Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sõss toor-toore

Zĩ-kãngã, y tõe n paama sõss toor-toor n karme. Yaa sõss sẽn gomd Biiblã yelle, Biiblã sẽn tõe n naf-d to-to, la a Zeova Kaset rãmbã tʋʋm yelle. Kilik-y zĩ-gũbrã pʋgẽ n yãk buud-gomde, n ges sõss nins sẽn be ne buud-gom-kãnga.