Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kãadmã, la zagsã rãmba

Biiblã yaa sebr sẽn tõe n naf ned buud fãa. A kõta sagls sẽn tõe n song-y tɩ y kãadmã tall barka, la sõng-y tɩ y tõog n wub y kambã sõma. a

a Bab-kãngã pʋgẽ, d toeema neb kẽer yʋya.

Sɛba

Yãmb zakã rãmb vɩɩm tõe n yɩɩ noogo

Y sã n tũud Biiblã saglsã, y tõe n paamame tɩ y kãadmã yɩ sõma, tɩ y zakã rãmb vɩɩm yɩ noogo.