Lucas 4:1-44

4  Natan et tinmaynan ed Jordan si Jesus, a napno na masanton espiritu, tan sikatoy inwanwan na espiritu sanen walad kalawakan  diad loob na apataplon agew, legan a tutuksoen na Diablo. Niarum ni, sikatoy agbalot angan diad saraman ya agew, kanian sanen anampot la iratan, alikna toy eras.  Lapud saya et inkuan na Diablo ed sikato: “No sakey kan anak na Dios, ibagam ed sayan bato a magmaliw a tinapay.”  Balet inmebat si Jesus ed sikato: “Walan nisulat, ‘Aliwan tinapay labat so pambilay na too.’”  Kanian sikatoy inyakar na Diablo diad palandey tan diad sankasikmat et impanengneng to ed sikato so amin a panarian ed dalin;  tan inkuan na Diablo ed sikato: “Iter ko ed sika iyan amin a pakauley tan say dayew na saratan, lapud niiter la itan ed siak, tan iter ko itan ed siopaman a labay ko.  Kanian, no mandayew ka ed siak a maminsan, nakayarian mo lan amin itan.”  Inmebat si Jesus ed sikato: “Walan nisulat, ‘Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’”*  Natan et sikatoy inyakar to ed Jerusalem tan pinaalagey to ed toktok na padir na templo tan inkuan to ed sikato: “No sakey kan anak na Dios, taboy ka, 10  ta walan nisulat, ‘Iganggan to iray anghel to pian iliktar da ka,’ 11  tan, ‘Sampaten da ka, ta pian agbalot onkena so salim ed bato.’” 12  Balet inmebat si Jesus ed sikato: “Walan nisulat, ‘Agmo nepeg a suboken si Jehova a Dios mo.’” 13  Kanian, sanen asumpal so Diablo ed amin ya impanukso to, sikatoy inmarawi ed sikato tan nanalagar na arum a maabig a pankanawnawa. 14  Natan pinmawil si Jesus ed Galilea diad pakayari na espiritu. Tan kinmayat so maong a pakatongtongan nipaakar ed sikato diad amin a pasen a walad kaliberliber. 15  Ontan met, sikatoy nambangat diad saray sinagoga* ra tan inggalgalang na amin. 16  Tan sikatoy linma ed Nazaret, a ditan binmaleg; tan unong ed niyugali to la ed agew na sabaton, sikatoy linmoob ed sinagoga tan inmalagey pian manbasa. 17  Kanian inderew ed sikato so lukot nen propeta Isaias, tan binuskag to itan tan inanap to so akasulatan na: 18  “Walad siak so espiritu nen Jehova lapud nilanaan to ak a mangiyabawag na maong a balita ed saray mairap-bilay. Imbaki to ak pian mangipulong na kibulos ed saray akautibo tan kipawil na pakanengneng ed saray bulag, pian mangibulos ed saray napapairap, 19  pian mangipulong na makapaliket a taon nen Jehova.” 20  Kayari na satan, nilukot to tan impawil to so lukot ed managlingkor tan yinmurong; tan sikatoy sankanengneng na amin a wadman ed sinagoga. 21  Insan inkuan to ed sikara: “Diad sayan agew et asumpal iyan kasulatan a kaykayari yon nadngel.” 22  Tan marakep so imbaga ran amin nipaakar ed sikato tan pandinayewan da iray makapasagyat ya ibabaga to, tan inkuan da: “Agta saya imay anak nen Jose?” 23  Et inkuan to ed sikara: “Maseguron iyaplika yo ed siak iyan panangibaga, ‘Managtambal, paabig moy inkasika,’ tan ikuan yo: ‘Saray nadngelan mi ya agawa ed Capernaum, gawam met dia ed dilin baley mo.’” 24  Balet inkuan to: “Tua, ibagak ed sikayo ya anggapo so propeta ya aawaten ed dilin baley to. 25  Singa bilang, ibagak ed sikayo so tua, Dakel so bibiin balo ed Israel diad saray agew nen Elias sanen ag-inmuran ed loob na taloy taon tan anem bulan, kanian agawa so baleg ya eras ed satan a dalin, 26  ingen agnibaki si Elias ed saratan a bibii, noag dia labat ed samay balo ed Zarepta diad dalin na Sidon. 27  Ontan met, dakel iray akating ed Israel diad panaon nen propetan Eliseo, ingen anggapoy alinisan ed sikara, noag si Naaman lambengat a taga Sirya.” 28  Natan et sinmanok a maong iramay amin a wadman ed sinagoga ya akadngel ed sarayan bengatla; 29  tan inmalagey ira tan sikatoy impaway dan tampol ed syudad, tan inyakar da ed tagey na palandey ya akaletnegan na syudad da pian ipelag da a paulsong. 30  Balet sikatoy dinmalan ed pegley da tan linma la. 31  Tan sikatoy linma ed Capernaum, a sakey a syudad na Galilea. Et imbangat to ra legan na sabaton; 32  tan nikelawan ira ed paraan na panagbangat to, ta say panagsalita to et walaay autoridad. 33  Natan diad sinagoga et walay sakey a lakin aselepan na sakey ya espiritu, sakey a marutak a demonyo, tan inmeyag a makmaksil: 34  “Ah! Anto so pibabali mi ed sika, Jesus a Nazareno? Linma ka dia pian deralen mo kami? Amtak no siopa ka, sika so Masanto na Dios.” 35  Balet binano itan nen Jesus, a kuan to: “Agka maingal, paway ka ed sikato.” Kanian, kayarin intumba na demonyo so laki diad pegley da, pinmaway itan ya agto sinakitan so laki. 36  Diad saya et mankelkelaw iran amin tan nantotongtong ira, a kuan da: “Anto iyan klase na panagsalita, ta walay autoridad tan pakayari ton mangiganggan ed saray marutak ya espiritu, tan ompapaway ira?” 37  Kanian say balita nipaakar ed sikato so akasabi ed amin a pasen a walad kaliberliber. 38  Sanen pinmaway ed sinagoga, sikatoy linmoob ed abung nen Simon. Natan say biin katulangan nen Simon et atagtagey so petang to, tan kinerew da ed sikato a tulongan to. 39  Kanian inasinggeran tan inusdongan to, tan pinakepa toy petang to, tan naandi itan. Et tampol a binmangon so bii tan nanserbi ed sikara. 40  Balet sanen onseselek lay agew, inyakar ed sikato na amin a totoo iramay kaiba ran walaay nanduruman sakit. Pinaabig to ra diad impangitapew toy lima to ed kada sakey ed sikara. 41  Ontan met, saray demonyo et pinmaway ed amayamay, ya oniay iyeeyag da: “Sika so Anak na Dios.” Balet, binano to ra, tan agto ra inabuloyan a mansalita, ta amta ra a sikato so Kristo. 42  Sanen kabuasan la, sikatoy pinmaway tan linma ed sakey a nisulinek a pasen. Balet sikatoy inanap na dakel a totoo tan akasabi ra ed kawalaan to, tan sinali ran agpaalisen. 43  Balet inkuan to ed sikara: “Kaukolan ko met so onla ed arum niran syudad pian iyabawag so maong a balita na panarian na Dios, ta saya so angibakian ed siak.” 44  Kanian intuloy toy nampulong diad saray sinagoga ed Judea.

Paimanod leksab

Luc 4:8 * Odino, “sagradon panaglingkor.”
Luc 4:15 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 4:23.