Lucas 8:1-56

8  Ag-abayag, sikatoy linma ed saray syudad tan ed saray baryo, ya impupulong tan inyaabawag to so maong a balita na panarian na Dios. Tan kaiba to so labindua,  tan pigaran bibii a nibulos la ed saray mauges ya espiritu tan inmabig la ed saray sakit da, si Maria a tinawag a Magdalena, a pinmaway ed sikato so pitoran demonyo,  tan si Juana ya asawa nen Cuza, a lakin manangasikaso ed sankaabungan nen Herodes, tan si Susana tan dakel niran bibii, a manlilingkor ed sikara ya inusar da iray kayamanan da.  Natan, sanen akitipon so baleg ya ulop diad saramay akila ed sikato ed saray syudad, sinalita to iyan ilustrasyon:  “Sakey a tomatanem so linman mangisibwag na saray bini to. Et sanen mansisibwag la, arum ed saratan et naplag ed gilig na dalan tan agatin-gatinan, tan tinoktok iratan na saray ontitikyab a manok.  Say arum et naplag diad kabatoan, tan sanen tinmubo la iratan, nalnes ira lapud amagamaga so dalin.  Say arum et naplag ed kasabitan, tan inamper iratan na saray sabit a kabansag dan tinmubo.  Say arum et naplag ed maong a dalin, tan sanen tinmubo la iratan, nambunga ira na tunggal lasus.” Legan ton ibabaga irayan bengatla et inkasil toy boses to, a kuan to: “Say walaan na saray layag a pandengel et nepeg ya ondengel.”  Balet sikatoy tinepetan na saray disipulo to no antoy kabaliksan na sayan ilustrasyon. 10  Inkuan to: “Niiter ed sikayo so pakatalos ed saray sagradon sekreto nipaakar ed panarian na Dios, balet diad arum et panamegley na saray ilustrasyon, ta pian anggano onnenengneng ira et agda met lanlamang nanengneng tan anggano ondedengel ira et agda met lanlamang natalosan. 11  Et oniay kabaliksan na ilustrasyon: Say bini et say salita na Dios. 12  Saramay walad gilig na dalan et saray dinmengel, insan sinmabi so Diablo tan inekal to ed kapusoan da so salita ta pian ag-ira manisia tan agnilaban. 13  Saramay walad kabatoan et saray maliket ya angawat na salita sanen nadngel da itan, balet ag-ira linmamut. Anisia ran agano, balet ta diad panaon na pananubok et tinmunda ra. 14  Nipaakar ed saramay naplag ed kasabitan, sikara imay dinmengel, balet makasengeg ed saray kapagaan tan kayamanan tan likeliket ed sayan bilay, sigpot iran naamper tan agtinmakken so bunga ra. 15  Nipaakar ed saramay walad maong a dalin, sikara imay walaan na maong tan maabig a puso, a kayari ran nadngel so salita et nansiansia ra ed satan, tan nambunga tan nansungdo ra. 16  “Anggapo so too a kayari ton selselan so lamparaan et sakoban to itan na sakey a pananginan odino isilong to ed dukolan, noagta itapew to itan ed panangipatoonan, pian saramay onloob et nanengneng da so liwawa. 17  Ta anggapoy bengatlan akaamot ya ag-ompatnag, tan anggapo so maalwar a sinakoban ya agbalot naamtaan tan agbalot omparungtal. 18  Sirin, imano yo no panon so pandedengel yo, lapud siopaman a walaan et sikatoy naikdan ni, balet siopaman ya andian, anggan say iisipen ton walad sikato et alaen ni.” 19  Natan et sikatoy nila nen ina to tan saray agagi to, balet ag-ira makaasingger lapud karakel na totoo. 20  Ingen, walay angibaga ed sikato: “Akaalagey ed paway so inam tan saray agagim ta labay da kan napinengnengan.” 21  Et sikatoy inmebat ed sikara: “Say inak tan saray agagik et sarayan onderengel tan manusumpal ed salita na Dios.” 22  Et agawa ed sakey ed saraman ya agew a sikato tan saray disipulo to et linmugan ed sakey a baloto, tan inkuan to ed sikara: “Onla tayo ed biek na dayat.” Kanian binmuat ira. 23  Balet kaleganan na ibabaliw da, sikatoy akaugip. Natan et sinmabi ed dayat so maksil a bagyo, tan napapano lay danum so baloto ra tan napepeligro la ra. 24  Diad kaunoran et sikatoy inasinggeran da tan binangon da, a kuan da: “Managbangat, Managbangat, ngalngali tayo la ompatey!” Sikatoy binmangon, a binano to so dagem tan say angkakabaleg a daluyon, et kinmepa iratan tan dinmeen. 25  Insan inkuan to ed sikara: “Kawalaan na pananisia yo?” Balet tinmakot tan nikelawan ira, ya inkuan da ed sakey tan sakey: “Siopa kasi iya, ta anggan saray dagem tan danum et igaganggan to, tan ontutulok ira ed sikato?” 26  Tan sinmakbit ira diad dalin na saray Geraseno, a walad biek na Galilea. 27  Balet kaepas to, sikatoy inabet na sakey a lakin taga-syudad ya aselepan na saray demonyo. Tan saya et abayag lan agmankakawes, tan manaayam diad kawalaan na saray lubok, aliwan diad abung. 28  Kanengneng to ed si Jesus, sikatoy inmeyag tan dinmakmomo ed arap to, tan inkuan to ed maksil a boses: “Anto so pibabalik ed sika, Jesus ya Anak na Sankatageyan a Dios? Panangasim, agmo ak papairapen.” 29  (Ta papapawayen to lay mauges ya espiritu ed sayan too. Lapud abayag la itan a sinmelep ed sikato, tan anggano aminpiga lan binalor na gulonggulong iray lima tan sali to, a wala ni bantay to, pupultoten to iratan tan sikatoy iyaakar na demonyo ed nisulinek iran pasen.) 30  Et sikatoy tinepetan nen Jesus: “Antoy ngaran mo?” Inkuan to: “Lehyon,”* ta dakdakel a demonyo so sinmelep ed sikato. 31  Tan mikakasi ra ed sikato ya agto ra papaonlaen ed kaaralman. 32  Natan et walay pulok na amayamay a baboy a mansasabsab diman ed palandey, kanian akikasi ra ed sikato ya abuloyan to ran onloob ed saratan. Tan inabuloyan to ra. 33  Et pinmaway ed laki iray demonyo tan linmoob ira ed saray baboy, tan say pulok et kibatiktik ed kelas, a tinmataboy ira ed dayat tan nalnalner ira. 34  Balet sanen anengneng na saray managkomponi iyan agawa, batik ira tan imbalita ra itan diad syudad tan diad kaumaan. 35  Insan linma iray totoo pian nengnengen da so agawa, tan linma ra ed si Jesus tan anengneng da so lakin pinawayan na saray demonyo, ya akakawes la tan limpio lay nonot to, tan akayurong ed salian nen Jesus; et tinmakot ira. 36  Saramay akanengneng ed satan so angibalita ed sikara no panon ya apaabig imay lakin sinelepan na demonyo. 37  Kanian kinerew na karaklan a nanlapu ed dalin na saray Geraseno a taynanan to la ra, lapud natatakot iran maong. Et sikatoy linmugan ed baloto tan binmuat la. 38  Ingen samay lakin pinawayan na saray demonyo et akikasin mila ed sikato, balet sikatoy pinasempet to la, a kuan to: 39  “Sempet ka la tan ibalitam no anto iray ginawa na Dios ed sika.” Kanian sikatoy linma, ya inyaabawag to ed interon syudad no anto iray ginawa nen Jesus ed sikato. 40  Sanen akapawil lay Jesus, saray totoo et maliket ya angawat ed sikato, ta manaalagar iran amin ed sikato. 41  Balet, nia! sinmabi so sakey a lakin manngaran na Jairo, a sakey a manangasikaso na sinagoga. Tan dinmakmomo ed salian nen Jesus tan akikasi ya onla komon ed abung to, 42  lapud ngalngali la ompatey so alenleneg ya anak ton bii a mantaon na labindua. Sanen mamapaarap la diman, sikatoy minungkog na totoo. 43  Tan walay sakey a bii, a labinduan taon lan manpaparala tan agnapaabig na siopaman, 44  ya akiletletan ed beneg tan diniwit toy saloy na kawes to, tan tinmundan tampol so pampaparala to. 45  Kanian inkuan nen Jesus: “Siopay aniwit ed siak?” Sanen anggapoy mamidbir ed satan, inkuan nen Pedro: “Managbangat, mumukoten tan leletleten ka na saray totoo.” 46  Ingen inkuan nen Jesus: “Walay aniwit ed siak, ta alikas kon pinmaway ed siak so pakayari.” 47  Lapud atebek na samay bii a sikatoy naimano nen Jesus, sikatoy manggiwgiw ya inmasingger tan dinmakmomo ed arap to tan impatua to ed arap na amin a totoo so sengegan na impaniwit to tan no panon so inyabig ton tampol. 48  Balet inkuan to ed bii: “Ana’ko, say pananisiam so amaabig ed sika. La ka la ed kareenan.” 49  Legan a sikatoy mansasalita ni, walay sinmabin ibabaki na manangasikaso na sinagoga, a kuan to: “Inatey lay anak mo. Agmo la aabalaen so managbangat.” 50  Sanen nadngel itan nen Jesus, inkuan to ed sikato: “Agka natatakot, manisia ka labat, tan sikatoy nisalba.” 51  Kasabi to ed abung, anggapoy inabuloyan ton onloob a kaiba to nilikud ed si Pedro tan Juan tan Santiago tan say ama tan ina na ugaw. 52  Balet saray totoo et mannanangis tan tatapoken da iray pagew da lapud ermen da ed impatey na ugaw. Kanian inkuan to: “Agkayo la mannanangis, ta sikatoy ag-inatey noagta nanaugip labat.” 53  Lapud saya et sikatoy inelek-elekan da, ta amta ran inatey lay ugaw. 54  Balet sikatoy binembenan to ed lima tan tinawag to, a kuan to: “Bii, bangon ka!” 55  Tan sikatoy abilay,* tan binmangon a tampol, tan ingganggan to a sikatoy pakanen da. 56  Et ag-apokpokan na saray ateng to so liknaan da; balet binilin to ra ya agda ibabaga ed anggan siopa no antoy agawa.

Paimanod leksab

Luc 8:30 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 26:53.
Luc 8:55 * Odino, “pinmawil so espiritu, odino puersa na bilay to.”