Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kʋdemdã ne Biiblã

Sebr kae sẽn kaoose, tɩ neb wʋsg tar-a, tɩ b sẽn lebg-a wã me sõor ta Biiblã ye. Bũmb wʋsg la bãngdbã yãta, tɩ yaa kaset tɩ Biiblã goamã yaa sɩda. Sẽn yaa tũudum ning fãa pʋgẽ la y be-ya, y tõe n kɩsa sɩd tɩ Biiblã yaa sebr sẽn ka to.