Lucas 3:1-38

3  Diad koma-labinliman taon ya uley nen Tiberio Cesar, sanen si Poncio Pilato so gobernador na Judea, tan si Herodes* so manuley na distrito* na Galilea, bangta si Felipe ya agi to so manuley na distrito na Iturea tan Traconite, tan si Lisanias so manuley na distrito na Abilinia,  diad saray agew na saray manunan saserdote a si Anas tan si Caifas, say salita na Dios et sinmabi ed si Juan ya anak nen Zacarias dia ed kalawakan.  Kanian sikatoy linma ed amin a dalin ed kaliberliber na Jordan, ya impulong to so nipaakar ed bautismo bilang simbolo na panagbabawi parad kaperdona na saray kasalanan,  unong a nisulat ed libro na saray salita nen propetan Isaias: “Dengel kayo! Wala so onkekelyaw diad kalawakan, ‘Sikayoran totoo, iparaan yo so dalanen nen Jehova, gawa yon maptek iray basbas to.  Amin a lawak et nepeg a tambakan, tan amin a palandey tan pukdol et magmaliw a patar, tan saray kurbada et nepeg a magmaliw a maptek a dalan tan saray matibagkol a pasen et magmaliw a marantal a dalan;  tan nanengneng na amin a totoo so usaren na Dios a mangilaban.’”  Kanian imbaga to ed dakel a totoo ya ondadagon manpabautismo ed sikato: “Sikayoran poli na saray uleg, siopay angibaga ed sikayo a nibatikan yoy onsabin sanok?  Ipatnag yo sirin iray gawa a mamaneknek ed panagbabawi yo.* Tan agyo ibabaga ed inkasikayon, ‘Si Abraham so ama mi.’ Ta ibagak ed sikayo a say Dios et walaan na pakayarin mamawala na ananak parad si Abraham manlapud sarayan bato.  On, say wasay et wala la ed sengeg na saray kiew. Balang kiew sirin ya agmanbubunga na maong et nepeg a batangen tan ibantak ed apoy.” 10  Kanian, tinepet na dakel a totoo ed sikato: “Anto sirin so gawaen mi?” 11  Et inebatan to ira: “Say too a duaray kawes to et iter to so sakey ed samay toon andian, tan ontan met so nepeg a gawaen na toon walaan na naakan.” 12  Balet anggan saray managsingil na buis et linma a manpabautismo, tan inkuan da ed sikato: “Managbangat, anto so nepeg min gawaen?” 13  Inkuan to ed sikara: “Agkayo mansisingil na antokaman a sobra ed nepeg a bayaran a buis.” 14  Ontan met, tinepet ed sikato na saramay sundalo: “Anto met so nepeg min gawaen?” Et inkuan to ed sikara: “Agyo papagyawen so siopaman odino papalsaan so siopaman, noagta pankontentoan yo la iray nitatarya ed sikayo.” 15  Natan lapud mantatalaran iray totoo tan oniay nononoten dan amin nipaakar ed si Juan: “Sikato la kasi imay Kristo?” 16  inmebat si Juan ed sikaran amin: “Siak so manbautismo ed sikayo ed danum, balet onsabi imay mas mabiskeg nen siak, ya agak makanepegan a mangukbar ed saray singer na sandalyas to. Bautismoan to kayo ed masanton espiritu tan apoy. 17  Sankabembenan to lay pala a panagtaep to pian linisan ton maong so panag-ilikan to tan tiponen toy trigo ed kamalir to, balet ta poolan toy taep diad agnaerep ya apoy.” 18  Kanian sikatoy angiter met na dakel niran simbawa tan nantultuloy ya angiyabawag na maong a balita ed totoo. 19  Balet si Herodes, say manuley na distrito, a binaat nen Juan makasengeg ed si Herodias ya asawa na agi to tan makasengeg ed amin a mauges a ginawa to, 20  et nanggawa ni na sakey a kaugsan diad impangipriso to ed si Juan. 21  Sanen abautismoan ya amin iramay totoo, abautismoan met si Jesus, tan sanen sikatoy manpipikasi et alukasan so tawen 22  tan dinmapo ed sikato so masanton espiritu a singa nengneng na malapati, tan walay nadngel a boses manlapud tawen: “Sika so Ana’ko, say inad-arok; sika so inabobonan ko.” 23  Niarum ni, si Jesus so mantaon lay talomplo sanen ginapoan to so kimey to, tan unong ya amta la na karaklan et sikatoy anak nen Jose, ya anak nen Heli, 24  ya anak nen Matat, ya anak nen Levi, ya anak nen Melqui, ya anak nen Janai, ya anak nen Jose, 25  ya anak nen Matatias, ya anak nen Amos, ya anak nen Nahum, ya anak nen Esli, ya anak nen Nagai, 26  ya anak nen Maat, ya anak nen Matatias, ya anak nen Semein, ya anak nen Josec, ya anak nen Joda, 27  ya anak nen Joanan, ya anak nen Resa, ya anak nen Zorobabel, ya anak nen Sealtiel, ya anak nen Neri, 28  ya anak nen Melqui, ya anak nen Adi, ya anak nen Cosam, ya anak nen Elmadam, ya anak nen Er, 29  ya anak nen Jesus,* ya anak nen Eliezer, ya anak nen Jorim, ya anak nen Matat, ya anak nen Levi, 30  ya anak nen Simeon, ya anak nen Judas, ya anak nen Jose, ya anak nen Jonam, ya anak nen Eliakim, 31  ya anak nen Melea, ya anak nen Mena, ya anak nen Matata, ya anak nen Natan, ya anak nen David, 32  ya anak nen Jesse, ya anak nen Obed, ya anak nen Boaz, ya anak nen Salmon, ya anak nen Naason, 33  ya anak nen Aminadab, ya anak nen Arni, ya anak nen Hezron, ya anak nen Perez, ya anak nen Juda, 34  ya anak nen Jacob, ya anak nen Isaac, ya anak nen Abraham, ya anak nen Tera, ya anak nen Nacor, 35  ya anak nen Serug, ya anak nen Reu, ya anak nen Peleg, ya anak nen Eber, ya anak nen Selah, 36  ya anak nen Cainan, ya anak nen Arpacsad, ya anak nen Sem, ya anak nen Noe, ya anak nen Lamec, 37  ya anak nen Matusalem, ya anak nen Enoc, ya anak nen Jared, ya anak nen Mahalaleel, ya anak nen Cainan, 38  ya anak nen Enos, ya anak nen Set, ya anak nen Adan, ya anak na Dios.

Paimanod leksab

Luc 3:1 * Saya et si Herodes Antipas, ya anak nen Herodes a Makapanyari.
Luc 3:1 * “Manuley na distrito.” Literal, “tetrarka,” prinsipe ed teritoryan nasasakopan na emperador na Roma.
Luc 3:8 * Literal, “Mamawala na saray bunga a makana ed panagbabawi.”
Luc 3:29 * “Joses,” unong ed pigaran daan a manuskrito.