Lucas 7:1-50

7  Sanen asumpal to lay amin a sinalita to diad pakadngel na totoo, sikatoy linma ed Capernaum.  Ditan et walay sakey ya opisyal na armada a mansasakit so pinabpabli ton aripen tan ngalngali la ompatey.  Sanen abalitaan toy nipaakar ed si Jesus, imbaki to iray mamasiken na saray Judio pian tawagen dan mamaabig ed aripen to.  Insan akikasin maong iramay linma ed si Jesus, a kuan da: “Sikatoy manepeg a tulongan mo,  ta inaro toy nasyon tayo tan impaalageyan to kami na sinagoga.”  Kanian akila si Jesus ed sikara. Balet sanen sikatoy asingger la ed abung, imbaki la na opisyal na armada iray kakaaro to pian ibaga ran: “Katawan, agka la manaabala, ta agak makanepegan a mamaloob ed sika diad abung ko.  Ta agko impasen a manepeg ak ya ondago ed sika. Balet ibagam labat so salita, tan onabig lay aripen ko.  Lapud sakey ak met a toon manpapasakop ed autoridad, tan wala met iray sundalon igaganggan ko, tan no ibagak ed sakey a, ‘La ka!’ et sikatoy onla, tan diad sananey, ‘Gala!’ et sikatoy ondago, tan diad aripen ko, ‘Gawam iya!’ et gawaen to itan.”  Et nandinayew si Jesus ed sikato sanen nadngel to iraya, tan nilingaw to iray totoon ontutumbok ed sikato tan inkuan to: “Ibagak ed sikayo, Anggan dia ed Israel et anggapoy aromog ko a walaan na onian kabaleg a pananisia.” 10  Tan sanen akapawil la ed abung iramay imbaki, asabian da ya inmabig lay aripen. 11  Kayarin tuloy na saya et sikatoy amaarap ed syudad a tatawagey Nain, tan akila ed sikato iray disipulo to tan say amayamay a totoo. 12  Sanen sikatoy asingger la ed lolooban na syudad, nia! walay itutulor ya inatey a laki, ya alenleneg kalamor ya anak nen ina to ya abalo la. Kaiba to met so amayamay a totoon nanlapud syudad. 13  Sanen sikatoy anengneng na Katawan, sikatoy naabagey to tan inkuan to ed sikato: “Agka la onaakis.” 14  Diad saman et inmasingger tan binembenan toy angiparukolan ed bangkay kanian tinmunda iramay mangaalsa, tan inkuan to: “Balolaki, ibagak ed sika, Bangon ka!” 15  Tan samay lakin inatey et yinmurong tan ginmapon nansalita, tan sikatoy inter to ed ina to. 16  Natan et tinmakot iran amin, tan inggloria ray Dios, a kuan da: “Sinmabi ed limog tayo so sakey a makapanyarin propeta,” tan, “Inimano na Dios so totoo to.” 17  Tan sayan balita nipaakar ed sikato et kinmayat ed interon Judea tan ed amin a dalin a walad kaliberliber. 18  Natan et akabatan nen Juan irayan amin a bengatla diad panamegley na saray disipulo to. 19  Kanian tinawag nen Juan so duara ed saray disipulo to tan imbaki to ra ed Katawan pian mangitepet: “Kasin sika imay aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?” 20  Kasabi na saramay lalaki ed sikato, inkuan da: “Imbaki kami dia nen Juan a Bautista pian itepet no, ‘Kasin sika imay aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?’” 21  Diad saman ya oras et pinaabig toy dakel a totoon walaay beblay tan graben sakit tan pinapaway to iray mauges ya espiritu, tan impawil toy pakanengneng na dakel a bulag a totoo. 22  Insan inebatan to imay duara: “La kayo, ibalita yo ed si Juan so anengneng tan nadngel yo: saray bulag et makakanengneng la, saray piley et makakaakar la, saray akating et nalilinisan la tan saray telek et makakarengel la, saray inaatey et napapaoli la, diad saray mairap-bilay et nipapasabi la so maong a balita. 23  Tan maliket imay ag-atiror ed siak.” 24  Sanen inmalis la iramay imbaki nen Juan, inkuan to ed saray totoo nipaakar ed si Juan: “Antoy nila yon nengnengen diad kalawakan? Sakey a tanubong ya ipalirpalir na dagem? 25  Anto sirin so nila yon nengnengen? Sakey a toon akasulong na anlemek iran klase na ilalatop a kawes? Nia, saramay akakawes na mararakep tan manbibilay a main-inawa et walad saray palasyo. 26  Anto sirin so nila yo dia a nengnengen? Sakey a propeta? On, ibagak ed sikayo, aliwa lambengat a sakey a propeta. 27  Sikato imay tutukoyen na akasulat a, ‘Nia! ibakik nin unona so mensaherok pian mangiparaan na dalanen mo.’ 28  Ibagak ed sikayo, Diad saramay inyanak na bibii et anggapo lay babaleg nen say si Juan, balet saman so memelag ed panarian na Dios et babaleg nen say sikato.” 29  (Tan sanen nadngelan iya na amin a totoo tan saray managsingil na buis, inyabawag da a matunong so Dios, ta binautismoan ira nen Juan. 30  Balet imbaliwala na saray Fariseo tan saramay mikabisado ed Ganggan so simbawa na Dios ed sikara, ta ag-ira binautismoan nen Juan.) 31  “Siopa sirin so pangikomparaan ko ed saray totoo na sayan kailalakan, tan sioparay kaparpara ra? 32  Singa ira ugugaw a manyudyurong diad tindaan tan maniingalan, tan kuan da, ‘Tinugtogan mi kayoy plauta, balet agkayo sinmayaw, nanurangal kami, agkayo balet nanakis.’ 33  Mipadpara, si Juan a Bautista et agmamangan na tinapay tan ag-oniinum na alak, balet say kuan yo, ‘Sikatoy aselepan na demonyo.’ 34  Say Anak na too et mamangan tan oniinum, balet say kuan yo, ‘Nia! Sakey a toon masiba tan mainum na alak, a kaaro na saray managsingil na buis tan saray managkasalanan!’ 35  Balet, say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray gawa na satan.” 36  Natan et walay sakey ed saray Fariseo a mapilit ya angimbita ed sikaton midungo ed sikato. Kanian sikatoy linma ed abung na sayan Fariseo tan dinmungo ed lamisaan. 37  Tan nia! naamtaan na sakey a biin kabkabat ed syudad bilang managkasalanan ya akirungo si Jesus diad abung na samay Fariseo. Sayan bii et angawit na sakey a botelyan alabastro a nankargay ambalingit a larak, 38  tan linma ed benegan, diad salian nen Jesus, a nanakis tan binasa to na lua to iray sali nen Jesus tan pinunasan to iratan na buek to. Ontan met, inangoban to iray sali nen Jesus tan pinuyokan toy ambalingit a larak. 39  Sanen anengneng iya na Fariseo ya angimbita ed sikato, inkuan to ed dili to: “No propeta iyan too, amta to no siopa tan no anton klase na bii so manidiwit ed sikato, a saya et managkasalanan.” 40  Balet inkuan nen Jesus ed sikato: “Simon, walay ibagak ed sika.” Et inkuan to: “Anto’man, Managbangat?” 41  “Walay duaran laki ya akautang ed sakey a managpabayes. Samay sakey et akautang na limanlasus a denario,* balet samay sakey et limamplo. 42  Sanen anggapon balot so nibayar dan dua, mabulos to iran pinerdona. Siopa sirin ed sikara so mas mangaro ed sikato?” 43  Inmebat si Simon: “Say nibagak et samay pinerdona to a mas baleg so utang to.” Et inkuan to ed sikato: “Dugay ebat mo.” 44  Diad saman et ninengneng to imay bii tan inkuan to ed si Simon: “Nanenengneng mo iyan bii? Linmoob ak ed abung mo, balet ta agmo ak inikdan na danum a panuras koy salik. Ingen sayan bii et binasa to na lua to iray salik tan pinunasan to iratan na buek to. 45  Agmo ak inangoban, balet sayan bii et aangoban to iray salik manlapu la ed insabik dia. 46  Agmo nilarakan so ulok, balet sayan bii et pinuyokan to na ambalingit a larak iray salik. 47  Nisengeg ed saya, ibagak ed sika, anggaman dakel so kasalanan to et aperdona la iratan, lapud baleg so panangaro to. Balet samay naperdona na daiset et mangaaro na daiset.” 48  Insan inkuan to ed bii: “Aperdona la iray kasalanan mo.” 49  Diad saya et oniay inisip na saramay karungo to ed lamisaan: “Siopa iyan too ta anggan saray kasalanan et peperdonaen to?” 50  Balet inkuan to ed bii: “Insalba kay pananisiam. La ka la ed kareenan.”

Paimanod leksab

Luc 7:41 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 18:24.