Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bũmb toor-toore, Biiblã zãmsg yĩnga

D yiisa bũmb toor-toor Biiblã zãmsg yĩnga, tɩ y tõe n paam-b zaalem. Tõe n sõng-y lame tɩ y zãms Biiblã sõma, n maneg n wʋm Wẽnnaam Gomdã võore. Y tõe n paama Biiblã sɩt-kãnga zug n karme, la bũmb a taab sẽn na n sõng-y tɩ y zãms-a n zulgi. Wala makre, video-rãmb sẽn gomd Biiblã yelle, sebr (encyclopédie biblique) sẽn gomd nebã, zĩisã, la bũmb toor-toorã yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã yelle, kart-rãmb (atlas biblique) sẽn wilgd zĩis toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ, Biiblã gom-biis võor bilgr sebre, la bũmb a taaba.

Karm-y Biiblã ẽntɛrnetã pʋgẽ

Bao n bãng-y bũmb nins sẽn be Dũni-paalgã lebgrã pʋgẽ. Yaa Biibl sẽn yaa takɩ t’a kareng me noome.

Video-rãmba, Biiblã zãmsg yĩnga

Biiblã sɛb sẽn gomd bũmb nins yelle

Video-koees sẽn wilgd b sẽn gʋls Biiblã sebr fãa zĩig ninga, la sẽn yaa ned ning n gʋls-a.

Biiblã sẽn yete

Video-koees kãensã pʋsẽ, b gomda sogsg Biiblã sẽn leokd yelle. Wala makre: Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam naan tẽngã? Ned sã n ki, a le mii bũmb bɩ? la Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?

Sɛb toor-toore, Biiblã zãmsg yĩnga

Sebr sẽn wɛgsd bũmb toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ

Étude perspicace des Écritures sebrã pʋgẽ, b gomda bũmb toor-toor bãmb tusa yelle. Wala makre, neba, zĩisi, tɩɩs la moodo, rũmsi, yel-kãsems sẽn zĩndi, la Biiblã goam kẽer yelle. Sebrã y sẽn tõe n telesarzã pʋgẽ, y tõe n paama kart-rãmba, fot-rãmba, n paas vɛrse-rãmb la gom-biis zĩiga.

Biiblã koɛɛgã b sẽn kʋmse

La Bible : quel est son message? sebrã pʋgẽ, b kʋmsa Biiblã koɛɛgã, la b wilg tɩ Biiblã sɛbã fãa tara gom-zu-yɛnga.

Zĩis nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã kart-rãmba

« Voyez le bon pays » sebrã pida ne kart-rãmb la taablo-rãmb sẽn yaa kulɛɛr toor-toore, sẽn wilgd zĩis toor-toor yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ, sẽn yɩɩd fãa kãabg tẽngã.

Biiblã vɛrse, daarã yĩnga

D vaees Gʋls-sõamyã daar fãa wã me yaa wa tʋʋm nins d sẽn segd tʋm daar fãa wã. Y paamd n karma Biiblã vɛrse koɛɛg-koɛɛg daar ne a to fãa, la b sẽn wɛgs vɛrse-kãng goamã to-to.

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Bao-y n bãng-y Biiblã sẽn yet bũmb ning Wẽnnaam la a Zeezi zugu, zak pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ, nebã sẽn namsdã wɛɛngẽ la bũmb a taaba.

Sɛb vaeesg zĩiga (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tũnug-y ne sɛb a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi, n bãng Biiblã sẽn yet yɛl toor-toor zugu.

Paam-y tɩ ned zãmsd-y Biiblã

Zãms ned Biiblã rat n yeelame tɩ bõe?

Bao-y n bãng-y sogsg kẽer leoor nebã sẽn sokd tõnd sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã zugu.

Kos-y t’a Zeova Kaset soab wa kaag-yã

Bao-y n bãng-y bũmb Biiblã zug wall a Zeova Kaset rãmbã zug n paase.