Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

BIIBLÃ ZÃMSG NE A ZEOVA KASET SOABA

Vɩɩmd-y wakat sẽn kõn sa!

Ne Biiblã zãms-kãng sẽn yaa zaalmã maasem, y na n paama sogsg kẽer leoore. Wala makre:

  • M na n maana wãn n paam sũ-noog hakɩɩka?

  • Wẽnemã la namsgã na n wa saame bɩ?

  • M na n le wa yãa m neb nins sẽn maan kaalmã bɩ?

  • Mam yell sɩd paka Wẽnnaam bɩ?

  • Wãn to la m segd n pʋʋs tɩ Wẽnnaam deege?

Pa yaood ye

Zãmsgã tõrã ne Vɩɩmd-y wakat sẽn kõn sa! sebrã d sẽn tar n zãmsd nebã yaa zaalem. Y sã n dat Biibl me, d tõe n kõ-y-la zaalem.

Wakat la zĩiga

Y tõe n paamame tɩ sẽn na n zãms-a yãmb Biiblã wa kaag-y zĩig ning la wakat ning sẽn zems ne-yã, wall a bool-yã.

Modgr kae ye

Y sã n wa rat fãa, y tõe n basa Biibl zãmsgã.

Biiblã zãmsg sẽn maand to-to

Zãmsg fãa tara gom-zugu. Sẽn zãmsd-a yãmb Biiblã na n sõng-y lame tɩ y bãng Biiblã sẽn yet gom-zug fãa wɛɛngẽ. Y sã n sɩng Biiblã zãmsg ne Vɩɩmd-y wakat sẽn kõn sa! sebrã, y na n bãngda Biiblã sẽn yetã bilf-bilfu, la rẽ sẽn tõe n naf-y to-to. Y sã n dat n bãng n paas bɩ y ges video wã, wall y ges sogsg kẽer nebã sẽn wae n sokd Biiblã zãmsgã wɛɛngẽ leoore.

Y rata reng-n-lɛmbg bɩ?

Ges-y zãmsgã pipi gom-zutã.

Y rat n mak n gesame bɩ?

Tẽk-y tẽngrã n yãk wakat ning y sẽn dat n sɩng Biibl zãmsgã.