Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Tẽebo

Tẽeb nafda ned hal sõma. Tõe n naf-y-la rũndã-rũndã, la sõng-y me tɩ y bas y yam tɩ beoog na n yɩɩ neere. Yãmb yaa ned sẽn zɩ n kɩs sɩd tɩ Wẽnd beeme, wall y ra tẽeda Wẽnnaam n wa pa le tẽed-a, pa rẽ bɩ y ratame n bɩɩs y tẽebã bɩ? Sẽn yaa a soab fãa, Biiblã tõe n sõng-y lame.

GŨUSG GASGÃ

D sɩd tõe n bãnga Wẽnnaam bɩ?

Bũmb kẽer n be Wẽnnaam zug tɩ d pa tõe n wʋm b võor ye. La d sã n bʋgs bõn-kãens zugu, tõe n sõng-d lame tɩ d bãng Wẽnnaam sõma.

GŨUSG GASGÃ

D sɩd tõe n bãnga Wẽnnaam bɩ?

Bũmb kẽer n be Wẽnnaam zug tɩ d pa tõe n wʋm b võor ye. La d sã n bʋgs bõn-kãens zugu, tõe n sõng-d lame tɩ d bãng Wẽnnaam sõma.