Lucas 10:1-42

10  Kayari na sarayan bengatla, say Katawan so anuro na pitomplo* ni tan imbaki to ra a sanderwa, a pinauna to la ra ed kada syudad tan lugar a laen to.  Insan imbaga to ed sikara: “On, dakel so aanien, balet daiset so mankikimey. Mikasi kayo sirin ed Katawan na panag-ani a mangibaki na saray mankimey ed aanien to.  Onla kayo. Nia! Ibaki ta kayon singa saray kordero a walad limog na saray lobo.  Agkayo mangaawit na supot na kuarta, odino pananginay naakan, odino sandalyas, tan agyo la panaabalaan so pangibano ed siopaman a naabet yo ed dalan.  Inerman so looban yon abung et ibaga yo nin unona, ‘Niwala komon so kareenan ed sayan abung.’  Et no wala ditan so kaaro na kareenan, manayam ed sikato so kareenan yo. Balet no anggapo, ompawil itan ed sikayo.  Kanian mansiansia kayo ed satan ya abung, a kanen tan inumen yo iray bengatlan itarya ra, ta say komikimey et makanepegan ed upa to. Agkayo alis-alis ed saray kaabungan.  “Ontan met, inerman so looban yo ed sakey a syudad tan awaten da kayo, akan yo iray iparungo ra ed sikayo,  tan paabig yo iray mansasakit ditan, tan mantultuloy yon ibaga ed sikara, ‘Say panarian na Dios et asingsingger la.’ 10  Balet inerman so looban yo ed sakey a syudad tan agda kayo awaten, paway kayo ed saray malapar a dalan* na satan tan ikuan yo, 11  ‘Anggan saray dabok a pinmepeket ed saray sali mi a nanlapud syudad yo et ipagpag mi a sumpad sikayo. Balet, nodnonoten yo ya asingsingger la so panarian na Dios.’ 12  Ibagak ed sikayo a diad satan ya agew* et mas anlemew so dusa ed Sodoma nen say diad satan a syudad. 13  “Pakaskasi ka la, Corazin! Pakaskasi ka la, Betsaida! ta no agawa ed Tiro tan Sidon* iray makapanyarin gawa ya agawa ed sikayo, abayag la ra komon a nagbabawi, ya akakawes ira na sako tan akayurong ed dapol. 14  Kanian diad panangukom et mas anlemew so dusa ed Tiro tan Sidon nen say sikayo. 15  Tan sika, Capernaum, kasin nipaatagey ka ed tawen? Sika so niyabeba ed Hades!* 16  “Samay ondedengel ed sikayo et ondedengel met ed siak. Tan samay mangipupulisay ed sikayo et mangipupulisay met ed siak. Sakey ni, samay mangipupulisay ed siak et mangipupulisay met ed samay angibaki ed siak.” 17  Kayari na saman et malikeliket a pinmawil so pitomplo, ya inkuan da: “Katawan, anggan saray demonyo et apatulok mi ra diad impangusar mi ed ngaran mo.” 18  Diad satan et inkuan to ed sikara: “Anengneng koy Satanas a naplag la a singa kirmat a nanlapud tawen. 19  Nia! Inikdan ta kayo na pakauley a mangigatin-gatin ed saray uleg tan alakdan, tan manaeg ed amin a pakayari na kabusol, tan anggapon balot so antokaman a pakasakitan yo. 20  Balet, agyo panliliketan a napapatulok yo iray espiritu, noagta manliket kayo lapud nisulat la ed katawenan so kangaranan yo.” 21  Diad satan lanlamang ya oras et sikatoy aliketan a maong ed masanton espiritu tan inkuan to: “Idayew ta ka ed arap na totoo, Ama, a Katawan na tawen tan dalin, lapud maalwar mon inyamot irayan bengatla ed saray marunong tan mautek, balet imparungtal mo iraya ed saray ugugaw. On, Ama, ta say panggawa ed satan et unong ed panlabayan mo. 22  Amin a bengatla et inter la ed siak nen Amak, tan anggapoy makapikabat no siopa so Anak noag say Ama, tan anggapo met so makaamta no siopa so Ama noag say Anak tan samay labay a pangipaamtaan na Anak.” 23  Diad saman et kinatongtong to iray disipulo sanen siksikara labat la tan inkuan to: “Maliket iray kamataan a makakanengneng ed saray nanenengneng yo. 24  Ta ibagak ed sikayo, Nampirawatan a nanengneng na dakel a propeta tan arari iray nanenengneng yo balet ta agda iratan anengneng, tan nampirawatan dan narengel iray narerengel yo balet ta agda iratan nadngel.” 25  Et nia! inmalagey so sakey a lakin makabat ed Ganggan pian sikatoy suboken to, tan inkuan to: “Managbangat, antoy nepeg kon gawaen pian natawir koy andi-anggaan a bilay?” 26  Et inkuan to ed sikato: “Antoy nisulat ed Ganggan? Antoy atalosan mo ed abasam?” 27  Et sikatoy inmebat: “‘Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan ed interon kamarerwam tan ed interon biskeg mo tan ed interon nonot mo,’ tan, ‘say kaparam a too a singa ed sikan dili.’” 28  Inkuan to ed sikato: “Dugay ebat mo. ‘Itultuloy mon gawaen iya pian nagamoran moy bilay.’” 29  Balet, lapud labay a paneknekan na laki a sikatoy matunong, intepet to ed si Jesus: “Siopay peteg a kaparak a too?” 30  Inmebat si Jesus: “Walay sakey a lakin nanlapud Jerusalem ya onlalasur ed Jerico tan sinabat na saray matakew, a nilakseban da tan kinabil da, tan batik la ra, a sikatoy intilak dan patey-pateyan. 31  Et nibana a walay saserdoten onlalasur ed saman a dalan, balet sanen sikatoy anengneng to et pinaliisan to. 32  Tan wala met so sakey a Levita ya onlalasur ed satan a lugar tan sikatoy anengneng to, balet pinaliisan to. 33  Balet walay sakey a Samaritano ya ondadalan ditan tan kanengneng to ed samay laki et akasian to. 34  Kanian inasinggeran to tan kinalboan toy larak tan alak iray sugat to tan binerberan to. Insan inlugan to ed dilin ayep to tan inyakar to ed sakey a panagpundoan tan inasikaso to. 35  Diad tinmumbok ya agew, sikatoy angipaway na duaran denario* tan inter to iratan ed akankayarian na panagpundoan, a kuan to, ‘Asikasom iyan too, tan kapawil ko dia et bayaran ko so antokaman nin nagastos mo nilikud ed saya.’ 36  Parad sika, siopa ed sarayan talo so nagmaliw a kaparan too na samay lakin sinabat na saray matakew?” 37  Inkuan to: “Samay angipanengneng na panangasi ed sikato.” Et inkuan nen Jesus ed sikato: “La ka tan ontan met so gawam.” 38  Natan legan na panaakar da, sikatoy linma ed sakey a baryo. Dia et walay sakey a biin manngaran na Marta ya anangkaili ed sikato diad abung to. 39  Tan walay agi to met a bii a manngaran na Maria, ya akayurong balet ed salian na Katawan tan ondedengel ed salita to. 40  Balet, pampapagaan nen Marta so pangasikaso ed dakel a kimey to. Kanian, sikatoy inmasingger tan inkuan to: “Katawan, anggapo labat ed sika a papaulyanan to ak nen agik a mankikimey a bukor? Ibagam pa ed sikato a tulongan to ak.” 41  Inmebat so Katawan ed sikato: “Marta, Marta, dakdakel so pampapagaan tan pakakaaburidoan mo. 42  Ingen ta daiset odino sakey labat so nakaukolan. Balet si Maria et pinili toy sankaabigan a bengatla, tan ag-itan naandi ed sikato.”

Paimanod leksab

Luc 10:1 * Diad pigaran daan iran manuskrito et “pitomplo tan dua.”
Luc 10:10 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 6:5.
Luc 10:12 * Salanti, “Agew na Panangukom.”
Luc 10:13 * Aliwa irayan syudad na saray Judio.
Luc 10:15 * Nengnengen so Apendise 8.
Luc 10:35 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.