kambã

LEBG A ZEOVA ZOA

GES-Y FÃA

Sakd n mongd f menga

A Zeezi ra mongda a meng wakat fãa, sẽn na yɩl n sõng a taabã. Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

LEBG A ZEOVA ZOA

GES-Y FÃA

Nong f taabã

Wãn to la d tõe n dɩk Samari nedã sẽn sõng a to wã togs-n-taare, n wilg tɩ d nonga d taabã?

KAMBÃ SẼN TÕE N MAANE

TELESARZ-Y WALL Y ẼNPRIME