Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Gũus-y ne ‘sãamb koeese’

Gũus-y ne ‘sãamb koeese’

 Gũus-y ne ‘sãamb koeese’

“B na n zoe n basa sãana; tɩ bõe, bãmb ka mi sãamb koees ye.”—ZÃ 10:5.

1, 2. a) A Maari manesem yɩɩ wãn to, a Zezi sẽn bool-a n pʋd a yʋʋrã, la bõe la a Zezi reng n yeel n wilg rẽ? b) Bõe n sõngd tõnd tɩ d kell n tũ a Zezi neere?

A ZEZI sẽn vʋʋgã ra geta pagã sẽn yas a yao-vɩʋʋgã noorã. A ra mii pagã sõma. Ra ya a Maari sẽn yit Magdala wã. Sẽn pẽneg yʋʋm a yiib sẽn deng rẽ, a ra riga zĩn dãmb sẽn da tar-a. Rẽ tɛkã, a yãaga yẽ ne a tʋm-tʋmdbã, n ges b yell daar fãa. (Luk 8:1-3) La baraarã yẽ, a Maari sũurã ra sãama wʋsg t’a yãbda, a sẽn yã a Zezi sẽn ki wã, la a kũumã me sẽn menema yĩnga. Rẽ n so t’a Zezi sok-a: “Paga, yaa bõe tɩ fo yãbda? Fo baooda ãnda?” Yẽ sẽn tẽed tɩ yaa tɩɩsa gũudã, a leokame: “M kẽema, sã n yaa yãmb n dɩk bãmb bɩ y wilg maam yãmb sẽn gãneg bãmb zĩig ninga tɩ m tɩ rɩk-ba.” T’a Zezi yeele: “Maari!” Tao-tao, a bãngame tɩ ya a Zezi, a sẽn da minim n gomd ne yẽ to-to wã yĩnga, t’a yeel ne sũ-noog tɩ “Rabbuni!” sẽn dat n yeel tɩ: M karen-saamba! La a mobg a Zezi.—Zã 20:11-18.

2 Kɩba-kãngã wilgda a Zezi sẽn togs bũmb ning sẽn deng sasa kãnga wã ne manesem sẽn kẽed sũuri. A maka a mengã ne pe-kɩɩma, la a karen-biisã ne piisi, n yeel tɩ pe-kɩɩm boonda a piis ne b yʋya, la b mii a koɛɛgã. (Zã 10:3, 4, 14, 27, 28) Sɩda, wala pesg sẽn mi a kɩɩmã, a Maari bãnga a Pekɩɩmã sẽn yaa Kiristã. Yaa woto me ne a Zezi karen-biisã rũndã-rũndã. (Zã 10:16) Wala pesg tʋb sẽn wʋmd sõma tɩ sõngd-a t’a kell n pʋg pe-kɩɩmã, tõnd me sẽn tar yam vẽenem tẽebã wɛɛngẽ wã sõngd-d lame tɩ d tũud d Pekɩɩm sõng a Zezi Kirist naoã neere.—Zã 13:15; 1 Zã 2:6; 5:20.

3. Sogs-bʋs la a Zezi bilgr ning sẽn tɩ loe ne pe-yãgrã wat ne?

3 La sã n yaa ne bilg-kãng me, pesg sẽn tõe n bãng ninsaalb koees n bakã yĩng kɩtame t’a tõe n bãng a sõngda koɛɛga, la ned sẽn dat-a ne wẽng koɛɛg n welge. Woto pa reem yell ye, bala tõnd tara bɛɛb sẽn tar sɩlem. Yaa ãnd dãmba? Wãn to la b maanda? Wãn to la d tõe n kogl d mense? Sẽn na yɩl n bãng rẽ, bɩ d ges bũmb a to a Zezi sẽn yeel pe-yãgrã bilgr pʋgẽ wã.

‘Ned ning sẽn pa tũud yãgrã noor n kẽ wã’

4. Pe-kɩɩmã bilgr pʋgẽ, ãnd la piisã pʋgda, la ãnd la b pa pʋgde?

4 A Zezi yeelame: “Ned ninga sẽn kẽed yãgr noore, yẽ yaa piis pe-kɩɩma. Gũuda pakdame n kõ yẽnda, la piisa wʋmda yẽ koɛɛga. La yẽ boonda a meng piis ne b yʋya, la bãmb pʋgda yẽ n yita. La yẽ sẽn yiisd a piisã, a lʋɩta bãmb taoore. La piisa tũuda yẽnda b sẽn mi yẽ koɛɛga yĩnga. B na n zoe n basa sãana; tɩ bõe, bãmb ka mi sãamb koees ye.” (Zã 10:2-5) Ges-y t’a Zezi goma pe-kɩɩmã koɛɛg yell naoor a yiibu, la tãab-n-soabã a goma “sãamb koees” yelle. Yaa sãan-bʋg buud yell la a Zezi sẽn gomdã?

5. Bõe yĩng tɩ d pa reegd sãan buud ning yell b sẽn gom Zã sak 10 pʋgẽ wã?

5 A Zezi pa gomd sãan buud ning d sẽn segd n deeg sãandã yell ye. Biiblã pipi buud-goamẽ, maan sãand võor yaa “sãamb nonglem.” (Hebre dãmba 13:2) Ned pa rat  n deeg a Zezi bilgrã pʋgẽ sãanã buud ye. Sãan-kãng ‘gãngda zĩig a to n ka tũud yãgrã noor n kẽ ye.’ A yaa ‘wagdr la fãada.’ (Zã 10:1) Ãnd soab n yɩ pipi n lebg wagdr la fãada, tɩ b gom a yell Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ? Yaa a Sʋɩtãana. Tõnd yãta rẽ vẽeneg Sɩngr sebrã pʋgẽ.

B sẽn wʋm sãan koɛɛg pipi

6, 7. Bõe yĩng tɩ zems tɩ b bool a Sʋɩtãan tɩ sãan la wagdre?

6 Sɩngr 3:1-5 bilgda b sẽn wʋm sãan koɛɛg to-to pipi tẽng zugu. Kɩbarã wilgdame t’a Sʋɩtãan tũnuga ne waaf n gom ne pipi pag a Hawa n belg-a. Yaa sɩda, kɩba-kãngã pʋgẽ, b pa yeel vẽeneg t’a Sʋɩtãan yaa “sãan” ye. Baasg zãnga, a tʋʋmã wilgdame tɩ ne manesem wʋsgo, a yaa wa sãan ning a Zezi sẽn bilg a makrã pʋgẽ tɩ be Zã sak 10 pʋgẽ wã. D ges yɛl sẽn wõnd taab beenẽ.

7 A Zezi wilgame tɩ sãanã pa tũud noorã n kẽ yãgrã pʋgẽ vẽeneg woto ye. A Sʋɩtãan me pa vẽneg a meng n gom ne a sẽn dat n sãam a soabã a toor ye, a tũnuga ne waafo. Sɩlem manesem kãngã wilga a Sʋɩtãan sẽn sɩd yaa a soabã, yaa bɛlgd meng-menga. Sẽn paase, sãanã sẽn kẽ yãgrã pʋgẽ wã yaa sẽn na yɩl n zu piisã. Sɩda, a wẽnem yɩɩda wagdre, bala a ratame n ‘kʋ la a sãam’ me. (Zã 10:10) A Sʋɩtãan me yaa wagdre. A belga a Hawa n kɩt t’a bas Wẽnnaam sakre. Sẽn paase, a Sʋɩtãan kɩtame tɩ ninsaalbã kiidẽ. Rẽnd a yaa nin-kʋʋda.

8. Wãn to la a Sʋɩtãan golem a Zeova goamã la a rogl yam-wẽng a zugu?

8 A Sʋɩtãan pʋ-likã yɩɩ vẽeneg a sẽn golem a Zeova goamã la a rogl yam-wẽng a zugã yĩnga. ‘Rẽ yĩnga Wẽnnaam sɩd yeela yãmb tɩ y ra rɩ tɩɩs nins fãa sẽn be zẽeda zĩigẽ wã biis bɩ?’ Woto la a sok a Hawa. A Sʋɩtãan maana wala rẽ yaa lingr ne-a, tɩ yaa wa a ra yetame: ‘Wẽnnaam yɩta wãn n maan yel-kɛgr woto?’ La a paase: “Wẽnnaam miimi tɩ daar ninga yãmb sẽn na n yãk a biisã n dɩ, yãmb nina na n pukame tɩ yãmb lebg wa Wẽnnaam n mi sõama ne wẽng n bake.” Ges-y a sẽn yeel tɩ “Wẽnnaam miimi” wã võore. A Sʋɩtãan da rat n yeela woto: ‘Mam mii Wẽnnaam sẽn mi wã. M mii yam ning sẽn be ne-a wã, yaa yam-wẽnga.’ (Sɩngre 2:16, 17; 3:1, 5) Zu-bʋko, a Hawa ne a Ãdem pa zãgs sãan-kãngã koɛɛg kelgr ye. B saka a koɛɛgã n wa ne toog b mens la b yagensã zutu.—Rom dãmba 5:12, 14.

9. Bõe yĩng tɩ pa lingr tɩ d wʋm sãamb koees rũndã-rũndã?

9 Rũndã-rũndã, a Sʋɩtãan maanda woto n dat n belg Wẽnnaam nin-buiidã. (Wilgri 12:9) A yaa “ziri ba,” la neb nins sẽn maand wa yẽ n makd n na n belg Wẽnnaam sõgen dãmbã ya a Sʋɩtãan kamba. (Zã 8:44) Bɩ d ges d sẽn wʋmd sãambã koees to-to rũndã-rũndã.

D sẽn wʋmd sãamb koees to-to rũndã-rũndã

10. Manesem a yembr b sẽn tũnugd ne n taasd sãambã koees la bʋgo?

10 Belgr tagsa. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Bɩ y ra sak tɩ koe-sãams toɛy-toɛy yuus yãmb yam ye.” (Hebre dãmba 13:9) Yaa koe-bʋs buudu? B sẽn tõe n ‘yuus tõnd yamã’ yĩnga, yaa vẽeneg t’a Poll da gomda zãmsg sẽn sãamd tõnd tẽebã yelle. Yaa ãnd dãmb n taasd koe-sãams kãensã? A Poll togsa kiris-neb kãsem dãmbã woto: “Neb na n yika yãmb sʋk n zãms neba sẽn ka sɩda n belg karen-biisa tɩ b tũ bãmba.” (Tʋʋma 20:30) Sɩda, a Poll wakatẽ wã la rũndã-rũndã me, neb kẽer sẽn da be kiris-neb tigingã pʋgẽ makdame masã n na n belg piisã n pa  togsd sɩd zãnga, bɩ n yagd ziri vẽenega. Wa tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn wilgã, b tũnugda ne ‘sɩlem goama,’ goam sẽn wõnd sɩd n yaool n yaa belgre.—2 Pɩɛɛr 2:3.

11. Wãn to la goam nins sẽn be 2 Pɩɛɛr 2:1, 3 pʋgẽ wã wilgd sɩdã kɩɩsdb manesem la b bõn-datla?

11 A Pɩɛɛr wilga sɩdã kɩɩsdb manesem a taab n yeel tɩ b na n ‘zãmsa neba zãmsg sẽn na n sãam bãmba.’ (2 Pɩɛɛr 2:1, 3) Wala wagdr ning yell a Zezi sẽn gom a makrã pʋgẽ sẽn ‘gãngd zĩig a to n ka tũud yãgrã noor n kẽ wã,’ sɩdã kɩɩsdb me soosdame n wa tõnd sʋka. (Galat dãmba 2:4; Ziid 4) Yaa bõe la b rata? A Pɩɛɛr paasame: “Bãmb na n belga yãmb n paam yõodo.” Sɩda, baa bʋʋm nins sɩdã kɩɩsdb sẽn tõe n bao n kõ b mensã, b bõn-datlã meng-meng yaa soos n ‘zuki, n kʋ la sãam.’ (Zã 10:10) Gũus-y ne sãan-kãense!

12. a) Wãn to la tõnd tũud-n-taasã tõe n kɩt tɩ d wʋm sãamb koeese? b) Bõe wõneg n be a Sʋɩtãan sẽn belgd nebã to-to wã la sãambã sẽn maand to-to wã sʋk rũndã-rũndã?

12 Tũud-n-ta-wẽnse. D tõe n wʋma sãambã koees neb nins tõnd sẽn maand tũud-n-taar ne wã sʋka. Sẽn yɩɩd fãa, tũud-n-ta-wẽnsã yaa yell n kõ kom-bɩɩsã. (1 Korẽnt dãmba 15:33) Tẽeg-y t’a Hawa yʋʋm la a minim n da paood n yɩɩda, la tɩ yaa yẽ la a Sʋɩtãan yãk n na n belge. A kɩtame tɩ pagã tags t’a Zeova ra gɩdgd-a-la wʋsgo, tɩ yaool n yaa ziri. A Zeova ra nonga ninsaalbã a sẽn naana, la a ra geta b yell sõma. (Ezai 48:17) Rũndã-rũndã me, sãamb n baood n na n kɩt tɩ yãmb sẽn yaa kom-bɩɩsã tags tɩ y roagdbã yaa n gɩdgd-y-la wʋsgo. Wãn to la sãan-kãensã tõe n tall pãn-tusdg yãmb zutu? Bipugl sẽn yaa kiris-ned sak n deega woto: “Wakat n zĩnd tɩ mam karen-bi-taasã kɩt tɩ mam tẽebã komse. B ra yeta wakat fãa tɩ mam tũudmã tara gɩdgr wʋsgo, la t’a pa zems ye.” La yaa y bãng tɩ y roagdbã nong-y lame. Rẽnd y karen-bi-taasã sã n baood n na n kɩt tɩ y ra tall bas-yard ne y roagdbã, bɩ y ra bas tɩ b belg-y wa a Sʋɩtãan sẽn belg a Hawa wã ye.

13. Manesem sẽn yaa sõma bʋg la a Davɩɩd tall-yã, la wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

13 Tũud-n-ta-wẽnsã wɛɛngẽ, yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd yeelame: “Mam ka zĩnded ne nin-yaals ye, la mam ka tũud zãmb dãmba me ye.” (Yɩɩl Sõamyã 26:4) Yãmb nee sãambã sẽn maand to-to wã bɩ? B solgda b sẽn yaa b rãmba, wala a Sʋɩtãan sẽn solg a sẽn ya a soab n tũnug ne waafã. Rũndã-rũndã, yoaadb kẽer solga b sẽn yaa neb ninsi, la b tʋlsmã meng-menga, n tũnugd ne ẽntɛrnetã. Kãsemb sẽn yaa raglem dãmb tõeeme n wilg ẽntɛrnetẽ wã tɩ b yaa kom-bɩɩse, sẽn na yɩl n belg-yã. Kom-bɩɩse, gũus-y y mens wʋsg tɩ b ra sãam y tẽebã ye.—Yɩɩl Sõamyã 119:101; Yelbũna 22:3.

14. Wakat ninga, wãn to la kɩba-kɩtbã taasd sãamb koeese?

14 Rõdgã. Baa ne kɩbay kẽer sẽn tɩ loe ne a Zeova Kaset rãmbã sẽn zemsã, wakat-wakate, kɩba-kɩtbã basdame tɩ b tũnugd ne-b n yiisd sãambã koeese. Wala makre, tẽng a yembrẽ, b yaga ziri kɩbayẽ wã n yeel tɩ Kaset rãmbã teela a Hitlɛɛr naamã dũni gill Zabr a 2 soabã sasa. A to pʋgẽ, kɩbay sebr a yembr yeelame tɩ Kaset rãmbã sãamda egiliiz roto. Tẽns kẽer pʋsẽ, kɩba-kɩtbã ninga Kaset rãmbã taal n yeel tɩ b zãgsda b kambã tɩbsgo, la tɩ b sakdame tɩ b tẽed-n-taasã maand yel-wẽn-kãsemse. (Matɩe 10:22) Baa ne rẽ fãa, pʋ-peelem dãmb nins sẽn mi tõndã miime tɩ woto yaa rõdg bala.

15. Bõe yĩng tɩ yaa yalemd tɩ d tẽ bũmb ning fãa b sẽn togsd kɩbayẽ wã?

15 Bõe la d segd n maane, sãambã sã n wa sãbgd tõndo? D segd n tũu saglg  ning sẽn be Yelbũna 14:15 pʋgẽ wã. “Zɩt deegda a sẽn wʋmd bũmb ninga fãa. La [yam soab] gũusda ne a sẽn maand bũmb ningã.” Yaa yalemd tɩ d tẽ bũmb ning fãa b sẽn togs kɩbayẽ wã. Baa ne d sẽn pa zãgsd kɩbaya fãa sẽn yit dũniyã neb nengẽ wã, d miime tɩ ‘dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.’—1 Zã 5:19.

Mak-y goamã n ges b sã n yita Wẽnnaam nengẽ

16. a) Wãn to la piis meng-mengã manesem wilgd t’a Zezi goam nins sẽn be Zã 10:4 yaa sɩda? b) Bõe la Biiblã sagend tõnd tɩ d maane?

16 La wãn to la d tõe n sɩd bãng ned sã n yaa d zoa bɩ d bɛ? A Zezi yeelame tɩ piisã tũuda pe-kɩɩmã, “b sẽn mi yẽ koɛɛga yĩnga.” (Zã 10:4) Piisã pa get pe-kɩɩmã sẽn wõnd to-to wã n tũud-a ye, ya a koɛɛgã la b kɛlgda. Sebr sẽn gomd Biiblã gʋlsg wakatẽ tẽns yell wilgame tɩ vugri sãan n yeel tɩ piisã sẽn mi wã yaa b pe-kɩɩmã fuug lakae pa a koɛɛgã ye. La pe-kɩɩm n yeel-a tɩ yaa pe-kɩɩmã koɛɛg la piisã mi. Sẽn na yɩl n bãng sɩda, b teka taab futu. Sãanã ninga pe-kɩɩmã fuugu, n bool piisã, la b pa yẽrg b zĩigẽ wã ye. B ra pa mi a koɛɛgã ye. La baa ne pe-kɩɩmã sẽn ning sãanã futã, a sẽn bool piisã bala, la b sẽn kẽng a nengẽ zĩig pʋgẽ. Rẽnd ned tõe n wõnda pe-kɩɩma, la sã n yaa ne piisã, rẽ pa wilgd t’a sɩd yaa pe-kɩɩm ye. Piisã kelgda sẽn boond-a wã koɛɛg neer n ges sã n yaa pe-kɩɩmã koɛɛga. Wẽnnaam Gomdã yeta tõnd me tɩ d maan woto: ‘Mak-y goamã n ges b sã n yaa Wẽnnaam dẽnda.’ (1 Zã 4:1; 2 Tɩmote 1:13) Bõe n na n sõng tõnd tɩ d maan woto?

17. a) Wãn to la d bãngd a Zeova koɛɛgã? b) A Zeova bãngr sõngda tõnd tɩ d maan bõe?

17 Yaa vẽeneg tɩ d sã n bãngd a Zeova koɛɛgã sõma n paasdẽ, yaa nana ne-d n yɩɩd tɩ d bãng sãan koɛɛg n bak tao-tao. Biiblã wilgda d sẽn paasd bãng-kãng to-to. A yetame: “Yãmb tʋba na n wʋma gomd sẽn gomd yãmb poorẽ wã n yetẽ: ‘Ad sore, bɩ y kẽne.’ ” (Ezai 30:21) “Gomd” ning d sẽn wʋmd d poorẽ wã yita Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Wakat ning fãa tõnd sẽn karemd Wẽnnaam Gomdã, d wʋmda tõnd Pekɩɩm Kãseng a Zeova koɛɛgã. (Yɩɩl Sõamyã 23:1) Woto, tõnd sã n zãmsd Biiblã n paasdẽ, d bãngda Wẽnnaam koɛɛgã n paasdẽ. Bãng-kãng paoong sõngda tõnd tɩ d bãng sãambã koees zĩig pʋgẽ.—Galat dãmba 1:8.

18. a) A Zeova koɛɛgã bãngr baooda bõe maanego? b) Sã n yaa ne Matɩe 17:5, bõe yĩng tɩ d segd n sak a Zezi koɛɛgã?

18 A Zeova koɛɛgã bãngr baooda bõe maaneg me? Koɛɛgã wʋmb toor sẽn ka be, d segd n sak-a lame. Ges-y Ezai 30:21 wã yɛsa. Wẽnnaam Gomdã yetame: “Ad sore.” N-ye, ne Biiblã zãmsg maasem, d wʋmda a Zeova sor-wilgrã. Rẽ poore, a kõta noore: “Bɩ y kẽne.” A Zeova ratame tɩ tõnd tũ d sẽn wʋma. Rẽ, d sã n tũ d sẽn zãmsd bũmb ningã, d wilgdame tɩ d pa wʋm a Zeova koɛɛgã bal ye, la tɩ d sak-a lame me. (Tõodo 28:1) Sak a Zeova koɛɛg rat n yeelame me tɩ d sak a Zezi koɛɛga, bala ya a Zeova mengã n yeel tõnd tɩ d maan woto. (Matɩe 17:5) Bõe la a Zezi sẽn yaa Pekɩɩm Sõngã yet tõnd tɩ d maane? A zãmsda tõnd tɩ d maan karen-biis la d tall bas-yard ne ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd  la sẽn tar yamã.’ (Matɩe 24:45; 28:18-20) D sã n sak a koɛɛgã d na n paama vɩɩm sẽn pa satã.—Tʋʋma 3:23.

“B na n zoe n zãaga ne-a”

19. Tõnd sã n wʋm sãambã koeese, d segd n maan wãn-wãna?

19 Rẽnd tõnd sã n wʋm sãambã koeese, d segd n maana wãn-wãna? D segd n maana wa piis sẽn maand to-to wã. A Zezi yeelame: “Piisã kõn tol n pʋg sãan ye, la b na n zoe n zãaga ne-a.” (Zã 10:5, Kãab-paalgã Koe-noogo) Rẽnd d na n maana yɛl a yiibu. Pipi, d “kõn tol n pʋg” sãan ye. N-ye, d zãgsda sãan fasɩ. Sɩda, Biiblã b sẽn gʋls ne Gɛrkã pʋgẽ, gom-biis nins sẽn yaa “kõn tol n” wã wilgda tõdgr zãng-zãnga. (Matɩe 24:35; Hebre dãmba 13:5) Yiib-n-soaba, d “na n zoe n zãaga ne-a.” Yaa woto bal la d segd n maan ne neb nins zãmsg sẽn pa zems ne Pekɩɩm Sõngã koɛɛgã.

20. D manesem na n yɩɩ wãn to a) sɩdã kɩɩsdb belgr taoore, b) tũud-n-ta-wẽnsã taoore, d) kɩba-kɩtbã sã n wa rõt tõndo?

20 Woto yĩnga, d sã n wa seg neb sẽn gomd n kɩɩsd sɩdã, d segd n maana wa Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã: ‘[Bɩ] y gũus ne neb nins sẽn maand welgr la sẽn wat ne yɛl sẽn ka zems ne koɛɛg ninga yãmb sẽn zãmsã. Bɩ y lak ne bãmba.’ (Rom dãmba 16:17; Tɩt 3:10) Kom-bɩɩs nins sẽn yaa kiris-nebã me sẽn segd yɛl sẽn tɩ loe ne tũud-n-ta-wẽnsã segd n tũu a Poll saglg ning a sẽn kõ bi-bɩɩg a Tɩmote wã: ‘Lak ne yãadem datem wẽnga.’ La kɩba-kɩtbã sã n wa rõt tõndo, d na n tẽega sagl-kãngã a Poll sẽn kõ a Tɩmote wã: ‘Bãmb [neb nins sẽn kelgd sãambã koeesã] na n kelga soalem bala. Bɩ f gũus f meng ne bũmb fãa.’ (2 Tɩmote 2:22; 4:3-5) Baa sãambã koees sẽn be yamleoog to-to ning fãa, tõnd zãagda d mens ne bũmb ning fãa sẽn tõe n sãam tõnd tẽebã.—Yɩɩl Sõamyã 26:5; Yelbũna 7:5, 21; Wilgri 18:2, 4.

21. Keo-bʋg n gũud neb nins sẽn zãgsd sãambã koeesã?

21 Kiris-neb nins sẽn zae ne vʋʋsem sõngã sẽn zãgsd sãambã koeesã, b sakda Pekɩɩm Sõngã goam sẽn be Luk 12:32 pʋgẽ wã. A Zezi yeel-b-la be woto: “Mam piisi, ra zoe-y rabeem ye; tɩ bõe, yãmb Ba sũur yaa noog tɩ b kõt yãmb b soolem.” Woto, ‘piis a taaba’ me yãgdame n dat n wʋm a Zezi gom-kãensã: “Wa-y-yã, yãmb dãmba sẽn tar m Ba barka. Bɩ y reeg soolem ninga sẽn segl yãmb yĩng hal dũniyã naaneg wakatã.” (Zã 10:16; Matɩe 25:34) Ad sɩd yaa keoor sẽn be yamleoog n gũud tõndo, d sã n zãgs ‘sãamba koeese’!

Yãmb tẽrame bɩ?

• Wãn to la a Sʋɩtãan zems ne sãan ning yell a Zezi sẽn gom a bilgrã sẽn tɩ loe ne pe-yãgrã pʋgẽ?

• Wãn to la b wʋmd sãambã koees rũndã-rũndã?

• Wãn to la d tõe n bãng sãambã koeese?

• Tõnd manesem segd n yɩɩ bõe ne sãamba koeese?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 32]

Tõnd manesem yaa wãn to ne sãamb koeese?