Lucas 11:1-54

11  Natan et sikatoy walad sakey a lugar a manpipikasi, tan sanen asumpal la, inkuan ed sikato na sakey ed saray disipulo to: “Katawan, ibangat mo kamin manpikasi, a singa met ed impangibangat nen Juan ed saray disipulo to.”  Et inkuan to ed sikara: “Sano manpikasi kayo, ibaga yo, ‘Ama, napasanto komon so ngaran mo. Onsabi komon so panarian mo.  Ikdan mo kami na kanen* mi ed kada agew unong ed nakaukolan mi ed sanagew.  Tan perdonam iray kasalanan mi, ta peperdonaen mi met so amin a mankakasalanan ed sikami;* tan agmo aabuloyan a nipaarap kami ed tukso.’”  Niarum ni, imbaga to ed sikara: “Siopa ed sikayo so walaay kaaro tan onla ed sikato diad pegley-labi tan ikuan to ed sikato, ‘Kaaro, pabayes mo ak pay taloran tinapay,  ta walay kaarok a kasabisabi ton nanlapu ed biahe tan anggapoy iparungok ed sikato’?  Tan samay walad loob et onebat, ‘Agmo ak la iisturboen. Akatalak lay puerta, tan kaabay ko lan akarukol so angkekelag ya ananak ko. Agak la nayarin ombangon a mangiter ed sika na antokaman.’  Ibagak ed sikayo, Sikatoy ombangon tan mangiter ed saray nakaukolan na kaaro to, aliwan lapud sikatoy kaaro to, noagta lapud sikatoy agtinmundan kinmerew.  Kanian ibagak ed sikayo, Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo; mantultuloy kayon mananap, tan makaromog kayo; mantultuloy kayon ontoktok, tan nalukasan kayo. 10  Ta balang sakey ya onkekerew et makaawat, tan balang sakey a manaanap et makaromog, tan balang sakey ya ontotoktok et nalukasan. 11  On, siopan ama ed limog yo, a no onkekerew na sira so anak to et derewan toy uleg imbes a sira? 12  Odino no sikatoy onkekerew met na iknol et derewan toy alakdan? 13  Sirin, no sikayo et amta yoy mangiter na maong iran regalo ed saray anak yo anggano mauges kayo, say Ama ed tawen et mas lalon mangiter na masanton espiritu ed saramay onkekerew ed sikato!” 14  Diad saginonor, pinapaway to so sakey a demonyon gagawaen ton emel so selepan to. Sanen apapaway la iyan demonyo, akapansalita la so lakin naemel. Tan nikelawan iray totoo. 15  Balet arum ed sikara so angikuan: “Papapawayen to iray demonyo diad panamegley nen Beelzebub,* say manuley na saray demonyo.” 16  Sikatoy sinubok balet na arum diad inkerew da na sakey a tanda manlapud tawen. 17  Lapud atebek toy nononoten da, inkuan to ed sikara: “No walay inkaapag-apag ed loob na sakey a panarian, nageba itan, tan no walay inkaapag-apag ed loob na sakey ya abung, nabuyak itan. 18  Kanian no naapag si Satanas, panon a mansiansia so panarian to? Lapud ibabaga yon papapawayen ko iray demonyo diad panamegley nen Beelzebub. 19  No papapawayen ko iray demonyo diad panamegley nen Beelzebub, siopa balet so mangiiter ed saray patumbok yo na pakayarin mamapaway ed saratan? Lapud saya et sikaran mismo so mangukom ed sikayo. 20  Balet no papapawayen ko iray demonyo diad pakapanyari na Dios,* say panarian na Dios et sinmabi la ed sikayo. 21  Sano say sakey a toon mabiskeg tan armado et manbabantay ed palasyo to, agbalot nagalaw iray kagawaan to. 22  Balet no walay onsabin mas mabiskeg nen say sikato ya onlaban tan makatalo ed sikato, alaen na saya so amin ya armas a panmamatalekan to, tan iyapag-apag na saya iray sinamsam to ed sikato. 23  Samay anggapo ed dapag ko et sumpa ed siak, tan samay agmitipon ed siak et nitaytayak. 24  “Sano ompaway ed sakey a too so sakey a marutak ya espiritu, sikatoy ondalan ed saray amagaan a pasen diad panaanap toy napampainawaan, tan no agmakaromog et ibaga ton, ‘Ompawil ak la ed abung a nanlapuan ko.’ 25  Tan kasabi to et naromog ton alinisan tan aparakep itan. 26  Insan sikatoy onla tan mangawit na pitora nin nanduruman espiritu a mas mauges nen say sikato, tan kaloob da et manayam ira ditan, tan mas alodloor so unor a kipapasen na saman a too nen say diad gapo.” 27  Natan sanen ibabaga to irayan bengatla, kinmelyaw so sakey a bii manlapud limog na totoo, ya inkuan to ed sikato: “Maliket so ina ya angilukon tan nampasuso ed sika!” 28  Balet inkuan to: “Mas maliket iramay onderengel tan manusumpal ed salita na Dios!” 29  Sanen nantitipon iray dakel a totoo, inkuan to: “Sayan kailalakan et sakey a mauges a kailalakan, a manaanap na sakey a tanda. Balet anggapoy tanda a niiter ed saya noag say tanda nen Jonas. 30  Ta no panon a nagmaliw a tanda si Jonas diad saray taga Ninive, ontan met so pagmaliwan na Anak na too diad sayan kailalakan. 31  Say reyna ed abalaten et napaoli diad panangukom a kaiba iray totoo ed sayan kailalakan tan ibaga ton nepeg iran nadusa; ta sikatoy nanlapu ni ed kasampotan na dalin pian ondengel ed karunongan nen Solomon, balet, nia! wadia so sakey a babaleg nen si Solomon. 32  Saray totoo ed Ninive et napaoli diad panangukom a kaiba iyan kailalakan tan ibaga ran nepeg iyan nadusa, ta nagbabawi ira lapud samay impulong nen Jonas, balet, nia! wadia so sakey a babaleg nen si Jonas. 33  Sano selselan na sakey a too so lamparaan, itapew to itan ed panangipatoonan, aliwan diad panag-atolan nisay diad dalem na baskit, pian saramay onloob et nanengneng day liwawa. 34  Say lamparaan na laman et say matam. Sano say matam et simpli, maliwawa met so interon laman mo, balet sano mauges itan, ambilunget met so laman mo. 35  Manalwar ka sirin. Ompano say liwawan walad sika et kabilungetan. 36  Kanian, no maliwawa so interon laman mo ya anggapon balot so ambilunget ed satan, magmaliw itan a singa kaliwawa na sakey a lamparaan a manliliwawa ed sika diad panamegley na saray sinag to.” 37  Kasumpal ton imbaga iya, sikatoy inimbitaan na sakey a Fariseo a midungo ed sikato. Kanian sikatoy linma tan dinmungo diad lamisaan. 38  Ingen ta nikelawan so Fariseo sanen sikatoy anengneng ton agni nanuras antis na panangan. 39  Balet inkuan na Katawan ed sikato: “Sikayoran Fariseo, lilinisan yoy paway na kopa tan plato, balet ta say dalem yo et napno na panagsamsam tan kaugsan. 40  Agmakatunongan a totoo! Agta samay nanggawa ed paway et sikato met lanlamang so nanggawa ed dalem? 41  Balet, iter yon regalo lapud panangasi iray walad dalem na puso yo, tan saray arum nin bengatla et malinis la ed sikayo. 42  Balet pakaskasi kayo la, sikayoran Fariseo, lapud iiter yo so kakaplo na yerbabuena tan ruda* tan kakaplo na arum nin pisipising, balet ibabaliwala yo so inkahustisya tan panangaro na Dios! Obligado kayon manggawa ed sarayan bengatla, balet agnepeg ya ipuera so arum niran bengatla. 43  Pakaskasi kayo la, sikayoran Fariseo, lapud labalabay yoy onyurong ed saray manunan yurongan diad saray sinagoga tan labalabay yoy paibano diad saray tindaan! 44  Pakaskasi kayo la, lapud singa kayo saray pakanodnonotan a lubok ya agnanengneng, kanian nagagatinan iratan na totoo tan agda amta!” 45  Et inmebat ed sikato so sakey ed saramay makabat ed Ganggan: “Managbangat, pati sikami et ininsultom ed sarayan imbagam.” 46  Insan inkuan to: “Pakaskasi kayo met iran makabat ed Ganggan, lapud ipapasakbat yo ed saray totoo iray ambelat ya aawiten, balet agyo idiwit ed saratan so anggan sakey a gamet yo! 47  “Pakaskasi kayo la, lapud sikayoy manggagawa na saray lubok na saray propeta, balet saray inmuunan ateng yo so amatey ed sikara! 48  Peteg a sikayoray tasi ed saray ginawa na inmuunan atateng yo ingen ta aabobonan yo ra, lapud pinatey da iray propeta balet sikayoy manggagawa na saray lubok da. 49  Nisengeg ed saya, inkuan met na karunongan na Dios, ‘Ibakik ed sikara iray propeta tan apostoles, tan arum ed saraya so pateyen tan pasegsegangen da, 50  ta pian say apatedter a dala na amin a propeta manlapu la ed inkiletneg* na mundo et singilen ed sayan kailalakan, 51  manlapud dala nen Abel ya angga ed dala nen Zacarias, a pinatey diad baetan na altar tan templo.’ On, ibagak ed sikayo, singilen itan ed sayan kailalakan. 52  “Pakaskasi kayo la, sikayoran makabat ed Ganggan, lapud inekal yo so tombok na pikakabat. Sikayon mismo et agkayo linmoob, tan inamper yo iramay malabay ya onloob!” 53  Kanian sanen pinmaway diman, sikatoy pinaliberan tan dinesdes na saray eskriba tan Fariseo tan agda tinundaan a tinepetan nipaakar ed arum nin bengatla, 54  a sikatoy tatalaranan da, pian naerel da ed ibaga to.

Paimanod leksab

Luc 11:3 * Literal, “tinapay.”
Luc 11:4 * Literal, “amin ya akautang ed sikami.”
Luc 11:15 * Sananey a ngaran nen Satanas.
Luc 11:20 * Literal, “gamet na Dios.”
Luc 11:42 * Diad Griego et “peʹga·non.” Sakey iyan tanaman ya uusaren a pantambal tan rekado.
Luc 11:50 * Nengnengen so paimano ed leksab na 1Pe 1:20.