Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kom-bɩɩsã

D toeema yʋy kẽer sẽn be sõs-kãngã pʋgẽ.

SOGSG KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

M segl n saame n na n do ned, kãadem yĩng bɩ?

Sagls a nu sẽn na n sõng foom tɩ f bãng f sã n segl n saame n na n sɩng ned roobo, kãadem yĩnga.

SOGSG KOM-BƖƖSÃ SẼN SOKDE

M segl n saame n na n do ned, kãadem yĩng bɩ?

Sagls a nu sẽn na n sõng foom tɩ f bãng f sã n segl n saame n na n sɩng ned roobo, kãadem yĩnga.

Sogsg kom-bɩɩsã sẽn sokde

Kom-bɩɩsã wae n tara sogsg pag ne rao lagengã wɛɛngẽ, zo-rãmbã baoobã wall b roagdbã zugu, pa rẽ bɩ lekollã la yɛl a taaba.

Kom-bɩɩs kẽer sẽn yeele

Tõe tɩ y maooda ne zu-loees y sẽn da na zɩ n seg ye. Ges-y y kom-bɩ-taas sẽn welg zu-loe-kãens buudã to-to.

Desẽ-rãmb video

Yãmb maooda ne zu-​loɛɛg n tagsdẽ tɩ y pa tõe n yã a tɩɩm bɩ? Sã n yaa rẽ, video-​kãensã na n sõng-​y lame tɩ y tõog n welg zu-​loees kẽer kom-​bɩɩs wʋsg sẽn segde.

Sebr kom-bɩɩsã sõngr yĩnga

Seb-kãensã yaa sẽn na n sõng-y tɩ y gʋls y sẽn tagsd bũmb wɛɛngẽ, la sõng-y tɩ y bãng y sẽn tõe n welg y zu-loees kẽer to-to.

Bũmb toor-toor Biiblã zãmsg yĩnga

Bũmb toor-toor y sẽn tõe n ẽnprim n karem Biiblã kibar tɩ yɩ wa y zĩnda be.

Sogsg 10 kom-bɩɩsã sẽn sokde la b leoore

Sagls sẽn yaa sõma sẽn tõe n sõng kom-bɩɩsã tɩ b vɩɩmã yɩ sõma.

Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã zãmsg yĩnga

Yɩl n gom y tẽebã yell yaa toog ne-y bɩ? Seb-kãngã na n sõng-y lame tɩ y paam daood n tõog gom y tẽebã yelle.