Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã kibay b sẽn karme

Kelg-y Biiblã zĩis kẽer b sẽn karme. B paasa miziki, goam la bũmb a taab tɩ be yamleoogo. Bee ne video-rãmb me sẽn yaa mugsã goam.

Yak-y buud-gomd ning y sẽn datã, la y kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ bao wã, tɩ y paamda y sẽn datã, la ne forma toor-toore. Y tõe n gʋlsa Biiblã kibarã gom-zugu, wall Biiblã sebr ning zug kibarã sẽn tika, n paam n yã.

 

WILGRI