Lucas 16:1-31

16  Insan intuloy to met ya inkuan ed saray disipulo: “Walay sakey a toon mayaman a walaan na sakey a manag-asikaso, a pinalsaan a mandadarak ed kaykayarian to.  Kanian sikatoy tinawag to tan inkuan to ed sikato, ‘Anto itay narerengelan ko nipaakar ed sika? Iter mo ed siak so kuenta na agawaan mo bilang manag-asikaso, ta agka la nayarin mangasikaso ed abung.’  Et inkuan na lingkor ed dili to, ‘Anto la kasi gawaen ko, ta ekalen ak la na katawan ko bilang manag-asikaso to? Agko nayarian so mankotkot, tan ambaing ak a mipayabol.  Ah! Amtak lay gawaen ko ta pian awaten ak na totoo ed ayaman da sano naekal ak lan manag-asikaso.’  Tan sinansakey ton tinawag iramay akautang ed katawan to, tan inkuan to ed samay inmuna, ‘Pigaray utang mo ed katawan ko?’  Inkuan to, ‘Sanlasus a sukat* na larak ya olibo.’ Et inkuan to ed sikato, ‘Alam so kasulatan a walad sika tan yurong ka tan isulat mon tampol so limamplo.’  Insan inkuan to met ed samay sakey, ‘Sika ey, pigaray utang mo?’ Inkuan to, ‘Sanlasus a sukat* na trigo.’ Et inkuan to ed sikato, ‘Alam so kasulatan a walad sika tan isulat moy walomplo.’  Et indayew na katawan so manag-asikaso anggaman agmatunong, ta sikatoy kinmiwas a marundunong; ta mas marunong iray anak na sayan mundo ed dilin kailalakan da nen saray anak na liwawa.  “Ontan met, ibagak ed sikayo, Mikaaro kayo diad panamegley na agmatunong iran kayamanan, ta pian anggano naupot iratan et awaten da kayo ed andi-anggaan iran ayaman. 10  Say toon napanmatalkan ed daiset et napanmatalkan met ed dakel, tan say toon agmatunong ed daiset et agmet matunong ed dakel. 11  Kanian, no agyo ipanengneng a napanmatalkan kayo ed panguusar yoy agmatunong iran kayamanan, siopay mangipiya ed sikayo na tuan kaykayamanan? 12  Tan no agyo ipanengneng a napanmatalkan kayo nipaakar ed kaykayamanan na arum, siopay mangiter na tumang a parad sikayo? 13  Agnayarin magmaliw ya aripen na duaran katawan so sakey a lingkor ed abung, ta busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey, odino sikatoy mansiansia ed sakey tan mudmoraen to imay sananey. Agkayo nayarin magmaliw ya aripen na Dios tan saray Kayamanan.” 14  Natan, amin irayan bengatla et narerengel na saray Fariseo, a maaro ed kuarta, kanian sikatoy binalaw da. 15  Lapud saya et inkuan to ed sikara: “Sikayo iramay mangibabagan matunong kayo ed arapan na totoo, balet amta na Dios so walad kapusoan yo; ta say atagey ed pakanengneng na totoo et makapadimla ed imaton na Dios. 16  “Say Ganggan tan sulsulat na saray Propeta et niyabawag anggad si Juan. Manlapu la ed satan et niyaabawag so panarian na Dios bilang maong a balita, tan amin a klase na too et mansasagpot a makaloob ditan. 17  On, mas mainomay nin naandi so tawen tan dalin nen say agpakasumpal na melag a kabiangan na sakey a letra na Ganggan. 18  “Siopaman a lakin mangidiborsyo ed asawa to tan mangasawa na sananey et mankasalanan na pikakalugoran,* tan say lakin mangasawa na sakey a biin indiborsyo na asawa to et mankasalanan na pikakalugoran. 19  “Balet walay sakey a toon mayaman, a naynay ya akakawes na purpura tan lienzo, tan panliliketan to ed kada agew so mainawan panagbilay. 20  Tan naynay dan aawiten diad puerta to so sakey a mipapayabol a manngaran na Lazaro, ya agiri-giri 21  tan pipirawaten toy napesel ed saray bengatlan napepelag manlapud lamisaan na sayan mayaman a too. On, sikatoy aasinggeran met na saray aso tan didildilan da iray giri to. 22  Natan diad inlabas na panaon et inatey so mipapayabol tan sikatoy inawit na saray anghel diad abay* nen Abraham. “Ontan met, inatey so mayaman a too tan imponpon. 23  Tan sanen sikatoy maniirap ed Hades,* sikatoy tinmangay tan anengneng to ed arawi si Abraham a kaabay toy Lazaro. 24  Kanian sikatoy tinmawag tan inkuan to, ‘Aman Abraham, kasian mo ak tan ibakim si Lazaro ya idelnet to ed danum so nguro na gamet to tan pabetelan toy dilak, ta maniirap ak a maong ed sayan mandarlang ya apoy.’ 25  Balet inkuan nen Abraham, ‘Anak, nonot mo ya inawat mo lan amin iray maabig a bengatla legan na impanbilay mo, balet say inawat nen Lazaro et mauges iran bengatla. Natan balet et sikato lay mainawa dia, ingen ta sika et maniirap a maong. 26  Tan nilikud ed sayan amin et akapirmi lay sakey a baleg a baetan ed nanleetan mi tan sikayoran totoo, ta pian saramay wadia a malabay ya onla ed kawalaan yo et ag-ira makakar, tan saray totoon wadtan et agmet makakar dia ed kawalaan mi.’ 27  Et inkuan to, ‘No ontan sirin, ama, mikasi ak ed sika a sikatoy ibakim ed abung nen amak, 28  ta wala ni limaran agagik a lalaki, ta pian sikaray napaliwawaan ton maong, tan ag-ira makakar met ed sayan pasen a panagpairapan.’ 29  Balet inkuan nen Abraham, ‘Wala la’d sikara so sulsulat nen Moises tan saray Propeta, paulyan mo ran ondengel ed saratan.’ 30  Et inkuan to ed sikara, ‘Andi! Aman Abraham, ta no walay onla ed sikara a nanlapu ed saray inaatey, magbabawi ira.’ 31  Balet inkuan to ed sikato, ‘No agda dengelen iray sulat nen Moises tan saray Propeta, agmet ira manisia no walay sakey ya onoli manlapud inaatey.’”

Paimanod leksab

Luc 16:6 * Griego, “baʹtos.” Sakey a sukat a misimbangan ed 22 litro.
Luc 16:7 * Griego, “koʹros.” Sakey a sukat a misimbangan ed 170 kilo a trigo.
Luc 16:18 * Say kabaliksan na saya et “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”
Luc 16:22 * Literal, “diad akwalan nen Abraham,” a mankabaliksan na sakey a kipapasen a walaay nikadkaduman panangabobon.
Luc 16:23 * Nengnengen so Apendise 8.