Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sẽn be sɩtã pʋgẽ

Karm-y Biiblã sɩtã pʋgẽ, wall y telesarz n kelge. Y leb n tõe n telesarz-a-la ne mugsã goama, sẽn yaa video. B lebga Gʋls-sõamyã: Dũni-paalgã lebgrã tɩ zems kɛpɩ ne Biiblã sɛb b sẽn gʋls ne nug pĩnd wẽndẽ wã, t’a kareng yaa nana. B yiisa Biiblã tõrã bɩ a pʋɩ-sʋk ne sẽn yɩɩd buud-goam 160. Sẽn yɩɩd bãmb milyõ 220 la d zoe n kõ nebã.

WILGRI

GƲLS-SÕAMYÃ: DŨNI-PAALGÃ LEBGRE