Bõn-paal b sẽn ning JW.ORG

2023-06-06

BƖ Y KELL N GŨ!

Logto-kãseng a ye keooga nebã ne reezo sosiyo rãmbã, n yeel tɩ sãamda kom-bɩɩsã: Bõe la Biiblã yet rẽ wɛɛngẽ?

Ges-y Biiblã sagls a tãab sẽn tõe n sõng roagdbã tɩ b kogl b kambã.

2023-06-06

BƖ Y KELL N GŨ!

Dũniyã gill zugu, sodaasã zab-teedã raab ligd yɩɩga dolaarã ligd milyaar tus a yiibu: Bõe la Biiblã yet rẽ wɛɛngẽ?

Biiblã bãngr-gomd a ye n da pĩnd n togs tɩ dũni gill pãn-soaadbã na n wagsda taab naamã poorẽ, tɩ rẽ yaa sabab tɩ b sãamd paoong wʋsgo.

2023-06-02

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE

Bõn-bɩʋʋngo-zĩ-likri 2023

2023-05-31

BƖ Y KELL N GŨ!

Tʋʋm-teed nins b sẽn ning ẽntɛrnetã pʋgẽ tɩ b tõe n tags la b maan wa ninsaalbã yaa sõma bɩ, bɩ pa sõma?

Biiblã wilgda bũmb nins sẽn kɩt tɩ ninsaalbã pa tõe n kɩs sɩd zãng tɩ bũmb nins b sẽn maand tɛknolozi wã wɛɛngẽ wã pa na n wa ne zu-loeesã

2023-05-23

GŨUSG GASGÃ

Sa-sika 2023

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2023 zĩ-likr kiuug rasem a 9 n tãag sɩpaoolg kiuug rasem a 5 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.