Lucas 14:1-35

14  Aminsan, sanen sikatoy linma ed abung na sakey ed saray manuley na saray Fariseo legan na sabaton pian midungo, sikatoy iimanoen dan maong.  Tan nia! walad arapan to so sakey a lakin linmarag so laman to.  Kanian tinepetan nen Jesus iramay makabat ed Ganggan tan saray Fariseo, a kuan to: “Manepeg kasi ed sabaton so mamaabig odino andi?”  Balet ag-ira inmesel. Diad saman et binembenan to imay laki, pinaabig to insan pinataynan to la.  Tan inkuan to ed sikara: “Siopa ed sikayo so agmangagwat a tampol ed anak to odino baka to no naplag ed bobon diad agew na sabaton?”  Tan agda naebatan irayan bengatla.  Insan angisalaysay na sakey ya ilustrasyon ed saramay naimbitaan, lapud naimano to a pipilien da iray sankamanunaan a pasen, a kuan to ed sikara:  “Sano walay angimbita ed sika ed sakey a bansal, agka onyuyurong ed sankamanunaan a pasen. Ompan diad satan a pankanawnawa et walay inimbitaan to a mas gagalangen nen say sika,  tan sikato ya angimbita ed sikayon dua et onasingger tan ibaga to ed sika, ‘Iter mo iyan pasen ed sayan too.’ Diad ontan et nabaingan ka tan onla ka ed sankaabebaan a pasen. 10  Balet sano naimbitaan ka, onla ka tan onyurong ka ed sankaabebaan a pasen, ta pian sano onasingger imay angimbita ed sika, ibaga to ed sika, ‘Kaaro, diman ka la ed bandad tagey.’ Diad ontan et napagalangan ka ed arap na amin a kaparam a sangkaili. 11  Ta balang sakey a mangiyaatagey ed inkasikato et niyabeba tan samay mangiyaabeba ed inkasikato et niyatagey.” 12  Insan imbaga to met ed samay angimbita ed sikato: “Sano mangiparaan ka na pangugtoan odino pangdeman, agmo tatawagen iray kakaarom odino agagim odino kakanayon mo odino mayayaman a kakaabay mo. Ta ompan walay panaon ya imbitaan da ka met tan magmaliw itan a bales ed sika. 13  Balet sano mangiparaan ka na ponsia, imbitaan mo iray pobri, lupoy, piley, bulag; 14  tan manliket ka, lapud ag-ira makabales ed sika. Ta sikay nabales diad kioli na saray matunong.” 15  Sanen nadngel iraya na sakey ed saray kapara ton sangkaili, inkuan to ed sikato: “Maliket imay mangan diad panarian na Dios.” 16  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Walay sakey a toon angiparaan na baleg a ponsia,* tan dakel so inimbitaan to. 17  Tan sanen panamangdem la, imbaki toy aripen to pian tawagen iramay naimbitaan, ‘Gali la, ta akaparaan lay pangdeman.’ 18  Balet parepareho ran nambaraan. Inkuan ed sikato na samay inmuna, ‘Analiw ak na daralusan tan kaukolan kon laen tan nengnengen; pasensia ka la, ta agak makakar.’ 19  Tan inkuan na samay sakey, ‘Analiw ak na limaran paris a baka tan nengnengen ko iratan; pasensia ka la, ta agak makakar.’ 20  Inkuan met na samay sakey ni, ‘Kapkapangasawak kanian agak makaonla.’ 21  Kanian pinmawil imay aripen tan imbaga to iraya ed katawan to. Et sinmanok so akan-abung tan inkuan to ed aripen to, ‘Apuram so onla ed saray maawang a dalan* tan diad saray karsada ed syudad, tan itagar mo dia iray pobri tan lupoy tan bulag tan piley.’ 22  Kayari na satan et imbaga na aripen, ‘Katawan, agawaan ko lay ingganggan mo, balet ta malugar ni.’ 23  Et inkuan na katawan ed aripen, ‘La ka ed saray dalan tan diad saray naalar a pasen, tan pasoot mo ran onloob pian napano so abung ko. 24  Ta ibagak ed sikayo, Anggapo ed saramay naimbitaan so makataway ed imparaan kon pangdeman.’” 25  Natan et kaiba ton manbiabiahe so dakel a totoo, tan sikatoy inmarap ed sikara tan inkuan to: 26  “No walay siopaman ya ondago ed siak tan mas aroen* to so ama to tan ina to tan asawa to tan ananak to tan agagi ton lalaki tan bibii, on, anggan say dilin kamarerwa to, sikatoy agnayarin magmaliw a disipulok. 27  Siopaman ya agmanakbat ed panamairapan a kiew* to tan ag-ontumbok ed siak et agnayarin magmaliw a disipulok. 28  Alimbawa, siopa ed sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos, pian naseguro to no kasin walay magenap a panumpal to ed satan? 29  Ta no andi, nayarin niletneg to so pundasyon na satan balet ta agto nasumpal, tan amin a makanengneng et mamalaw ed sikato, 30  a kuan da, ‘Inggapo na sayan too so mangipaalagey balet agto sarag a sumpalen.’ 31  Odino siopan ari, a manmamartsa pian miguerra ed sananey ya ari, so agni onyurong ya unona tan onkerew na simbawa no kasin sikato tan say samplon libo a sundalo to so makatalo ed samay milaban ed sikato a walaan na duamplon libo? 32  Et no bilang ta agto nayarian a taloen, legan sirin a sikatoy wala ni ed arawi, sikatoy mangibaki la na ulop na saray embahador tan mikareenan la. 33  No ontan sirin, anggapo ed sikayo so nayarin magmaliw a disipulok no agto taynanan so amin a kaykayarian to. 34  “Diad tua, say asin et maabig. Balet no bilang ta tinmabang la itan, anto ni pantimpla ed satan? 35  Agnayarin ilaok itan ed dalin odino pan-abono. Ibantak la itan na totoo diad paway. Say walaan na saray layag a pandengel et nepeg ya ondengel.”

Paimanod leksab

Luc 14:16 *  Literal, “pangdem.”
Luc 14:21 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 6:5.
Luc 14:26 * Literal, “busolen.” Say kabaliksan na satan et “agtanto aroen.”
Luc 14:27 * Nengnengen so Apendise 6.