Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? Ges-y tẽngrã n yãk sokr ning leoor y sẽn date.

“Yaoolem wakatã” bɩ “dũniyã saab” bãndã yaa bõe?

Biiblã sõdga bũmb toor-toor sẽn na n naag taab n wilg tɩ yaa “dũniyã saab wakate.”

“Yaoolem wakatã” bɩ “dũniyã saab” bãndã yaa bõe?

Biiblã sõdga bũmb toor-toor sẽn na n naag taab n wilg tɩ yaa “dũniyã saab wakate.”

Zãms-y Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã

Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?—A zãnga

Biiblã sõngda neb miliyõ-rãmb tɩ b paamd b sogsg kẽer leoore.Yãmb me rata woto bɩ?

Wãn to la d zãmsd ned Biiblã?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã zaalem. Ges-y b sẽn maand rẽ to-to.

Kos-y t’a Zeova Kaset soab wa kaag-yã

Bao-y n bãng-y bũmb Biiblã zug wall a Zeova Kaset rãmbã zug n paase.