Lucas 19:1-48

19  Et linmay Jesus ed Jerico tan dinmalan ditan.  Natan et wadtan so sakey a lakin manngaran na Zaqueo; tan sikatoy sakey a pangulon managsingil na buis, tan mayaman.  Et labay ton nanengneng no siopa iyay Jesus, balet agto nanengneng lapud karakel na totoo tan sikatoy melag a too.  Kanian binmatik la ed bandad unaan tan kinmalab ed kiew a sikomoro ta pian nanengneng to, lapud sikatoy asingger lan ondalan ditan.  Natan sanen akasabi lay Jesus ditan, sikatoy tinmangay tan imbaga to ed sikato: “Zaqueo, apuram so onepas, ta ontuloy ak natan ed abung mo.”  Diad saman et sikatoy nanapuran inmepas tan malikeliket ya anangkaili ed sikato.  Balet sanen anengneng itan na totoo, nannguronguro ran amin, a kuan da: “Say tinuloyan to et diad abung na sakey a toon managkasalanan.”  Balet inmalagey si Zaqueo tan inkuan to ed Katawan: “Nia! Katawan, iter ko ed saray mairap-bilay so kapalduay kaykayarian ko, tan antokaman a sinaol ko ed siopaman lapud palson akusasyon et ipawil ko so mamipat a karakel.”  Lapud saya et inkuan nen Jesus ed sikato: “Diad sayan agew et sinmabi lay kilalaban ed sayan abung, lapud sikato met so anak nen Abraham. 10  Ta linma dia so Anak na too pian anapen tan isalba to so abalang.” 11  Legan a dedengelen da irayan bengatla, sikatoy angisalaysay na sakey nin ilustrasyon lapud sikatoy asingger la ed Jerusalem tan iisipen dan ompatnag a tampol so panarian na Dios. 12  Kanian inkuan to: “Walay sakey a gagalangen a too a linma ed arawin dalin pian awaten toy pakauley bilang ari insan ompawil. 13  Et tinawag toy samploran ariripen to tan inikdan to ray samploran mina,* insan inkuan to ed sikara, ‘Mannegosyo kayo anggad isabik.’ 14  Balet sikatoy binusol na saray kabaleyan to tan pinatumbok da ed sikato so ulop na saray embahador, pian ibaga ran, ‘Agmi labay iyan too a manari ed sikami.’ 15  “Diad kaunoran sanen sikatoy akapawil la kayari ton naawat so pakauley bilang ari, impatawag to iray ariripen ya angiteran toy pilak a kuarta, ta pian amtaen to no pigaray atubo ra diad impannegosyo ra. 16  Et inmarap ed sikato so unaan, a kuan to, ‘Katawan, say minam et anubo na samploran mina.’ 17  Kanian inkuan to ed sikato, ‘Maabig so agawaan mo, maong ya aripen! Lapud pinaneknekan mon napanmatalkan ka ed melmelag a bengatla, manuley ka ed samploran syudad.’ 18  Natan et sinmabi so komadua, tan inkuan to, ‘Katawan, say minam et anubo na limaran mina.’ 19  Inkuan to met ed saya, ‘Sika met, manuley ka ed limaran syudad.’ 20  Balet sinmabi imay sakey ni, a kuan to, ‘Katawan, nia so minam, a pinunggos koy abel tan inyatol ko. 21  Amtam ya antakot ak ed sika, ta maruksa kan too; aalaen moy agmo inyatol tan aanien moy agmo intanem.’ 22  Et inkuan to ed sikato, ‘Diad mismon imbagam et ukomen ta ka, mauges ya aripen. Agta amtam la a maruksa ak a too, ya aalaen koy agko inyatol tan aanien koy agko intanem? 23  Akin sirin et agmo imbangko so pilak a kuartak? Ta pian diad isabik et alaen ko itan pati say tubo.’ 24  “Diad saman et inkuan to ed saramay wadman ya akaalagey, ‘Ala yo ed sikato so mina tan iter yo ed samay walaan na samploran mina.’ 25  Balet inkuan da ed sikato, ‘Katawan, samplora lay mina to!’— 26  ‘Ibagak ed sikayo, Balang sakey a walaan et naikdan ni na dakel; balet samay andian, anggan samay walad sikato et alaen. 27  Niarum ni, sarayan mamubusol ed siak ya agda labay a manari ak ed sikara, iyakar yo ra dia tan pateyen yo ra ed arapan ko.’” 28  Kanian, kayari ton imbaga irayan bengatla, sikatoy inmuna lan tinmatdang ed Jerusalem. 29  Tan sanen asingger la ed Betfage tan Betania diad palandey a tatawagen a Palandey na saray Olibo, imbaki toy duara ed saray disipulo to, 30  a kuan to: “La kayo ed baryo a sankabantag yo, tan kaloob yo diman et naromog yoy akasinger a kilaw ya asno, ya agnin balot aluganan na too. Ukbaran yo itan tan iyakar yo dia. 31  Balet no walay mantepet ed sikayon, ‘Akin et uukbaran yo itan?’ Oniay nepeg yon ibaga, ‘Nakaukolan iya na Katawan.’” 32  Kanian linma iramay imbaki to tan aromog da itan unong ya imbaga to ed sikara. 33  Balet sanen uukbaran da lay kilaw ya asno, inkuan ed sikara na saramay akanggawa ed satan: “Akin et uukbaran yo itay kilaw ya asno?” 34  Imbaga ra: “Nakaukolan iya na Katawan.” 35  Tan inyakar da itan ed si Jesus, tan insapin da ed kilaw ya asno iray ilalatop dan kawes tan pinalugan da ditan si Jesus. 36  Sanen sikatoy paonla la, inyaaplag da ed dalan iray ilalatop dan kawes. 37  Et sanen asingger la ed dalan a palasur manlapud Palandey na saray Olibo, nanliket ya amin so dakdakel a disipulo tan indayew day Dios ed maksil a boses lapu ed amin a makapanyarin gawa ya anengneng da, 38  a kuan da: “Narayew so onsasabin Ari ed ngaran nen Jehova! Deen ed tawen, tan gloria ed sankatageyan iran pasen!” 39  Balet, inkuan ed sikato na arum ed saray Fariseo a walad limog na totoo: “Managbangat, banom iray disipulom.” 40  Et sikatoy inmebat: “Ibagak ed sikayo, No ag-iraya onesel, saray bato so oneyag.” 41  Sanen sikatoy akaasingger la, binantag toy syudad tan ninangisan to itan, 42  ya inkuan to: “No atebek mo labat komon ed sayan agew iray bengatlan nipaakar ed kareenan—balet natan et agmo la nanengneng iratan. 43  Lapud onsabi ed sika iray agew sano saray kakabusol mo et paliberan da kay mauutok iran palitek tan kubkoben da ka tan aposan da ka ed amin a diking, 44  tan deralen da ka tan saray anak mo a walad loob mo, tan ag-ira mangitilak ed sika na sakey a bato ed tapew na sakey a bato, lapud agmo atebek so panaon na impansuri ed sika.” 45  Tan sikatoy linmoob ed templo tan pinapaway to iramay manlalako, 46  ya inkuan to ed sikara: “Walan nisulat, ‘Say abung ko et magmaliw ya abung a pampikasian,’ balet ginawa yo itan ya ungib na matatakew.” 47  Niarum ni, sikatoy inagew-agew a nambangat diad templo. Balet sikatoy labay a pateyen na saray manunan saserdote tan saray eskriba tan saray manunaan ed saray totoo; 48  ingen ta ag-ira akaromog na epektibon paraan pian gawaen itan, ta naynay ya ontutumbok ed sikato so amin a totoo pian ondengel ed sikato.

Paimanod leksab

Luc 19:13 * Say balor na sakey a mina et taloran bulan a sueldo. Sakey iyan pilak a kuarta ya ipapasen a mankantidad na 100 a drakma.