Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kibayã zĩiga

 

KIBA-PAALA

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, tãab-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb Sullã ned sẽn togsd bũmb kẽer sẽn tõe n sõng-d tɩ d ra maan yɩɩr wʋsg ne zabrã sẽn yik Erop soolmã yaangã ye.

KIBA-PAALA

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, tãab-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb Sullã ned sẽn togsd bũmb kẽer sẽn tõe n sõng-d tɩ d ra maan yɩɩr wʋsg ne zabrã sẽn yik Erop soolmã yaangã ye.

Yʋʋmd 2023, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, nu soaba

Video-kãngã pʋgẽ, Siglgã taoor lʋɩtb Sull ned a ye n gom b sẽn sõs ne saam-biig a Dennis Christensen la a pag a Irina wã yelle.

2023 Siglgã taoor lʋɩtb sull koeese, yiib-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb sull ned n taas kibay d tẽed-n-taasã sẽn be Tirki wã wɛɛngẽ, la a sõs ne d saam-biis kẽere, hal tɩ b sẽn togs bũmb ninsã kengd raood wʋsgo.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, nii-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb sull ned n wɛgs sõsg n wilg tɩ d segl d menga, n tũud a Zeova saarã, a sẽn teesẽ fãa.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, yopoe-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb sull ned sagend-d lame tɩ d segl d meng tɩ d sã n wa yã yell sẽn wate, bɩ d maan bũmb tao-tao.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, yoob-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb Sull ned n kõt kibay yɛl kẽer wɛɛngẽ, la a wilg vɛrse ning b sẽn yãk tɩ na n yɩ yʋʋmd 2023 vɛrse wã.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese, nu soaba

Siglgã taoor lʋɩtb Sull ned n wilgd bũmb ning sẽn sõng saam-biis tɩ b tõog toog Iniyõ Sovietik naamã sasa b sẽn wa n namsd-b b tũudmã yĩnga. A leb n wilgd-d lame tɩ d bas d yam t’a Zeova teend-d-la wakat fãa.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2022, Siglgã taoor lʋɩtb sull koeese, naas-n-soaba

Siglgã taoor lʋɩtb sull ned sẽn kengd tõnd raood sẽn na yɩl tɩ d tõog toog n ket n sakd a Zeova, la d rɩk d tẽed-n-taas nins sẽn be Eropdelɛstã togs-n-taar n kell n tall sũ-noogo.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2020, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese #7

Siglgã taoor lʋɩtb Sull ned n wilgd kom-bɩɩsã sẽn tõe n maan to-to, n tõog n mao ne zu-loees nins bã-longdgã sẽn wa ne wã.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2020, Siglgã taoor lʋɩtb Sull koeese #6

Siglgã taoor lʋɩtb Sull ned n wilgd d sẽn ket n paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ d tẽebã kengr yĩngã to-to tɩ sekdẽ, baa ne bã-loangdgã.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Koronavirisã kibaya #2

Ges-y a Zeova sẽn wilgd a nin-buiidã sor to-to yel-pakr wakate, la a kɩt tɩ kãsem-dãmb sẽn nong-d get d yell neere.

2023-05-30

KIBAY DŨNIYÃ GILL ZUGU

Yʋʋmd 2020, Siglgã taoor lʋɩtb sull koeese #8

Silglgã taoor lʋɩtb sull ned sẽn wilgd Biiblã bãngr-goamã sẽn tõe n sõng-d to-to tɩ d kell n tõog toogo, bã-longdgã sasa.