Lucas 12:1-59

12  Kaleganan na saman, sanen nantitipon so pigapigan libo a totoo, ya akapanggagatinan la ray sali ra, sikatoy nansalita nin unona ed saray disipulo to: “Manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo, a saya et pansimpisimpitan.  Balet anggapo so maalwar a sinakoban ya agnipatnag, tan inyamot ya agnaamtaan.  Kanian antokaman iray ibaga yo diad kabilungetan et narengelan diad liwawa, tan say iyesaes yo diad loob na saray kuarto et niyabawag ed toktok na kaabungan.  Niarum ni, ibagak ed sikayo, kakaarok, Agyo tatakotan iramay mamatey na laman tan kayari na saya et anggapo lay nayarian dan gawaen ni.  Balet ipalinew ko ed sikayo no siopa so takotan yo: Takotan yo imay kayari ton mamatey et walay pakauley ton mangibuntok dia ed Gehenna.* On, ibagak ed sikayo, Sikato so takotan yo.  Agta say limaran anuyaw et manbili labat na duaran sinsilyo?* Ingen ta anggapo anggan sakey ed saratan so nalingwanan na Dios.  Balet anggan saray buek na ulo yo et abilang ya amin. Agkayo natatakot, mas mabli kayo ni nen say dakel ya anuyaw.  “Ibagak sirin ed sikayo, Balang sakey a mamidbir ed siak ed arap na totoo, sikatoy bidbiren met na Anak na too ed arap na saray anghel na Dios.  Balet samay mangiburi ed siak ed arap na totoo et niburi met ed arap na saray anghel na Dios. 10  Tan balang sakey a mangibaga na salitan sumpad Anak na too, sikatoy naperdona ed satan; ingen ta samay mansalita na ayew ed masanton espiritu et agnaperdona ed satan. 11  Balet sano iyarap da kayo ed nandaragup a totoo tan opisyales na gobierno tan saray autoridad, agkayo manpapaga no panon so pangidepensa yo ed inkasikayo odino no anto so ibaga yo; 12  ta diad satan lanlamang ya oras et ibangat kayo na masanton espiritu no anto iray nepeg yon ibaga.” 13  Insan inkuan ed sikato na sakey ed saray totoo: “Managbangat, ibagam pa’d agik ya iyapag to ak na tawir.” 14  Inkuan to ed sikato: “Laki, siopa so anuro ed siak a magmaliw ya ukom odino manag-apag yo?” 15  Et inkuan to ed sikara: “Manbantay kayo tan manalwar kayo ed amin a klase na panag-agum, ta anggano dakdakel so kayarian na sakey a too, ag-iratan makapangiter ed sikato na bilay.” 16  Lapud satan et insalaysay to ed sikara so sakey ya ilustrasyon: “Say dalin na sakey a mayaman a too et nambunga na dakerakel. 17  Kanian inkatunongan to ed inkasikaton dili, a kuan to, ‘Anto kasi gawaen ko, ta anggapo lay napantiponan ko ed saray naanik?’ 18  Kanian inkuan to, ‘Oniay gawaen ko: Igebak irayay kamalir ko tan mangipaalagey ak na mas angkakabaleg, tan ditan so pantiponan ko ed amin ya ilik ko tan amin a maabig a bengatla a kayarian ko; 19  et ikuan ko ed kamarerwak: “Kamarerwa, dakel la iray maong a bengatlan atipon mo parad dakel a taon kanian manpainawa ka, mangan ka, oninum ka, manliket ka.”’ 20  Balet inkuan na Dios ed sikato: ‘Makulangkulang kan too, diad sayan labi et alaen day bilay mo. Siopa natan so mangayarian ed saray atipon mo?’ 21  Kanian ontan so nagawa ed toon mantitipon na kayamanan parad inkasikato balet aliwan mayaman ed pakanengneng na Dios.” 22  Insan inkuan to ed saray disipulo to: “Nisengeg ed saya et ibagak ed sikayo, Agkayo la mapagpaga ed bilay* yo no antoy kanen yo odino ed laman yo no antoy ikawes yo. 23  Lapud mas mabli ni so bilay nen say kanen tan say laman nen say kawesen. 24  Imano yon maong iray wawak ta ag-ira mantatanem nisay manaani, tan anggapoy kamarin odino kamalir da, ingen ta papakanen ira na Dios. Agta mas mabli kayo ni nen saray manok? 25  Siopa ed sikayo so makapangarum na sankasiko ed dukey na bilay to lapud pampapaga to? 26  Sirin, no agyo nagawaan so sankamelagan a bengatla, akin et pampagaan yo so arum niran bengatla? 27  Imano yon maong no panon so ibabaleg na saray lirio. Ag-ira mansasagpot odino manggagaway ikawes da, balet ibagak ed sikayo, Anggan si Solomon, a sankayamanan lan too, et ag-akapankawes a singa sakey ed saraya. 28  Kanian no kakawesan na Dios iray tanaman ed uma a wala natan insan nabuas et ibuntok ed apoy, mas lalon kawesan to kayo, sikayoran walaan na melag a pananisia! 29  Kanian agyo la pampapagaan no antoy kanen yo tan inumen yo, tan agkayo la alablabas a manaaburido; 30  ta sarayan amin a bengatla so panseseetan ya anapen na saray nasyones ed mundo, balet amta na Ama yo a nakaukolan yo iraya. 31  Itultuloy yo sirin ya anapen so panarian to, tan sarayan bengatla et niarum ed sikayo. 32  “Agkayo natatakot, melag a pulok, lapud inabobonan la na Ama yo so pangiter ed sikayo na panarian. 33  Ilako yo iray kaykayarian yo tan mangiter kayo na regalo lapud panangasi. Manggawa kayo na saray supot* yo ya ag-ondaan, samay agbalot naupot a kayamanan ed tawen, ya agnaasinggeran na matakew tan agnabokbok. 34  Ta no iner so kawalaay kayamanan yo, diman met so kawalaay puso yo. 35  “Komon ta akaparaan kayo* tan pandarlangen yo iray lamparaan yo, 36  tan magmaliw kayon singa saray lalaki a manaalagar ed ipawil na katawan da manlapud bansal, ta pian diad isabi tan itoktok to et nalukasan dan tampol. 37  Maliket iratan ya aripen a nasabian na katawan a manbabantay! Tua kuan ko ed sikayo, Iparaan toy inkasikato* tan padungoen to ra diad lamisaan tan asinggeran to ra pian manserbi ed sikara. 38  Et no sikatoy onsabi diad komaduan panagbantay,* anggano diad komatlo* ni, tan nasabian to ran ontan, sikaray maliket! 39  Balet amtaen yo iya, a no naamtaan labat na akan-abung no anton oras so isabi na matakew, sikatoy nantultuloy komon a nambantay tan agto inabuloyan a nalooban so abung to. 40  Sikayo met, mansiansia kayon akaparaan, ta diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.” 41  Insan inkuan nen Pedro: “Katawan, kasin say pangibabagaan mo ed sayan ilustrasyon et diad sikami labat odino diad amin met?” 42  Et inkuan na Katawan: “Siopa so peteg a matoor a manag-asikaso, samay makabat, a turoen na katawan to a mangasikaso ed ulop na saray lingkor to pian mantultuloy a mangitarya ed sikara na saray abaston naakan diad manepeg a panaon? 43  Maliket itan ya aripen, no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! 44  Tua kuan ko ed sikayo, Sikato so turoen ton mangasikaso ed amin a kaykayarian to. 45  Balet no bilang ta ibaga na satan ya aripen diad inkasikaton dili, ‘Mabayag ni so isabi na katawan ko,’ tan gapoan ton pekpeken iray aripen a lalaki tan aripen a bibii, tan sikatoy mangan tan oninum tan manbuanges, 46  say katawan na satan ya aripen et onsabi diad agew ya agto iilaloan tan diad oras ya agto amta, tan sikatoy dusaen to na ambelabelat tan ibantak to ed pasen na saray agmatoor. 47  Diad ontan, satan ya aripen ya akatalos ed linawa na katawan to balet agnamparaan odino agto ginawa so panlabayan na katawan to et nalewet na dakdakel. 48  Balet samay ag-akatalos tan nanggawa na saray bengatlan makanepegan na lewet et nalewet na daiset. On, siopaman a naikdan na dakel, dakel met so nakerew ed sikato, tan samay pangipiyaan da na dakel, mas dakel ni so kerewen da ed sikato. 49  “Linma ak dia pian mangigapo na pool diad dalin, tan anto ni pirawaten ko no dinmangat la itan? 50  On, walay sakey a bautismo a nepeg kon dalanen, tan agaylay panirap ko anggad nasumpal itan! 51  Kasin iisipen yo a linma ak dia pian mamawala na kareenan diad dalin? Ibagak ed sikayo, aliwan kareenan noagta inkaapag-apag. 52  Ta manlapud natan et naapag so limara ed loob na sakey ya abung, talora sumpad duara tan duara sumpad talora. 53  Sikara so naapag, ama sumpad anak a laki tan anak a laki sumpad ama, ina sumpad anak a bii tan anak a bii sumpad ina to, katulangan a bii sumpad manugang ton bii tan manugang a bii sumpad katulangan ton bii.” 54  Insan intuloy ton inkuan met ed saray totoo: “Sano nanengneng yo so sakey a lurem a mamapaatagey ed bandad sagur, ibabaga yon tampol, ‘Walay onsabin bagyo,’ et ontan so nagagawa. 55  Tan sano nanengneng yon onsisiplog so dagem manlapud abalaten, ibabaga yo, ‘Magmaliw ya ampetapetang so panaon,’ et nagagawa itan. 56  Sikayoran mansimpisimpitan, amta yo no panon yon surien so nengneng na dalin tan tawen, balet akin et agyo amta no panon a surien iyan mismon panaon? 57  Akin et agyo met ukomen a mismo no anto so matunong? 58  Alimbawa, sano kabansag mon onla ed sakey a manuley imay angidemanda ed sika, seetan moy miaregloan la ed sikato legan a wala kayo ni ed dalan, ta pian agto ka la iyarap ed huis, tan say huis et agto ka iyawat ed bantay na korte, tan say bantay na korte et agto ka ipriso. 59  Ibagak ed sika, Segseguradon agka makapaway ditan anggad agmo nabayaran so sankaunoran a sinsilyo.”*

Paimanod leksab

Luc 12:5 * Say pasen ed paway na Jerusalem a pampopoolan na basura. Nengnengen so Apendise 9.
Luc 12:6 * Literal, “quadrans,” sakey a sinsilyon melmelag so balor to.
Luc 12:22 * Literal, “kamarerwa.”
Luc 12:33 * Odino, “saray pananginan na kuarta.”
Luc 12:35 * Literal, “Komon ta abalkesan so awak yo.”
Luc 12:37 * Literal, “Balkesan toy inkasikato.”
Luc 12:38 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 14:25.
Luc 12:38 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 14:25.
Luc 12:59 * Literal, “quadrans,” sakey a sinsilyon melmelag so balor to.