Lucas 22:1-71

22  Natan et asingger lay piesta na saray agpinalebag a tinapay, say tatawagen a Paskua.  Ontan met, saray manunan saserdote tan saray eskriba et mannononot na epektibon paraan no panon so pamatey da ed sikato, ta natatakot ira ed totoo.  Balet linmoob si Satanas ed puso nen Judas, say tatawagen ya Iscariote, a kabiangan ed saray labindua,  tan sikatoy linma tan akitongtong ed saray manunan saserdote tan saray kapitan ed templo no anto so epektibon paraan pian sikatoy iyawat to ed sikara.  Et nanliket ira tan nampapaknaan da a sikatoy ikdan day pilak a kuarta.  Kanian sikatoy inmabobon, tan nananap na maabig a pankanawnawa pian niyawat toy Jesus ed sikara ya anggapoy dakel a totoo.  Et sinmabi lay agew na saray agpinalebag a tinapay, a diad satan et nepeg ya iyapay so bagat ed paskua;  tan imbaki toy Pedro tan Juan, a kuan to: “La kayo tan iparaan yoy pangdeman tayo ed paskua.”  Inkuan da ed sikato: “Iner so labay mon pangiparaanan mi ed satan?” 10  Inkuan to ed sikara: “Nia! Sano onloob kayo ed syudad et abeten kayo na sakey a lakin sankasakbat toy sambuyog a danum. Tumbok yo ed abung a looban to. 11  Tan nepeg yon ibaga ed akan-abung, ‘Papaibaga na Managbangat: “Iner so kuarto a parad saray sangkaili a nayarin panganan koy paskua a kaibak iray disipulok?”’ 12  Et ipanengneng ed sikayo na satan a laki so baleg a kuarto ed tagey a wala laray kagawaan. Ditan so pangiparaanan yo.” 13  Kanian linma ra tan aromog da so imbaga to ed sikara, tan imparaan da so paskua. 14  Sanen asabi lay oras, sikatoy dinmungo ed lamisaan, tan kaiba to iray apostol. 15  Tan inkuan to ed sikara: “Nampirpirawatan ko a kanen iyan pangdeman ed paskua a kaiba ta kayo antis na panirap ko, 16  ta ibagak ed sikayo, Agak mangan lamet ed saya anggad nasumpal iya diad panarian na Dios.” 17  Tan kapangawat to ed kopa, sikatoy akisalamat tan inkuan to: “Ala yo iya tan ipasa yo ed balang sakey ed sikayo; 18  ta ibagak ed sikayo, Manlapud natan et agak oninum lamet ed sayan alak anggad isabi na panarian na Dios.” 19  Ontan met, sikatoy angala na tinapay, akisalamat, pinisag to, insan inter to ed sikara, a kuan to: “Saya so mankabaliksay laman ko a nepeg ya iter parad sikayo. Itultuloy yon gawaen iya bilang pakanodnonotan ed siak.” 20  Ontan met so ginawa to ed kopa, a kayari na pangdem da et inkuan to: “Sayan kopa et mankabaliksay balon sipanan a pinaletan na dalak, a nepeg ya iyibung nisengeg ed sikayo. 21  “Balet, nia! karungok ed sayan lamisaan so mangiyawat ed siak. 22  Ta say Anak na too et onla la unong ed samay nipasakbay la, ingen ta pakaskasi la itan a too a diad panamegley to et niyawat so Anak na too!” 23  Kanian nantetepetan ira no siopa ed sikara so peteg a manggawa ed saya. 24  Balet, wala met so agawan ampetang a sangsangan ed sikara no siopa so manunaan. 25  Et inkuan to ed sikara: “Saray arari na nasyones et pakakatawan ed saray totoo, tan saramay walaan na pakauley ed saray totoo et tatawagen a saray Manamalangkap. 26  Balet, aliwa kayo komon ya ontan. Say sankamanunaan ed sikayo et magmaliw komon a sankayugtanan, tan samay ompapasen a manunaan et magmaliw a managserbi. 27  Ta siopa so mas manunaan, samay akarungo ed lamisaan odino samay manseserbi? Agta samay akarungo ed lamisaan? Balet siak et singa samay sakey a manseserbi ed sikayo. 28  “Ingen, sikayo iray nansiansia ed siak sanen nasusubok ak; 29  tan misipanan ak ed sikayo parad sakey a panarian, no panon a say Amak et akisipanan ed siak, 30  pian nayarian yoy mangan tan oninum diad lamisaan ko ed panarian ko, tan makayurong kayo ed saray trono pian mangukom ed labinduan tribu na Israel. 31  “Simon, Simon, nia! kinerew nen Satanas a yakayaken to kayon singa trigo. 32  Balet impikasi ta ka lan masimsimoon ta pian ag-onkapuy so pananisiam; tan sano akapawil ka la, pabiskeg mo iray agagim.” 33  Insan inkuan nen Pedro ed sikato: “Katawan, akaparaan ak a napriso tan ompatey a kaibam.” 34  Balet inkuan to: “Pedro, ibagak ed sika, Sakbay ya onkukaok so sakey a lalong ed sayan agew, mamitlo ya ibagam ya agmo ak kabat.” 35  Inkuan to met ed sikara: “Sanen imbaki ta kayon andian na supot na kuarta tan pananginay naakan tan saray sandalyas, agta anggapo so kinmulang ed sikayo?” Inkuan da: “Anggapo!” 36  Insan inkuan to ed sikara: “Balet natan, samay walaan na supot na kuarta et alaen to itan, pati say pananginay naakan, tan samay andian na espada et ilako toy ilalatop ton kawes tan manaliw na sakey. 37  Ibagak ed sikayo, sayan nisulat et nepeg a nasumpal ed siak, salanti, ‘Sikato so nibilang ed saray makasalanan.’ Ta nasusumpal so amin a nisulat nipaakar ed siak.” 38  Insan inkuan da: “Katawan, nia! walay duaran espada.” Inkuan to ed sikara: “Magenap la itan.” 39  Et sikatoy pinmaway, tan linma ed Palandey na saray Olibo unong a niyugali to la, tan tinmumbok met ed sikato iray disipulo. 40  Sanen akasabi la diman, inkuan to ed sikara: “Manpikasi kayon naynay, ta pian agkayo napelag ed tukso.” 41  Tan sikatoy inmarawi na daiset* ed sikara, tan tinmalimukor insan nampikasi, 42  a kuan to: “Ama, no labay mo, ekal mo ed siak iyan kopa. Balet aliwan say linawak so nagawa, noag say linawam.” 43  Insan walay anghel a nanlapud tawen a nampanengneng tan amabiskeg ed sikato. 44  Balet lapud nagogonigon a maong, sikatoy nantultuloy a nampikasin masimsimoon; tan say linget to et nagmaliw a singa dala a mantedter ed dalin. 45  Kayari ton nampikasi et nila to iray disipulo tan asabian to ran akateglep lapud paneermen da. 46  Tan inkuan to ed sikara: “Akin et nanaugip kayo? Bangon kayo tan mantultuloy kayon manpikasi ta pian agkayo napelag ed tukso.” 47  Legan a sikatoy mansasalita ni, nia! sinmabi so dakel a totoo, tan walad unaan da imay tatawagen a Judas, sakey ed saray labindua, tan inasinggeran toy Jesus tan inangoban to. 48  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Judas, kasin inangoban moy Anak na too pian iyawat mo?” 49  Sanen alikas na saramay kaiba to a walay nagawa, inkuan da: “Katawan, usaren mi la iray espada mi?” 50  Et sakey ed sikara so anigbat ed aripen na atagey a saserdote tan atapyas so kawanan a layag to. 51  Balet inmebat si Jesus: “Duga la!” Tan diniwit toy layag na aripen tan pinaabig to. 52  Insan inkuan nen Jesus ed saray manunan saserdote tan saray kapitan na templo tan mamasiken a linma diman pian mangerel ed sikato: “Kasin linma kayo dia pian erelen yo ak a singa sakey a matakew, a wala niray awit yon espada tan pekpek? 53  Sanen inagew-agew a kaiba yo ak diad templo, agyo inyunat iray lima yo pian erelen ak. Balet natan lay oras yo tan say pakauley na kabilungetan.” 54  Insan sikatoy inerel da tan inawit da tan inloob da ed abung na atagey a saserdote; balet manumtumbok si Pedro ed bandad arawi. 55  Sanen namparlang ira na apoy diad pegley na lolooban tan yinmurong iran nantitipon, kaiba ray Pedro ya akayurong. 56  Balet walay sakey ya aripen a bii ya akanengneng ed sikato a mandadangdang tan ninengneng ton maong tan inkuan to: “Kaiba to met iyan too.” 57  Balet imburi to itan, a kuan to: “Agko kabat itan a too.” 58  Tan nagugunoyan et inkuan na sananey nin akanengneng ed sikato: “Sakey ka met ed sikara.” Balet inkuan nen Pedro: “Andi pa, agko ra kaiba.” 59  Tan kayari sakey oras et walay sakey nin laki a mapilpilit ya angikuan: “Seguradon kaiba to met iyan too; ta diad tua et sikatoy taga Galilea!” 60  Balet inkuan nen Pedro: “Agko amta itay ibabagam.” Sanen sikatoy mansasalita ni et biglan kinmukaok so sakey a lalong. 61  Tan linmingaw so Katawan tan ninengneng toy Pedro, tan anonotan nen Pedro imay imbaga na Katawan ed sikato: “Antis ya onkukaok so sakey a lalong ed sayan agew, iburim ak a mamitlo.” 62  Et sikatoy pinmaway tan inmaki-akis. 63  Natan, sikatoy inelek-elekan tan pinoponiti na saray lalakin manbabantay ed sikato; 64  tan kayari ran sinakbongay lupa to, sikatoy tinepetan da, a kuan da: “Ibagam pa ed sikami, siopay amoniti ed sika?” 65  Tan dakel ni so imbabaga ra a panag-ayew ed sikato. 66  Sanen kabuasan la, nandaragup so ulop na mamasiken na totoo, saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan sikatoy inyarap da ed Sanhedrin, a kuan da: 67  “Ibagam ed sikami no sika so Kristo.” Balet inkuan to ed sikara: “Anggano ibagak ed sikayo, agyo lanlamang panisiaan itan. 68  Sakey ni, no tepetan ta kayo, agkayo lanlamang onebat. 69  Balet manlapud natan, say Anak na too et onyurong diad kawanan a pakapanyari na Dios.” 70  Diad saya et inkuan dan amin: “Sika sirin so Anak na Dios?” Inkuan to ed sikara: “Sikayon mismo so mangibabaga a siak so Anak na Dios.” 71  Inkuan da: “Akin et nakaukolan tayo ni so arum a testigo? Ta nadngel tayo lan mismo itan ed sangi to.”

Paimanod leksab

Luc 22:41 * Odino, “say kaarawi na intupak a bato.”