Lucas 6:1-49

6  Et sikatoy ondadalan ed katrigoan legan na sabaton, balet saray disipulo to et manaarurot na saray dawa na trigo, a lilirliren da tan kakanen da iratan.  Lapud saya et inkuan na arum ed saray Fariseo: “Akin a gagawaen yo so sebel ed sabaton?”  Balet inmebat si Jesus: “Agyo ta’n balot abasa so mismon ginawa nen David sanen sikato tan saray kaiba ton lalaki et narnarasan?  A sikatoy linmoob ed abung na Dios tan inawat to iray tinapay ya akaapay tan angan insan inikdan to met iray kaiba ton lalaki, anta anggapoy manepeg a mangan ed satan noag saray saserdote labat?”  Tan inkuan to ni ed sikara: “Say Katawan na sabaton et say Anak na too.”  Legan na sananey nin sabaton, sikatoy linmoob ed sinagoga tan nambangat. Tan wadman so sakey a lakin kinmebet so kawanan a lima to.  Et sikatoy iimanoen a maong na saray eskriba tan saray Fariseo no kasin sikatoy mamaabig legan na sabaton, ta pian walay naromog dan pangakusaan ed sikato.  Balet, anggano amta to la iray nononoten da, siansia nin inkuan to ed lakin kinmebet so lima to: “Alagey ka tan gala diad pegley.” Tan sikatoy inmalagey tan linma ed pegley.  Insan inkuan nen Jesus ed sikara: “Tepetan ta kayo pa, Manepeg kasi ed sabaton so panggawa na maabig odino panggawa na mauges, pangisalba odino paneral na kamarerwa?” 10  Tan kayari to iran ninengneng ya amin, inkuan to ed laki: “Iyunat moy limam.” Et inyunat toy lima to, tan inmabig itan. 11  Balet ta asanokan iran maong, tan nantotongtongan da no anto so gawaen da ed si Jesus. 12  Kaleganan na saratan ya agew, sikatoy linma ed palandey pian manpikasi, tan sikatoy sanlabin nampikasi ed Dios. 13  Balet sanen kabuasan la et impatawag to iray disipulo to tan amili ed sikara na labindua, a tinawag to met ya “apostoles”: 14  Si Simon, a tinawag to met a Pedro, tan si Andres ya agi to, tan si Santiago tan Juan, tan si Felipe tan Bartolome, 15  tan si Mateo tan Tomas, tan si Santiago ya anak nen Alfeo, tan si Simon a tatawagen a “say maseseg,” 16  tan si Judas ya anak nen Santiago, tan si Judas Iscariote, a nagmaliw a traidor. 17  Tan sikatoy linmasur a kaiba ra tan pinmuesto ed nipatar a pasen, tan wadman so baleg ya ulop na saray disipulo to, tan say dakerakel a totoo a nanlapud interon Judea tan Jerusalem tan saray lugar ed Tiro tan Sidon ya asingger ed dayat, a dinmago ra pian ondengel ed sikato tan manpatambal ed sakisakit da. 18  Anggan saramay papairapen na marutak iran espiritu et inmabig. 19  Tan sikatoy labay a bembenan na amin a totoo, lapud ompapaway ed sikato so pakayari tan onaabig iran amin. 20  Tan ninengneng to iray disipulo to tan inkuan to: “Maliket kayo, sikayoran mairap-bilay, ta nakayarian yo so panarian na Dios. 21  “Maliket kayo, sikayoran nanaerasan natan, ta napesel kayo naani. “Maliket kayo, sikayoran mannanangis natan, ta onelek kayo naani. 22  “Maliket kayo sano busolen kayo na totoo, tan sano ipulisay da kayo tan balbalawen da kayo tan pagpaugesen da so ngaran yo nisengeg ed Anak na too. 23  Manliket kayo tan onlukso kayo ed satan ya agew, ta nia! baleg so tumang yo ed tawen, ta ontan met so ginawgawa na saray inmuunan atateng da ed saray propeta. 24  “Balet pakaskasi kayo la, sikayoran mayayaman, lapud inawat yo la so ligliwa yo. 25  “Pakaskasi kayo la, sikayoran napepesel natan, lapud naerasan kayo naani. “Pakaskasi kayo la, sikayoran oneelek natan, lapud manermen tan mannangis kayo naani. 26  “Pakaskasi kayo la, sano amin a totoo et mansalita na maong nipaakar ed sikayo, lapud onia met iray ginawa na saray inmuunan atateng da ed saray palson propeta. 27  “Balet ikuan ko ed sikayoran onderengel, Itultuloy yon aroen iray kabusol yo, manggawa kayoy maabig ed saramay mamubusol ed sikayo, 28  mansalita kayoy maabig ed saramay mangaayew ed sikayo, ipikasi yo iramay mangiinsulto ed sikayo. 29  Diad samay manampal ed sakey ya aping mo, iyarap mo met so pagpag, tan diad samay mangala ed kawes mon ilalatop, iter mo met so kawes mon lalatopan. 30  Ikdan mo so balang sakey ya onkerew ed sika, tan agmo babawien iray kayarian mo ed samay angala ed saratan. 31  “Ontan met, say labay yon gawaen na totoo ed sikayo, gawa yo met ed sikara. 32  “Tan no saramay mangaaro labat ed sikayo so aaroen yo, antoy nagunggona yo ed satan? Ta anggan saray managkasalanan et aaroen da iramay mangaaro ed sikara. 33  Tan no say panggawaan yo labat na maong et saramay manggagawa na maong ed sikayo, anto ni nagunggona yo ed satan? Anggan saray managkasalanan et ontan met so gagawaen da. 34  Ontan met, no manpautang kayon anggapoy tubo diad saramay iilaloan yon makabayar ed sikayo, anto so nagunggona yo ed satan? Anggan saray managkasalanan et manpapautang met ya anggapoy tubo diad saray managkasalanan ta pian nipawil ed sikara so parehon kantidad. 35  Diad pidumaan, itultuloy yon aroen iray kakabusol yo tan manggawa kayo na maabig tan manpautang kayo ya anggapoy tubo, ya agkayo maniilalo na antokaman a kasalat, tan baleg naani so tumang yo, tan magmaliw kayon ananak na Sankatageyan lapud sikatoy maong ed saramay andiay utang na linawa tan mauges. 36  Mansiansia kayon mapangasi, a singa met say Ama yo a mapangasi. 37  “Niarum ni, agkayo la manguukom, ta pian agkayon balot naukom; tan agkayo la mangaakusa, ta pian agkayon balot naakusaan. Mantultuloy kayon mamerdona, ta pian naperdona kayo.* 38  Iyugali yo so mangiter, ta pian saray totoo et mangiter ed sikayo. Ikalbo ra ed saray akwalan yo so maabig a sukat, pinedper, sinedser tan mantampuwag. Ta sikayo met so sukaten unong ed sukat a panusukat yo.” 39  Insan sinalita to met ed sikara so sakey ya ilustrasyon: “Nitabin kasi na sakey a bulag so sakey nin bulag? Agta napelag iran dua diad abot? 40  Say sakey a babangatan et aliwan atagtagey nen say managbangat to, noagta siopaman ya abangatan a maong et magmaliw a kapara na managbangat to. 41  Akin sirin et onnenengneng ka ed dutak a walad mata na agim, balet ta agmo iimanoen so pagsen a walad mismon matam? 42  Panon mon nibaga ed agim ya, ‘Agi, ekalen ko pa itay dutak ed matam,’ anta sikan mismo et agmo iimanoen so pagsen a walad matam? Mansimpisimpitan! Ekal mo nin unona so pagsen ed mismon matam, ta pian nanengneng mon maong no panon mon ekalen so dutak a walad mata na agim. 43  “Ta anggapoy maong a kiew a manbunga na abulok, tan anggapoy makapuy a kiew a manbunga na maong. 44  Lapud nabidbiran so kada kiew ed mismon bunga to. Alimbawa, saray totoo et agmanbuburbor na igos manlapud saray sabit, tan ag-ira manbuburbor na ubas manlapud kiew a masabit. 45  Say maong a too et mangipaway na maong iran bengatla manlapud puso to, balet say mauges a too et mangipaway na mauges iran bengatla manlapud puso to, ta no anto so daakan a walad puso, satan so ibabalikas na sangi to. 46  “Akin sirin et tatawagen yo ak na ‘Katawan! Katawan!’ balet ta agyo met gagawaen iray ibabagak? 47  Balang sakey ya ondago ed siak tan ondengel ed saray salitak tan gawaen to iratan, ibagak ed sikayo no siopay kaparpara to: 48  Kaparpara toy sakey a toon angipaalagey na abung, a nankotkot na aralem tan angiletneg na pundasyon diad abalbaleg a bato. Insan, sanen sinmabi so delap, binmasig ed satan ya abung so manag-agus a danum, balet ag-itan ayugayog, lapud malmalet so inkipaalagey na satan. 49  Diad pidumaan, samay ondengel balet agto gawaen, kaparpara toy sakey a toon angipaalagey na abung ed tapew na dalin ya andian na pundasyon. Diad satan et binmasig so manag-agus a danum, tan akusbo itan a tampol, tan aderaderal itan ya abung.”

Paimanod leksab

Luc 6:37 * Literal, “mantultuloy kayon mamalabas na lingo, pian palabasen met so lingo yo.”