Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? Ges-y tẽngrã n yãk sokr ning leoor y sẽn date.

M segd n pʋʋsa nin-sõamyã wã bɩ?

Y na n bãnga Biiblã sẽn yet d sẽn segd n pʋʋs a soaba.

M segd n pʋʋsa nin-sõamyã wã bɩ?

Y na n bãnga Biiblã sẽn yet d sẽn segd n pʋʋs a soaba.

Zãms-y Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã

Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?—A zãnga

Biiblã sõngda neb miliyõ-rãmb tɩ b paamd b sogsg kẽer leoore.Yãmb me rata woto bɩ?

Wãn to la d zãmsd ned Biiblã?

Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã zaalem. Ges-y b sẽn maand rẽ to-to.

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã

Y tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, sasa la zĩig ning y sẽn date.