Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã sẽn yete

Biiblã tõe n sõng-y lame tɩ y paam sogsg kẽer sẽn pa nana leoore. Hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, Biiblã nafa neba. Zĩ-kãensã, y na n yãa sõss toor-toor sẽn wilgd Biiblã sẽn tõe n naf-y to-to.—2 Tɩmote 3:16, 17.

Y sẽn tõe n paame

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

Bõe la Biiblã yet bã-longdsã wɛɛngẽ?

Neb n yet tɩ yaa Wẽnnaam n wa ne bã-longds nins sẽn be rũndã-rũndã wã, la bãas a taaba, n na n sɩbg nebã. La goam a woto pa tik Biiblã zug ye.

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

Bõe la Biiblã yet bã-longdsã wɛɛngẽ?

Neb n yet tɩ yaa Wẽnnaam n wa ne bã-longds nins sẽn be rũndã-rũndã wã, la bãas a taaba, n na n sɩbg nebã. La goam a woto pa tik Biiblã zug ye.

Zãms-y Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã

Kos-y tɩ b wa zãms-y Biiblã

Y tõe n paamame tɩ b wat n zãmsd-y Biiblã zaalem, sasa la zĩig ning y sẽn date.

Biiblã zãmsg yĩnga

Bũmb wʋsg la y tõe n tũnug ne n zãms Biiblã tɩ naf-yã. Yãk-y y sẽn dat a soaba.

Wãn to la Biiblã tõe n sõng yãmba?

Laafɩ la sũ-noogo

Biiblã sõnga neb wʋsg tɩ b tõog n mao ne sũ-sãamse, tood buud toor-toore, la zu-loees a taaba. Leb n sõng-b lame tɩ b vɩɩmã tar võore.

Tẽebo

Y sã n tẽed Wẽnnaam, tõe n naf-y-la rũndã-rũndã, la a sõng-y me tɩ y bas y yam tɩ beoog na n yɩɩ neere.

Kãadmã, la zagsã rãmba

Sẽn kẽ-b kãadmã, la zagsã rãmb segda zu-loees wʋsgo. Biiblã saglsã tõe n sõnga zagsã rãmb tɩ b maneg n nong taab la b zemsd taaba.

Sõngre, kom-bɩɩsã yĩnga

Bao-y n bãng-y Biiblã sẽn tõe n sõng kom-bɩɩsã to-to tɩ b tõog n mao ne b zu-loeesã.

Tʋʋma, kambã yĩnga

Tũnug-y ne bũmb kẽer sẽn noom kambã, la sẽn tik Biiblã n sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam noyã.

Biiblã sẽn yet bũmb ninga

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Bao-y n bãng-y Biiblã sẽn yet bũmb ning Wẽnnaam la a Zeezi zugu, zak pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ, nebã sẽn namsdã wɛɛngẽ la bũmb a taaba.

Kʋdemdã ne Biiblã

Bao-y n bãng-y sẽn tũ ne yel-solemd to-to tɩ d wa tar Biiblã. Ges-y kaset sẽn wilgd t’a goamã yaa sɩda, kɛpɩ, la tɩ d tõe n teega a sẽn yetã.

Siãnsã ne Biiblã

Biiblã sẽn yetã ne siãnsã tũuda taab bɩ? D sã n mak Biiblã sẽn yetã ne siãnsã bãngdb sẽn vaees n yã bũmb ninsã, d yãta leoorã vẽenega.