Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Tẽebo

Tẽeb nafda ned hal sõma. Tõe n naf-y-la rũndã-rũndã, la sõng-y me tɩ y bas y yam tɩ beoog na n yɩɩ neere. Yãmb yaa ned sẽn zɩ n kɩs sɩd tɩ Wẽnd beeme, wall y ra tẽeda Wẽnnaam n wa pa le tẽed-a, pa rẽ bɩ y ratame n bɩɩs y tẽebã bɩ? Sẽn yaa a soab fãa, Biiblã tõe n sõng-y lame.

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋs ne a Zeezi yʋʋre?

Y na n bãnga pʋʋs ne a Zeezi yʋʋrã sẽn waoogd Wẽnnaam to-to, la sẽn wilgd to-to tɩ y waoogda a Zeezi.

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋs ne a Zeezi yʋʋre?

Y na n bãnga pʋʋs ne a Zeezi yʋʋrã sẽn waoogd Wẽnnaam to-to, la sẽn wilgd to-to tɩ y waoogda a Zeezi.

Sɛba

Koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ!

Koe-no-bʋg la Wẽnnaam taasd tõndo? Bõe yĩng tɩ d tõe n tẽ koe-no-kãnga? Seb-kãnga leokda sogsg nebã sẽn wae n sokd Biiblã zugu.