Lucas 9:1-62

9  Insan tinipon to so labindua tan inikdan to ray pakayari tan pakauley a mamapaway ed amin a demonyo tan manambal na sakisakit.  Diad ontan et imbaki to ra a mangipulong na panarian na Dios tan mamaabig,  tan inkuan to ed sikara: “Agkayo mangaawit na antokaman diad pambiahe yo, anggan baston odino supot na tagano, odino tinapay odino pilak a kuarta, anggan duaran lalatopan a kawes.  Balet inerman so looban yon ayaman, mansiansia kayo diman insan kayo ontaynan.  Tan inerman a syudad ya agkayo awaten na totoo, sano ompaway kayo la ed satan et ipagpag yoy dabok na saray sali* yo pian onkanan pantasi sumpad sikara.”  Insan ginapoan dan niliber so interon teritorya, a linma ra ed saray baryo, ya inyaabawag da so maong a balita tan nantatambal ira ed amin a pasen.  Natan et nadngelan nen Herodes* a manuley na distrito* so amin a nagagawa, tan agulo so nonot to lapud walaray mangibabaga ya inmoli si Juan manlapud inaatey,  ingen unong ed arum et nampanengneng si Elias, balet unong ed arum ni et inmoli so sakey ed saray propeta nensaman.  Inkuan nen Herodes: “Impaputot ko lay ulo nen Juan. Nipaakar ed siopa sirin irayay narerengelan ko?” Kanian sikatoy labay ton nanengneng. 10  Tan sanen akapawil la iray apostoles, insalaysay da ed sikato no anto iray agawaan da. Diad saman et intagar to ra tan linma ra ed sakey a syudad a tatawagen a Betsaida, ta pian makapanbukbukor ira. 11  Balet sanen naamtaan itan na saray totoo, sikatoy tinumbok da. Tan maliket to ran inawat tan sinalita to ed sikara so nipaakar ed panarian na Dios, tan pinaabig to iramay nakaukolan a tambalen. 12  Insan sanen mansirunget la, dinmago ed sikato so labindua tan inkuan da: “Pasempet mo la iray totoo, ta pian makakar ira ed saray baryo tan kaumaan tan makaromog iray pampundoan tan naakan da, lapud wadia itayo ed nisulinek a pasen.” 13  Balet inkuan to ed sikara: “Ikdan yo ray naakan.” Et inkuan da: “Say wala labat ed sikatayo et limaran tinapay tan duaran sira, nilikud no onla kamin mismo a manaliw na naakan parad sarayan amin a totoo.” 14  Diad tua et ngalngali ira limanlibon lalaki. Balet inkuan to ed saray disipulo to: “Payurong yo ra a singa ra mandurungo, a pankokompog yo ra a sanlilimamplo.” 15  Tan ginawa ra itan tan pinayurong da iran amin. 16  Insan sanen inala toy limaran tinapay tan duaran sira, sikatoy tinmangay ed tawen, impabendisyonan to iratan tan pinisagpisag to tan inter to ed saray disipulo pian ibunog da ed saray totoo. 17  Kanian angan iran amin tan napsel ira, tan say atipon dan sulok et labinduan buksot. 18  Diad saginonor, sanen sikatoy manpipikasin bukor, linma ed sikato iray disipulo to, tan tinepetan to ra, a kuan to: “Siopa ak, unong ed ibabaga na totoo?” 19  Et inmebat ira: “Si Juan a Bautista, balet unong ed arum et si Elias, tan unong ed arum ni et inmoli so sakey ed saray propeta nensaman.” 20  Insan inkuan to ed sikara: “Balet siopa ak unong ed sikayo?” Inmebat si Pedro: “Say Kristo na Dios.” 21  Diad ontan et kinatongtong to ran maong, a binilin to ran agda ibabaga iya ed anggan siopa, 22  balet inkuan to: “Say Anak na too et nepeg a managmak na dakel ya irap tan ipulisay na saray mamasiken tan saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan pateyen da, tan diad komatlon agew et napaoli.” 23  Insan imbaga to ed sikaran amin: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy inkasikato tan inagew-agew ton sakbaten so panamairapan a kiew* to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak. 24  Ta siopaman a malabay a mangisalba ed kamarerwa* to et nabalang to itan, balet siopaman a nabalang toy kamarerwa to nisengeg ed siak et nisalba to itan. 25  On, anto so nagunggona na sakey a too no nakayarian toy interon mundo balet ta nabalang to odino naderal toy bilay to? 26  Ta siopaman a mangibaing ed siak tan ed saray salitak, sikatoy ibaing na Anak na too sano onsabi ed gloria to tan ed gloria na Ama tan ed gloria na saray masanton anghel. 27  Balet ibagak so tua ed sikayo, Walaray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so panarian na Dios.” 28  Diad tua, nen ngalngali la waloy agew kayari ton imbaga iraya, intagar toy Pedro tan Juan tan Santiago tan tinmatdang ira ed palandey pian manpikasi. 29  Et sanen sikatoy manpipikasi, nauman so nengneng na lupa to tan say kawes to et nagmaliw a masmasnag ya amputi. 30  Tan nia! mitotongtong ed sikato so duaran laki, si Moises tan si Elias. 31  Saraya so anengneng dan walaan na gloria tan sinalita ra so nipaakar ed itaynan to a nepeg a nasumpal diad Jerusalem. 32  Natan si Pedro tan saramay kaiba to et akateglep la, balet sanen aliing la ra, anengneng da so gloria nen Jesus tan say duaran laki ya akaalagey ed abay to. 33  Et sanen ontataynan la iraya ed sikato, inkuan nen Pedro ed si Jesus: “Managbangat, maabig no dia tayo la, kanian abuloyan mo kamin mangipaalagey na taloran tolda, sakey parad sika tan sakey parad si Moises tan sakey parad si Elias,” ya agto la amta so ibabaga to. 34  Balet leleg ton ibabaga iraya, walay sakey a lurem a tinmarong ed sikara. Et ataktakot ira sanen nasasakbongan la ra na lurem. 35  Tan nadngel so sakey a boses manlapud lurem, a kuan to: “Saya so Ana’ko, say pinilik. Dengel kayo ed sikato.” 36  Tan sanen narerengel da iyan boses, anengneng da a bukbukor la nen Jesus. Balet agla ra inmesel tan agda imbaga ed anggan siopa diad saraman ya agew so antokaman ya anengneng da. 37  Diad tinmumbok ya agew, sanen akalasur la ra ed palandey, sikatoy inabet na dakel a totoo. 38  Tan nia! walay toon kinmelyaw manlapud pegley na saray totoo, a kuan to: “Managbangat, ipangasim pan nengnengen so ana’ko, ta sikatoy alenleneg ya anak ko, 39  et nia! sikatoy aalaen na sakey ya espiritu, tan biglan maneyag-eyag, tan pankaykayerkeren to a manburaburay sangi to, tan ngalngali agni ompaway ed sikato anggano asugat-sugatan to la. 40  Tan akikasi ak ed saray disipulom a papawayen da itan, balet agda ayarian.” 41  Et inmebat si Jesus: “O sikayoran andiay-pananisia tan mauges a kailalakan, anggad kapigan ni so pilimog ko ed sikayo tan pananos ko ed sikayo? Iyakar mo dia so anak mo.” 42  Balet sanen sikatoy onaasingger ni labat, sikatoy intumba na demonyo diad dalin tan pinankaykayerker to. Balet, binano nen Jesus so marutak ya espiritu tan pinaabig toy ugaw tan inyawat to ed ama to. 43  Et nikelawan iran amin ed mabisbiskeg a pakapanyari na Dios. Natan sanen pankelkelawan da so amin a ginawgawa to, inkuan to ed saray disipulo to: 44  “Tandaan yo irayan salita, lapud say Anak na too et nepeg ya iyawat ed lima na totoo.” 45  Balet agda natatalosan so kabaliksan na sayan salita. Diad tua et niyamot itan ed sikara ta pian agda itan natebek, tan antakot iran mantepet ed sikato nipaakar ed sayan salita. 46  Insan nansasangsangan da no siopa so sankamanunaan ed sikara. 47  Lapud amta nen Jesus so pansasangsangan da, tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey to ed abay to 48  tan inkuan to ed sikara: “Siopaman a mangaawat ed sayan melag ya ugaw dia ed ngaran ko so mangaawat met ed siak, tan siopaman a mangaawat ed siak so mangaawat met ed samay angibaki ed siak. Lapud say manugalin mapaabeba ed limog yon amin, sikato so manunaan.” 49  Et inkuan nen Juan: “Managbangat, walay anengneng min laki a mamapapaway na saray demonyo diad panguusar toy ngaran mo balet ta binano mi, lapud sikatoy agmi kaiban ontutumbok ed sika.” 50  Ingen ta imbaga nen Jesus ed sikato: “Agyo babanoen, ta samay ag-onsusumpa ed sikayo et walad dapag yo.” 51  Natan ta asingger lan onsabi so panaon na iyakar nen Jesus ed tawen, sikatoy desidido lan onla ed Jerusalem. 52  Kanian imbaki to lan unona iray mensahero. Tan sikaray linma tan linmoob ed sakey a baryo na saray Samaritano, pian manparaan parad sikato; 53  balet sikatoy agda inawat lapud diad Jerusalem so laen to. 54  Sanen anengneng iya na saray disipulo ton si Santiago tan Juan, inkuan da: “Katawan, labay mon papelagen mi ed sikara so apoy manlapud tawen pian naupot ira?” 55  Balet nilingaw tan binaat to ra. 56  Tan diad sananey lan baryo so nila ra. 57  Natan sanen wala ra ed dalan, walay angibaga ed sikato: “Ontumbok ak ed sika anggan iner so laen mo.” 58  Tan inkuan nen Jesus ed sikato: “Saray kuyangen et walay panuungiban da tan saray ontitikyab a manok et walay panuubongan da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.” 59  Insan inkuan to ed sananey: “Magmaliw kan patumbok ko.” Et inkuan na sayan laki: “Abuloyan mo ak nin ontaynan tan iponpon koy amak.” 60  Balet inkuan to ed sikato: “Paulyan mo iray inatey a mangiponpon ed saray inatey da, balet onla ka tan iyabawag mo so panarian na Dios ed amin a pasen.” 61  Tan inkuan met na sananey: “Ontumbok ak ed sika, Katawan, balet abuloyan mo ak nin manpatanir ed sankaabungan ko.” 62  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Say toon ombemben ed lukoy tan onlingaw ed saray walad benegan et agmakanepegan ed panarian na Dios.”

Paimanod leksab

Luc 9:5 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 10:14.
Luc 9:7 * Nengnengen so paimano ed leksab na Luc 3:1.
Luc 9:7 * “Manuley na distrito.” Literal, “tetrarka.” Sakey a prinsipe ed teritoryan nasasakopan na emperador na Roma.
Luc 9:23 * Nengnengen so Apendise 6.
Luc 9:24 * Odino, “bilay.” Nengnengen so Apendise 7.