Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous !

Y tõe n telesarza periodik-rãmba, ne sẽn yɩɩd buud-goam 200, mugsã goam sẽn naage. Gũusg Gasgã tikda goam Biiblã sẽn da pĩnd n togse, n sõngd tõnd tɩ d wʋmd yɛl nins sẽn maand dũniyã gill zugã võore. A taasda nebã Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã, n kengd b raoodo. A sagenda nebã tɩ b tẽ a Zeezi Kirist. Réveillez-vous ! wã wilgda d sẽn tõe n maan to-to n mao ne d zu-loeesã. A sõngd-d lame me tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Naandã na n sɩd pidsa a pʋlengã, n kɩt tɩ laafɩ la bãan zĩnd tẽngã zugu.

Yak-y buud-gomd ning y sẽn datã, la y kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ bao wã, tɩ y paamda y sẽn datã, la ne forma toor-toore

 

GŨUSG GASGÃ

Tʋʋl-nifu 2023

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2023 sigr kiuug rasem a 5 n tãag sẽoog kiuug rasem a 9 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.

GŨUSG GASGÃ

Biiblã sẽn tõe n sõng-y to-to tɩ y sũur noom ne y menga

Yãmb wall ned y sẽn nong maooda ne bãag sẽn kɩt t’a sũur pa noom ne a meng bɩ? Karm-y Gũusg Gasgã sõssã, n bãng Biiblã sẽn tõe n sõng-y to-to.

WILGRI

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ

GŨUSG GASGÃ