25  Diad tua, mas mainomay nin onlabot ed abot na dagum* so sakey a kamelyo nen say pakaloob na sakey a mayaman a too ed panarian na Dios.” 26  Et inkuan na saramay akadngel ed saya: “Siopa kasi so nilaban?” 27  Inkuan to: “Saray bengatlan imposible ed totoo et posible ed Dios.” 28  Balet inkuan nen Pedro: “Nia! Tinaynan mi la iray kaykayarian min dili tan tinmumbok kami ed sika.” 29  Et inkuan to ed sikara: “Tua kuan ko ed sikayo, Siopaman ya anaynan na abung to odino asawa to odino agagi to odino atateng to odino ananak to nisengeg ed panarian na Dios 30  et seguradon mangawat na mas dakel ni ed sayan panaon, tan diad onsabin mundo* et bilay ya andi-anggaan.” 31  Insan imbiig to so labindua tan inkuan to ed sikara: “Nia! Ontatdang itayo ed Jerusalem, tan nasumpal so amin a bengatlan nisulat ed panamegley na saray propeta nipaakar ed Anak na too. 32  Singa bilang, sikatoy iyawat ed saray totoo na nasyones tan sikatoy elek-elekan tan pabpabaingan tan lutlutdaan da; 33  tan kayari ran lewet-leweten et pateyen da, balet diad komatlon agew et sikatoy onoli.” 34  Ingen, agda atalosan so kabaliksan na anggan sakey ed sarayan bengatla; ta niyamot ed sikara iyan salita, tan agda amta iray bengatlan imbaga to. 35  Natan sanen sikatoy asingger la ed Jerico, walay sakey a lakin bulag ya akayurong ed gilig na dalan tan mipapayabol. 36  Lapud nadngel toy idadalan na dakel a totoo, tinepet to no antoy nagagawa. 37  Imbaga ra ed sikato: “Ondadalan si Jesus a Nazareno!” 38  Diad saman et inyeyag to: “Jesus, Anak nen David, kasian mo ak!” 39  Tan sikatoy binano na saramay akauna la pian mandeen, balet lalon inyeyag to: “Anak nen David, kasian mo ak.” 40  Insan tinmunday Jesus tan impaiyasingger to ed sikato so laki. Sanen akaasingger la, sikatoy tinepetan nen Jesus: 41  “Antoy labay mon gawaen ko ed sika?” Inkuan to: “Katawan, ipawil moy pakanengneng ko.” 42  Kanian inkuan nen Jesus ed sikato: “Makanengneng ka lamet; say pananisiam so amaabig ed sika.” 43  Et tampol a pinmawil so pakanengneng to, tan sikatoy tinmumbok ed sikato, ya inggloria toy Dios. Ontan met, sanen anengneng itan na amin a totoo, indayew da so Dios.

Paimanod leksab

Luc 17:20 * Say kabaliksan na saya et “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”
Luc 18:25 * Dagum a panagdait.
Luc 18:30 * Odino, “onsabi iran panaon.”