Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Laafɩ la sũ-noogo

D sã n wa tar zu-loe-kɛgemse, d tõe n tagsdame tɩ d pa tol n tõe n paam sũur pʋgẽ bãan la sũ-noog ye. Baasgo, Biiblã sõnga neb wʋsg tɩ b tõog n mao ne sũ-sãamse, tood buud toor-toore, la zu-loees a taaba. Leb n sõng-b lame tɩ b vɩɩmã tar võore. Biiblã tõe n sõnga yãmb me tɩ y paam sũ-noogo.

Biiblã toeemda neba

Neb sẽn yit tẽns toor-toor dũniyã gill zug togsa b sẽn maan to-to n paam tɩ b vɩɩmã tall barka, tɩ b tar zood sõma ne Wẽnnaam masã.

Kũum sã n dɩk ned y sẽn nonge

Yãmb ned n maan kaalem bɩ? Y rata sõngr sẽn na yɩl n mao ne y sũ-sãangã bɩ?

Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo

Y sã n tũud Biiblã saglsã, y tõe n paamame tɩ y kãadmã yɩ sõma, tɩ y zakã rãmb vɩɩm yɩ noogo.

Zãms-y Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã

Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?—A zãnga

Biiblã sõngda neb miliyõ-rãmb tɩ b paamd b sogsg kẽer leoore.Yãmb me rata woto bɩ?

Wãn to la d zãmsd ned Biiblã?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã zaalem. Ges-y b sẽn maand rẽ to-to.

Kos-y t’a Zeova Kaset soab wa kaag-yã

Bao-y n bãng-y bũmb Biiblã zug wall a Zeova Kaset rãmbã zug n paase.