Lucas 15:1-32

15  Natan et inmaasingger ed sikato so amin a managsingil na buis tan saray managkasalanan pian ondengel ed sikato.  Kanian nguronguro iray Fariseo tan eskriba, a kuan da: “Aawaten na sayan too iray managkasalanan tan pidudungoan to ra.”  Et insalaysay to ed sikara iyan ilustrasyon, a kuan to:  “Siopa ed sikayo so walaan na sanlasus a karnero, a no abalang so sakey ed saratan et agto taynan ed kalawakan so siamaplo tan siam pian anapen imay abalang anggad naromog to?  Tan sano aromog to la itan et iyan to ed saray takeb to tan manliket.  Tan kasempet to et tawagen to iray kakaaro tan kakaabay to, ya ibaga to ed sikara, ‘Miliket kayo ed siak, ta aromog ko lay karnerok ya abalang.’  Ibagak ed sikayo a nagkalalon panliketan ed tawen so sakey a nagbabawin managkasalanan nen say siamaplo tan siam a matunong ya agla nakaukolan a magbabawi.  “Odino siopan bii a walaan na samploran sinsilyo a drakma,* a no abalang to so sakey a drakma et agto selselan so lamparaan tan panisan so abung to tan seetan ton anapen itan anggad naromog to?  Tan sano aromog to la et tawagen to iray bibiin kakaaro to tan kakaabay to, ya ibaga to, ‘Miliket kayo ed siak ta aromog ko lay sinsilyon drakma ya abalang ko.’ 10  Kanian, ibagak ed sikayo, saray anghel na Dios et manliket ed sakey a magbabawin managkasalanan.” 11  Insan inkuan to: “Walay sakey a too a duaray anak ton lalaki. 12  Inkuan na yugtan ed ama to, ‘Ama, iter mo la’d siak so nabebetangan ko ed saray kayarian mo.’ Insan inapag to ed sikara so kaykayarian to. 13  Diad saginonor, kayari na pigaran agew, tinipon na yugtan ya anak so amin a kayarian to tan linma ed arawin bansa, tan diman to dinarak so amin a kayarian to diad mabanbanday a panagbilay. 14  Sanen naupot to lay amin a kayarian to, agaway baleg ya eras ed satan a bansa, tan sikatoy ginmapo lan mankaukolan, 15  kanian sikatoy linman akiteger ed sakey ed saray mibabaley ed satan a bansa, tan sikatoy imbaki to ed saray uma to pian mankomponi na saray baboy. 16  Et naynay a pampipirawatan toy napesel ed kakanen na saray baboy, tan anggapoy mangiter ed sikato na antokaman. 17  “Sanen akapannonot a maong, inkuan to, ‘Saray dakel ya uupaan nen amak et dakdakel so tinapay da, siak balet ompapatey ak la’d eras! 18  Onalis ak la tan onla ak ed kinen amak tan ibagak ed sikato: “Ama, nankasalanan ak ed tawen tan diad sika. 19  Agak la manepeg a natawag ya anak mo. Gawam ak lan sakey ed saray uupaan mo.”’ 20  Kanian sikatoy inmalis tan linma ed ama to. Legan a wala ni ed arawi, sikatoy abantag nen ama to tan naabagey to, kanian binatik to insan to nilakap tan inangoban. 21  Et inkuan na anak ed sikato, ‘Ama, nankasalanan ak ed tawen tan diad sika. Agak la manepeg a natawag ya anak mo. Gawam ak lan sakey ed saray uupaan mo.’ 22  Balet inkuan na ama ed ariripen to, ‘Apura yo! mangipaway kayoy kawes, samay sankarakepan, tan isulong yo ed sikato, tan singsingan yoy lima to tan sulongan yoy sandalyas iray sali to. 23  Mangala kayo met na pinataban kilaw a baka, parti yo pian mangan tan manliliket itayo, 24  ta sayan ana’ko et inatey tan binmilay lamet; sikatoy abalang tan aromog.’ Et nanliliket ira. 25  “Natan, say panguloan ya anak to et walad uma; tan sanen onsesempet la tan asingger la ed abung, walay nadngel ton togtog tan pansasayaw. 26  Kanian tinawag toy sakey ed saray aripen tan tinepet to no antoy nagagawa. 27  Inkuan to ed sikato, ‘Sinmempet lay agim, tan say amam et namparti na pinataban kilaw a baka, ta maksil so laman ton pinmawil ed sikato.’ 28  Balet sikatoy sinmanok tan agto labay so onloob. Kanian pinmaway so ama to tan akikasi ed sikato. 29  Et sikatoy inmebat ed ama to, ‘Nampaaripen ak ed sika ed dakerakel lan taon tan anggan aminsan et agkon balot sinumlang so ganggan mo, balet anggan aminsan et agmo ak inikdan na kilaw a kanding pian manliket ak kaiba iray kakaarok. 30  Balet kasabi na sayan anak mo ya angupot ed kaykayarian mo diad saray marutak a bibii, impartian mo ni na pinataban kilaw a baka.’ 31  Et inkuan to ed sikato, ‘Anak, kaiba ta kan naynay, tan amin a kayarian ko et kayarian mo; 32  balet nepeg itayon manliket tan manggayaga, ta sayan agim et inatey tan binmilay, tan sikatoy abalang tan aromog.’”

Paimanod leksab

Luc 15:8 * Sakey a pilak a sinsilyo na saray Griego a manbelat na 3.40 gramo.